19.01.2017.
Intervju

Vladimir Gak, predsednik Opštine Inđija

Ve­ća so­ci­jal­na da­va­nja

Od­bor­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne In­đi­ja ve­ći­nom gla­so­va na sed­ni­ci odr­ža­noj 29. de­cem­bra usvo­ji­li su od­lu­ku o bu­dže­tu te srem­ske op­šti­ne za 2017. go­di­nu. Ka­sa Op­šti­ne In­đi­ja pro­jek­to­va­na je u iz­no­su od tri mi­li­jar­de 947 mi­li­o­na 213 hi­lja­da di­na­ra.

Ka­ko su ta­da is­ta­kli pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, bu­džet će za­do­vo­lji­ti sve so­ci­jal­ne ka­te­go­ri­je sta­nov­ni­štva. Mno­ge stav­ke ko­je se ti­ču so­ci­jal­nih da­va­nja pred­vi­đe­ne su u ve­ćem iz­no­su u od­no­su na pro­šlo­go­di­šnji bu­džet.
Pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja Vla­di­mir Gak na­veo je da so­ci­jal­ni deo ni­je stro­go so­ci­jal­ni, već pod­sti­caj­ni i po­ka­zu­je šta lo­kal­na sa­mo­u­pra­va že­li da re­a­li­zu­je u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne. Od ove go­di­ne sti­pen­di­ja za stu­den­te, sa 7,5 hi­lja­da di­na­ra bi­će po­ve­ća­na na 10 hi­lja­da di­na­ra, oče­ku­je se po­ve­ća­nje na­kna­de za sva­ko pr­vo­ro­đe­no de­te na 40 hi­lja­da di­na­ra, na­sta­vi­će se sub­ven­ci­o­ni­sa­nje tro­ško­va bo­rav­ka u vr­ti­ću za tre­će i sva­ko na­red­no ro­đe­no de­te. Ni­je se od­u­sta­lo ni od sub­ven­ci­ja ko­je se ti­ču bes­plat­nog jav­nog pre­vo­za za sve đa­ke i pen­zi­o­ne­re sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne In­đi­ja.

Ka­da je u pi­ta­nju pu­nje­nje lo­kal­nog bu­dže­ta Vla­di­mir Gak, pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja is­ti­če da se naj­vi­še pri­ho­da oče­ku­je od na­pla­te po­re­za na za­ra­de i po­re­za na imo­vi­nu, čak oko 70 od­sto od ukup­no pred­vi­đe­nih pri­ho­da u bu­dže­tu.
– Naj­vi­še se osla­nja­mo na pri­ho­de od po­re­za na za­ra­de i po­re­za na imo­vi­nu, što je prak­sa i u osta­lim op­šti­na­ma. To nam je i pod­sti­caj da se i da­lje tru­di­mo i vred­no ra­di­mo ka­ko bismo na­šim su­gra­đa­ni­ma obez­be­di­li rad­na me­sta i na taj na­čin pri­ho­do­va­li sred­stva ko­ja ka­sni­je pu­ne op­štin­sku ka­su. Oko 1.500 rad­ni­ka sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne In­đi­ja na­šlo je za­po­sle­nje u su­sed­noj Sta­roj Pa­zo­vi, ali i okol­nim srem­skim op­šti­na­ma, No­vom Sa­du i Be­o­gra­du. Mi ta­ko­đe ostva­ru­je­mo pri­hod od de­la nji­ho­vog po­re­za na za­ra­de, ali će­mo se po­tru­di­ti da te rad­ni­ke „vra­ti­mo“ da ra­de u gra­du u ko­jem ži­ve či­me bi ostva­ri­li ve­ći deo pri­ho­da od po­re­za na nji­ho­ve za­ra­de – iz­ja­vio je Gak.
Pred kraj 2016. go­di­ne Vla­da Sr­bi­je in­ter­ve­ni­sa­la je i iz re­dov­ne bu­džet­ske re­zer­ve Op­šti­ni In­đi­ja opre­de­li­la 45 mi­li­o­na di­na­ra za li­kvid­nost. Ka­ko ka­že Gak, ta sred­stva su do­bi­li ka­ko bi re­ši­li pro­ble­me u funk­ci­o­ni­sa­nju od­re­đe­nih in­sti­tu­ci­ja.

– To su sred­stva ko­ja mo­že­mo da upo­tre­bi­mo ta­mo gde sma­tra­mo da je naj­ne­op­hod­ni­je i naj­po­treb­ni­je in­ter­ve­ni­sa­ti. Ka­da go­vo­ri­mo o pri­ho­di­ma, mo­ram na­po­me­nu­ti da zna­čaj­na sred­stva ove go­di­ne oče­ku­je­mo i od grad­nje tj. od pro­da­je ze­mlji­šta u se­ve­ro­i­stoč­noj rad­noj zo­ni. Pod­se­ćam da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u svom vla­sni­štvu ima oko 86 hek­ta­ra ko­je će­mo po­nu­di­ti in­ve­sti­to­ri­ma – is­ta­kao je pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja i do­dao da u na­red­nih ne­ko­li­ko da­na oče­ku­ju pot­pi­si­va­nje pro­to­ko­la o re­a­li­za­ci­ji pr­ve in­ve­sti­ci­je ove go­di­ne.

– Reč je o po­stro­je­nju ko­je će se gra­di­ti u se­ve­ro­i­stoč­noj rad­noj zo­ni na ze­mlji­štu po­vr­ši­ne od dva hek­ta­ra. Kod in­ve­sti­to­ra o ko­jem će­mo vi­še go­vo­ri­ti na­red­nih da­na, po­sao će na­ći iz­me­đu 35 i 40 rad­ni­ka. U pi­ta­nju je u naj­ve­ćoj me­ri auto­ma­ti­zo­va­ni na­čin ra­da, ali sma­tram da je sva­ko rad­no me­sto za nas bit­no. Do kra­ja man­da­ta oče­ku­jem da će­mo ostva­ri­ti broj­ku od 2.500 no­vih rad­nih me­sta, i to će­mo ostva­ri­ti jer ovom in­ve­sti­ci­jom kre­će­mo u taj ci­klus – is­ta­kao je Gak.

Ka­da je reč o pri­ho­dov­noj stra­ni bu­dže­ta, zna­čaj­na sred­stva pr­vi čo­vek in­đij­ske lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve oče­ku­je sa po­kra­jin­skog i re­pu­blič­kog ni­voa vla­sti, kao i kroz re­a­li­za­ci­ju pro­je­ka­ta za ko­je sred­stva oče­ku­ju od evrop­skih fon­do­va.
– Mi će­mo apli­ci­ra­ti sa ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta i ko­li­ko god njih da pro­đe, bi­će­mo za­do­volj­ni – ka­že Gak.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.