16.02.2017.
Aktuelno

Škole

Nastavnička „difovska mafija“ pljačka đake?!

Sport­ski rad­ni­ci, medi­ji, pro­fe­so­ri svakodnevno nas „bom­bar­du­ju“ infor­ma­ci­ja­ma o zdra­vom nači­nu živo­ta, pra­vil­noj ishra­ni, o neo­p­hod­no­sti uklju­či­va­nja u odre­đe­ne fizič­ke aktiv­no­sti, kao i o sve dužem vre­me­nu koje deca pro­vo­de ispred ekra­na tele­vi­zo­ra ili kom­pju­te­ra.
Dok su nam usta puna flo­sku­la kako je škol­ski sport osno­va sve­ga i kako osnov­ci ume­sto za raču­na­rom više vre­me­na tre­ba da pro­vo­de u sala­ma za fizič­ko, u poje­di­nim mitro­vač­kim osnov­nim ško­la­ma pro­fe­so­ri fizič­kog u večer­njim sati­ma napla­ću­ju tre­nin­ge svo­jim uče­ni­ci­ma.
Da li je zbog toga fizič­ko vas­pi­ta­nje u ško­la­ma izgu­bi­lo pri­mat nad agre­siv­nim nastu­pom raznih sport­skih klu­bo­va i sek­ci­ja? Tokom rad­ne nede­lje pro­fe­sor fizič­kog odr­ži 20 časo­va, odno­sno ume­sto tamo nekih slu­žbe­ni­ka čija rad­na nede­lja tra­je 40 sati, on radi 15 sati. Zbog toga odmo­ran dola­zi na večer­nje tre­nin­ge koje drži u škol­skoj sali u kojoj pre­da­je. I na te iste tre­nin­ge dola­ze njego­vi đaci. Narav­no, pošto ovi tre­nin­zi spa­da­ju van rad­nog vre­me­na, pošte­no ih napla­ti. Pa ne čudi što isti ti pro­fe­so­ri fizič­kog škol­ske ras­pu­ste pro­vo­de poro­dič­no na pla­ni­ni ili na moru. Zara­đu­ju na svo­jim uče­ni­ci­ma još jed­nu pla­tu mimo one redov­ne iz ško­le. Ako se meseč­no uče­ni­ku napla­ću­je izme­đu 1.000 i 2.000 dina­ra, u zavi­sno­sti od vrste spor­ta na koji ide, a na tre­nin­gu bude od 10 do 30 đaka, raču­ni­ca je jasna.
U Osnov­noj ško­li „Jovan Jova­no­vić Zmaj“ u Srem­skoj Mitro­vi­ci đaci ima­ju moguć­nost da tre­ni­ra­ju fud­bal, gim­na­sti­ku, odboj­ku, košar­ku i ruko­met. Tre­nin­ge im drže isti oni pro­fe­so­ri koji fizič­ko pre­da­ju u ško­li. Da stvar bude još gora, od sve­ga toga ško­le u koji­ma se tre­nin­zi odr­ža­va­ju nema­ju mate­ri­jal­nu nadok­na­du, jer one svo­jim kole­ga­ma bes­plat­no ustu­pa­ju salu za fizič­ko.
– Svi moji nastav­ni­ci fizič­kog su spe­ci­ja­li­sti za odre­đe­ni sport, pa su se tako i sek­ci­je pra­vi­le. Škol­ske sek­ci­je se deci ne napla­ću­ju, ali tre­nin­ge kole­ge napla­te. Ima­mo ško­li­cu fud­ba­la, košar­ke, gim­na­sti­ke, odboj­ke i ruko­me­ta. Mi daje­mo bes­plat­no salu, a kole­ge su te koje napla­ću­ju vre­me koje utro­še u radu sa tom decom. Došlo je doba kada se slo­bod­no vre­me napla­ćuje – kaže direk­tor Zma­je­ve ško­le Zoran Đurić.
Pre­ma našim sazna­nji­ma slič­no se radi i u Osnov­noj ško­li „Boško Pal­ko­vlje­vić Pin­ki“. Novi direk­tor Pin­ki­je­ve ško­le Igor Došen izbe­ga­va da se vidi sa autor­kom ovog tek­sta, ali ono što zna­mo jeste da se u sali Pin­ki­je­ve ško­le orga­ni­zu­je rekre­a­ci­ja za žene, zatim ško­li­ca košar­ke, sport­ski klub Mali zmaj ima svoje termine, a u kasnim večer­njim ter­mi­ni­ma rekre­a­ci­ju ima­ju i muškar­ci. Nova direk­tor­ka Osnov­ne ško­le „Sve­ti Sava“ Dra­ga­na Sre­te­no­vić navo­di da se u njiho­voj ško­li nakon nasta­ve odr­ža­va­ju sport­ske sek­ci­je koje vode pro­fe­so­ri fizič­kog i kaže da se one ne napla­ću­ju. Među­tim kako smo sazna­li od poje­di­nih rodi­te­lja, deca koja tre­ni­ra­ju odboj­ku u OŠ „Sveti Sava“ pla­ća­ju 1.500 dina­ra meseč­no, a tre­nin­zi košar­ke košta­ju 1.000 dina­ra.
