28.03.2019.
Aktuelno

SREMSKA MITROVICA

Štrajk radnika Pošte

Neza­do­volj­ni rad­ni­ci Pošte u Srem­skoj Mitro­vi­ci su u četvr­tak 28. mar­ta stu­pi­li u jed­no­ča­sov­nu obu­sta­vu rada. Ovim pro­te­stom, zapo­sle­ni u Mitro­vač­koj Pošti su se pri­du­ži­li štraj­ku Glav­nog poštan­skog cen­tra u Zemu­nu. Pre­ma reči­ma oku­plje­nih rad­ni­ka, njihov štrajk je samo­or­ga­ni­zo­van, ogra­đu­ju­ći se od Sin­di­ka­ta. Bolji uslo­vi rada, pove­ća­nje pla­ta, ali i bro­ja izvr­ši­la­ca su neki od zah­te­va neza­do­volj­nih rad­ni­ka.

– Oku­pi­li smo se zbog lošeg mate­ri­jal­nog sta­nja. Pre 12 godi­na, 2007. godi­ne, ima­li smo pla­tu 36.000 dina­ra. Sad, 2019. godi­ne, naša pla­ta je manja za deset pro­ce­na­ta. Kon­kret­no, od novem­bra 2017. ima­mo uma­nje­nu pla­tu za deset posto. Sa tim nov­cem ne može da se mesec dana pre­ži­vi. Mi danas daje­mo podr­šku Glav­nom poštan­skom cen­tru u Zemu­nu. Istra­ja­će­mo u svo­jim zah­te­vi­ma. Sin­di­kat nas je sto puta izne­ve­rio i ne tre­ba­ju nam vođe Sin­di­ka­ta. Uko­li­ko se nešto ne pre­du­zme u vezi sa našim zah­te­vi­ma, naš pro­test će biti poo­ošt­ren, rekao je Dra­gan Niko­lić, zapo­slen u Mitro­vač­koj Pošti.

Tako­đe, rad­ni­ci su ista­kli da ovaj štrajk nije nika­ko poli­tič­ki obo­jen, kako govo­re Sin­di­kal­ne vođe, već oni žele da uslo­ve u koji­ma od svog rada mogu da žive.

– Ove pro­te­ste ne vodi Sin­di­kat, jer nema­mo pove­re­nje u njih. Poštar-dosta­vljač radi na tem­pe­ra­tu­ri od -18 do +40, po zimi, kiši, ledu, bez bene­fi­ci­ja da bi kori­sni­ci uslu­ga bili zado­volj­ni. Za nas je pla­ta u visi­ni repu­blič­kog pro­se­ka od 54.200 dina­ra pra­va mera. Tako­đe, mi puni­mo budžet Repu­bli­ke Srbi­je, tako da ne tra­ži­mo niči­je pare.

Pre­ma reči­ma oku­plje­nih rad­ni­ka Pošte, pošta­ri će nosi­ti redov­ne ispal­te pen­zi­o­ne­ri­ma, dok će se nasta­vi­ti sa obu­sta­vom ispo­ru­ke poši­lja­ka.

Z. P.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.