Uncategorized

Srpska čitaonica

Vre­me­plov kroz Irig

Na­gra­da „Lu­ča“ ko­ju Srp­ska či­ta­o­ni­ca iz Iri­ga do­de­lju­je po­je­din­ci­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma za do­pri­nos raz­vo­ju kul­tu­re i kul­tur­nog stva­ra­la­štva na pod­ruč­ju op­šti­ne Irig ove go­di­ne pri­pa­la je Ava­ku­mu Kva­su, pro­fe­so­ru knji­žev­no­sti iz Iri­ga. Na­gra­du su uru­či­li di­rek­to­ri­ca Či­ta­o­ni­ce Ve­ra Nov­ko­vić i To­dor Bjel­kić, pred­sed­nik ži­ri­ja. Ava­kum Kvas se naj­to­pli­jim re­či­ma za­hva­lio Srp­skoj či­ta­o­ni­ci na do­de­li ovog pri­zna­nja. Kvas je de­set go­di­na ra­dio kao no­vi­nar, ured­nik i do­pi­snik Srp­skih na­rod­nih no­vi­na iz Bu­dim­pe­šte. U Ma­đar­skoj je 2002. sa Mi­la­nom Ste­pa­no­vim i Dra­ga­nom Ja­ko­vlje­vi­ćem ob­ja­vio knji­gu sa­ti­re „Tri pra­se­ta“.- Po stru­ci sam pro­fe­sor knji­žev­no­sti, ali sam tre­nut­no ne­za­po­slen. Ne­ko vre­me sam ra­dio u ško­li u me­stu u kom sam od­ra­stao – La­za­rev­cu, a ži­veo sam i u Bu­dim­pe­šti, gde sam po­čeo da se ba­vim no­vi­nar­stvom. Pre de­se­tak go­di­na do­se­lio sam se u Ho­po­vo kod Iri­ga i po­čeo da se za­ni­mam za isto­ri­ju Iri­ga. U jed­nom tre­nut­ku 2013. go­di­ne su me za­mo­li­li da vo­dim udru­že­nje „Eusta­hi­ja“ ko­je funk­ci­o­ni­še pod okri­ljem Či­ta­o­ni­ce. Udru­že­nju smo da­li ime po Eusta­hi­ji Ar­sić, to je pr­va Srp­ki­nja ko­ja je ob­ja­vi­la knji­gu u 19. ve­ku. Cilj udru­že­nja je oču­va­nje kul­tur­nog na­sle­đa. Po­sto­ji mno­go za­ni­mlji­vih lju­di u isto­ri­ji Iri­ga i pri­ča ko­je tre­ba sa­ču­va­ti od za­bo­ra­va i po­ka­za­ti dru­gim lju­di­ma – ka­že Kvas.Ava­kum Kvas je u Srp­skoj či­ta­o­ni­ci or­ga­ni­zo­vao Kre­a­tiv­nu ra­di­o­ni­cu za de­cu, ko­ja je 2015. na Me­đu­na­rod­nom fe­sti­va­lu hu­mo­ra za de­cu u La­za­rev­cu osvo­ji­la pr­vo me­sto za ko­lek­tiv­ni rad. Uče­sni­ci Ra­di­o­ni­ce su ta­ko­đe osvo­ji­li vred­ne na­gra­de na li­te­rar­nom kon­kur­su „Sr­bi­ja i Ru­si­ja – šta nas spa­ja“, u or­ga­ni­za­ci­ji Ru­ske že­le­zni­ce i Pra­vo­slav­nog ča­so­pi­sa za de­cu „Sve­to­sav­sko zvon­ce“. Pro­šle, 2016. go­di­ne je bio član ži­ri­ja za Naj­lep­šu pe­smu o vi­nu, pe­snič­kog kon­kur­sa ko­ji za­jed­no ras­pi­su­ju Srp­ska či­ta­o­ni­ca u Iri­gu i Vi­na­ri­ja Mač­kov po­drum. Za­pa­že­na je i nje­go­va ak­tiv­nost na pro­šlo­go­di­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji FE­DAS-a, smo­tre dram­skih ama­te­ra Sre­ma ko­ja se odr­ža­va u Iri­gu. Pro­šle go­di­ne je po­kre­nuo pro­je­kat ko­ji je pri­vu­kao ve­li­ku pa­žnju jav­no­sti. Nje­gov pro­je­kat „Vre­me­plov kroz Irig“ iza­bran je na kon­kur­su Fon­da za otvo­re­no dru­štvo Sr­bi­je i Be­o­grad­ske otvo­re­ne ško­le me­đu dva­na­est naj­bo­ljih od pre­ko 500 pri­ja­vlje­nih pro­je­ka­ta iz ce­le ze­mlje. Pro­je­kat je ra­đen u sa­rad­nji sa Srp­skom či­ta­o­ni­com, Srp­skim na­rod­nim po­zo­ri­štem iz No­vog Sa­da i Sred­njom struč­nom ško­lom „Bo­ri­slav Mi­haj­lo­vić Mi­hiz“ iz Iri­ga. Iz­ra­đe­no je 10 isto­rij­skih ko­sti­ma iz 18. ve­ka, a uče­ni­ci ko­ji su ih no­si­li ob­u­če­ni su za ulo­gu ani­ma­to­ra i lo­kal­nog vo­di­ča. Ko­sti­mi ko­ji su sa­da u vla­sni­štvu Srp­ske či­ta­o­ni­ce obo­ga­ću­ju tu­ri­stič­ku po­nu­du op­šti­ne Irig i deo su ve­ći­ne ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­je se odr­ža­va­ju na ovom pod­ruč­ju.- Ide­ja je bi­la da se po­ka­že ka­ko je ov­de bi­la Evro­pa dav­nih da­na. Že­leo sam da se na ovaj na­čin po­ve­že­mo sa uče­ni­ci­ma iz sred­nje ško­le u Iri­gu, ko­ji se ško­lu­ju u obla­sti tu­ri­zma, da po­ve­že­mo kul­tu­ru i tu­ri­zam, da se mla­di ob­u­če za ulo­ge lo­kal­nih vo­di­ča i ani­ma­to­ra i da pri­vu­ku pa­žnju tu­ri­sta. Nji­ma je to bi­lo za­ni­mlji­vo, a pro­je­kat je tra­jao pet me­se­ci. Upra­vo za ovaj pro­je­kat sam do­bio na­gra­du „Lu­ča“. „Lu­ča“ je pri­zna­nje, to zna­či da ne­ko pri­zna­je da si ne­što ura­dio ka­ko tre­ba, na naj­bo­lji na­čin, da si se iz­dvo­jio od dru­gih. Me­ni to po­seb­no zna­či za­to što ni­sam iz Iri­ga, ja sam do­đoš i ovo pri­zna­nje me či­ni de­lom Iri­ga i nje­go­ve isto­ri­je. Ose­ćam da sad pri­pa­dam ov­de – is­ti­če Kvas. Ka­ko sto­ji u obra­zlo­že­nju za do­de­lu na­gra­de „Lu­ča“, Kva­so­ve ak­tiv­no­sti to­kom pro­šle go­di­ne do­pri­no­se po­ve­ća­nju­ za­in­te­re­so­va­no­sti mla­dih za kul­tur­nim stva­ra­la­štvom ko­je je, na­ža­lost, pro­te­klih go­di­na za­mr­lo.Srp­ska či­ta­o­ni­ca 14. februara obe­le­ži­la je kr­snu sla­vu i 175 go­di­na po­sto­ja­nja i ra­da.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.