29.12.2016.
Aktuelno

Stara Pazova

Nagra­đe­ne naj­u­spe­šni­je kom­pa­ni­je i poje­din­ci

Tri godi­ne nakon prve dode­le, pri­zna­nja Opšti­ne Sta­ra Pazo­va uspe­šnim kom­pa­ni­ja­ma i poje­din­ci­ma uru­če­na su pro­šlog četvrt­ka, 22. decem­bra u Sport­skom cen­tru Fud­bal­skog save­za Srbi­je. Ove godi­ne dode­lje­no je ukup­no 17 pri­zna­nja lau­re­a­ti­ma za izu­ze­tan dopri­nos lokal­no – eko­nom­skom raz­vo­ju Opšti­ne Sta­ra Pazo­va.
Pri­zna­nja sta­ro­pa­zo­vač­ke lokal­ne samo­u­pra­ve dobi­lo je 11 uspe­šnih doma­ćih i stra­nih kom­pa­ni­ja, koje su diplo­mat­skim posre­do­va­njem, svo­jom sarad­njom, kon­ti­nu­i­ra­nim inve­sti­ci­ja­ma i poslo­va­njem dopri­ne­le da Opšti­na Sta­ra Pazo­va posti­že sve bolje rezul­ta­te na pri­vred­noj lestvi­ci, kao i Amba­sa­de Šved­ske i Ita­li­je u Srbi­ji i Stal­na kon­fe­ren­ci­ja gra­do­va i opšti­na.
– Od same grad­nje objek­ta koja je tra­ja­la sedam i po mese­ci, a tra­ja­la bi real­no, u Srbi­ji na dru­gim loka­ci­ja­ma, sigur­no duplo duže od toga, pa nada­lje, do svih naših teh­nič­kih ope­ra­tiv­nih pro­ble­ma koje sva­ko­dnev­no ima­mo u mini­mal­noj meri, doži­vlja­va­mo mak­si­mal­nu sprem­nost lokal­ne samo­u­pra­ve za pomoć nama kao veli­kom doma­ćem inve­sti­to­ru – izja­vio je Vojin Milić, direk­tor kom­pa­ni­je „Del­ta Tran­sport­ni Sistem“.
Među kom­pa­ni­ja­ma, uru­če­na su i pri­zna­nja lau­re­a­ti­ma dve­ma lokal­nim usta­no­va­ma koje su svo­jim uspe­šnim poslo­va­njem pozi­tiv­no pro­mo­vi­sa­le, ne samo rad samih usta­no­va, već i Opšti­nu u kojoj funk­ci­o­ni­šu. Pored Teh­nič­ke ško­le, među naj­u­spe­šni­jim lokal­nim insti­tu­ci­ja­ma našao se i Dom zdra­vlja.
– Ovu nagra­du doži­vlja­vam kao nagra­du svih 415 zapo­sle­nih u Domu zdra­vlja. Kao i sva­ka usta­no­va i mi se susre­će­mo sa mno­štvom pro­ble­ma koje se tru­di­mo da pre­va­zi­đe­mo, ali isto tako isti­če­mo da smo jed­na od ret­kih usta­no­va koja pozi­tiv­no poslu­je, koja nema dugo­va­nja ni pre­ma kome, koja može slo­bod­no da ras­po­la­že nov­cem koji dobi­je od Repu­blič­kog fon­da za zdrav­stvo, Mini­star­stva zdra­vlja, i poseb­no od lokal­ne samo­u­pra­ve – rekao je dr Alek­san­dar Ome­ro­vić, direk­tor Doma zdra­vlja „Dr Jovan Jova­no­vić Zmaj“ Sta­ra Pazo­va.
Pokra­jin­ski pre­mi­jer Igor Miro­vić, tako­đe je među lau­re­a­ti­ma, a pred­stav­ni­ci Pokra­jin­ske vla­de isti­ču da je Opšti­na Sta­ra Pazo­va pozi­ti­van pri­mer dobre prak­se i veru­ju u recept kojim se slu­ži ruko­vod­stvo lokal­ne samo­u­pra­ve.
– Mi Sta­ru Pazo­vu uvek navo­di­mo kao pozi­ti­van pri­mer dobre prak­se. Ako nam je reper Sta­ra Pazo­va, mogu vam reći da su vrlo viso­ki kri­te­ri­ju­mi koje tre­ba da dostig­ne­mo – izja­vio je Neboj­ša Voji­no­vić, pod­se­kre­tar za lokal­nu samo­u­pra­vu.
Iza sva­kog uspe­ha sto­ji tim­ski rad i trud, sprem­nost da se brzo i efi­ka­sno rea­gu­je i sprem­no iza­đe u susret sva­kom iza­zo­vu, nagla­ša­va prvi čovek Opšti­ne.
– Sa pono­som isti­čem tačan poda­tak da je 2011. godi­ne bilo 9.400 zapo­sle­nih gra­đa­na opšti­ne Sta­ra Pazo­va, a danas radi oko 17.800 ljudi na teri­to­ri­ji naše opšti­ne. To je poda­tak koji govo­ri sve. I narav­no, lokal­na samo­u­pra­va je deo tog uspe­ha, a naj­ve­ći dopri­nos dale su ove kom­pa­ni­je koje poslu­ju na našoj opšti­ni – ista­kao je Đor­đe Radi­no­vić, pred­sed­nik Opšti­ne Sta­ra Pazo­va.
U Opšti­ni Sta­ra Pazo­va rea­li­zo­van je veli­ki broj novih inve­sti­ci­ja, pro­ši­re­ni su pro­iz­vod­ni i pro­daj­ni kapa­ci­te­ti mno­gih doma­ćih kom­pa­ni­ja i ostva­ren dopri­nos jača­nju izvo­za lokal­nih pred­u­ze­ća kroz pove­ća­nje pro­me­ta što direkt­no uti­če na pove­ća­nje kva­li­te­ta živo­ta gra­đa­na opšti­ne.

Slo­bo­dan Stan­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.