Iz grad­skog budže­ta pro­šle godi­ne je za škol­ski sport izdvo­je­no oko sedam mili­o­na dina­ra. Načel­nik Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu Ili­ja Nedić neza­do­vo­ljan je činje­ni­com da se uče­ni­ci­ma napla­ću­ju tre­nin­zi i kaže da će od sle­de­će škol­ske godi­ne sistem dru­ga­či­je funk­ci­o­ni­sa­ti.
– Još će ova škol­ska godi­na biti zavr­še­na, kao i mno­ge pret­ho­de, kako je poče­la, naka­rad­no po pita­nju kori­šće­nja sala za fizič­ko. Novi Zakon o spor­tu pred­vi­đa sasvim dru­ga­či­ju upo­tre­bu škol­skih sala, jer se škol­ske sale tre­ti­ra­ju kao sport­ski objek­ti i ima­ju rav­no­pra­van sta­tus. Kao takve one će lokal­noj samo­u­pra­vi biti na ras­po­la­ga­nju. Od sle­de­će škol­ske godi­ne funk­ci­ja tih sala biće pot­pu­no dru­ga­či­ja. To zna­či da će se svi ter­mi­ni nakon odr­ža­va­nja nasta­ve sta­vi­ti Gra­du na ras­po­la­ga­nje. Deo ter­mi­na će ići za škol­ske sek­ci­je, manji deo za tre­na­žne pro­ce­se sport­skih klu­bo­va koji su od zna­ča­ja za Grad Srem­sku Mitro­vi­ca. Ter­mi­ni se neće napla­ći­va­ti, jer sma­tram da apso­lut­no nije u redu da se napla­ću­ju tre­nin­zi deci, bori­mo se pro­tiv toga – navo­di Nedić.
Na pita­nje kako komen­ta­ri­še izja­vu direk­to­ra Zma­je­ve ško­le da pro­fe­so­ri fizič­kog drže tre­nin­ge van rad­nog vre­me­na i da zato napla­ćuju svo­je slo­bod­no vre­me, Nedić odgo­va­ra:
– Nije tač­no da mora­ju da napla­te svoj rad, jer nastav­nik fizič­kog ima nedelj­nu nor­mu 20 časo­va, a dobi­ja počet­kom škol­ske godi­ne reše­nje o ras­po­re­du 40-časov­ne rad­ne nede­lje, u koju spa­da­ju redov­na nasta­va, van­na­stav­ne aktiv­no­sti, pri­pre­me i odla­sci na tak­mi­če­nja. To je u okvi­ru rad­nog vre­me­na. Bori­će­mo se pro­tiv toga. Ako neko uzi­ma pri­vat­nu salu u zakup, u redu, onda i napla­ti tre­ning, ali što se tiče škol­skih sala, koje se tre­ti­ra­ju kao sport­ski objek­ti, pro­tiv smo bilo kakvog tezga­re­nja. Biće na tere­nu opi­ra­nja, ali neće­mo odu­sta­ti, dove­šće­mo mi to u red.
Načel­nik kaže da je u redu ako rodi­telj želi da mu dete tre­ni­ra u nekom sport­skom klu­bu da pla­ća čla­na­ri­nu. Isto tako nema ništa pro­tiv i iznajm­lji­va­nja sala klu­bo­vi­ma ili pri­vred­ni­ci­ma, jer je to dodat­ni pri­hod ško­li, te ško­la od tog nov­ca može da finan­si­ra nabav­ku raču­na­ra, eks­kur­zi­je, odla­ske na tak­mi­če­nja i dru­go.
Da li će Grad uspe­ti da uve­de red u ovoj obla­sti, osta­je da se vidi. Nova škol­ska godi­na nije tako dale­ko. Sva­ka­ko da će se pro­fe­so­ri fizič­kog buni­ti, ali koli­ko onda ima isti­ne u tvrd­nji pro­sve­ta­ra da svi koji rade u pro­sve­ti su tu zbog ljuba­vi pre­ma deci i želji da ih nau­če nešto, a ne zbog nov­ca. Na ovim pri­me­ri­ma reklo bi se da smo dale­ko od takve isti­ne. Kod nas već godi­na­ma difov­ci „kori­ste gužvu“ tezga­re­ći i zara­đu­ju­ći na deci.

B. Selaković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.