Društvo

Sremskomitrovački zatvor

Osu­đe­na li­ca štam­pa­ju ma­te­ri­jal za jav­ne be­le­žni­ke

Ugo­vor o po­slov­noj sa­rad­nji iz­me­đu srem­sko­mi­tro­vač­kog Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da i Ko­mo­re jav­nih be­le­žni­ka pot­pi­san je pro­šle sre­de, 21. de­cem­bra. U štam­pa­ri­ji KP Za­vo­da ubu­du­će će za po­tre­be Ko­mo­re jav­nih be­le­žni­ka štam­pa­ti knji­ge upi­sni­ka i evi­den­ci­ja, obra­sci, fa­sci­kle, ko­ver­te i dru­gi ma­te­ri­jal. Pot­pi­se na ugo­vor o po­slov­noj sa­rad­nji sta­vi­li su Mi­o­drag Đu­ka­no­vić, pred­sed­nik Ko­mo­re jav­nih be­le­žni­ka i uprav­nik mi­tro­vač­kog za­tvo­ra Alek­san­dar Alim­pić.
Uprav­nik Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca Alek­san­dar Alim­pić is­ta­kao je za­do­volj­stvo što su pot­pi­sa­li ugo­vor o sa­rad­nji sa jed­nom, ka­ko je on na­gla­sio, ve­o­ma bit­nom pra­vo­sud­nom in­sti­tu­ci­jom.
– Ša­lje­mo po­ru­ku da ra­di­mo kva­li­tet­no za va­žne in­sti­tu­ci­je u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji. Na­dam se da će na­red­ne go­di­ne bi­ti ugo­vo­re­no još ova­kvih po­slo­va za štam­pa­ri­ju Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca – do­dao je uprav­nik KP za­vo­da Alek­san­dar Alim­pić.
Pri­li­kom obi­la­ska štam­pa­ri­je mi­tro­vač­kog za­tvo­ra, mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Sa­na­der je is­ta­kao da će lo­kal­na sa­mo­u­pra­va po­dr­ža­ti ak­tiv­no­sti Ka­zne­no po­prav­nog za­vo­da, a sve u ci­lju re­so­ci­ja­li­za­ci­je osu­đe­nih li­ca
Ugo­vor iz­me­đu Ko­mo­re jav­nih be­le­žni­ka i mi­tro­vač­kog KPZ je pot­pi­san na go­di­nu da­na, uz mo­guć­nost pro­du­že­nja sa­rad­nje. Po­red već an­ga­žo­va­nih 30 osu­đe­nih li­ca, u štam­pa­ri­ji će bi­ti za­po­sle­no do­dat­nih 110 osu­đe­nih li­ca.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.