Ekonomija

Kolektivni ugovor za zaposlene u komunalnim preduzećima

Socijalni dijalog na snazi

U sa­li Skup­šti­ne Op­šti­ne Šid pro­šlog pet­ka, 2. de­cem­bra pot­pi­san je po­se­ban te­ri­to­ri­jal­ni ko­lek­tiv­ni ugo­vor ko­ji se od­no­si na za­po­sle­ne u ko­mu­nal­noj de­lat­no­sti. Ugo­vor je pot­pi­san iz­me­đu Op­šti­ne Šid kao osni­va­ča tri jav­na pred­u­ze­ća u Ši­du i Sin­di­ka­ta jav­nih pred­u­ze­ća.
Is­pred jav­nih pred­u­ze­ća ugo­vor je pot­pi­sao pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Pre­drag Vu­ko­vić.
– Za­do­volj­stvo mi je što sam pot­pi­sao je­dan ova­kav do­ku­me­nat ko­jim se utvr­đu­ju pra­va i oba­ve­ze rad­ni­ka. Obe­ća­vam da će­mo i ubu­du­će ra­di­ti za do­bro­bit na­ših gra­đa­na u sva­kom po­gle­du. Ko­mi­si­ja će pra­ti­ti spro­vo­đe­nje ovog ugo­vo­ra i in­ter­ve­ni­sa­će u slu­ča­je­vi­ma uko­li­ko on ne bu­de po­što­van – is­ta­kao je Pre­drag Vu­ko­vić.
Pot­pi­sa­ni ugo­vor za­klju­čen je na pe­ri­od od tri go­di­ne, a od­no­si se na tri jav­na pred­u­ze­ća u Ši­du: JKP „Stan­dard“, JKP „Vo­do­vod“ i JP Za­vod za ur­ba­ni­zam. Iz Op­štin­ske upra­ve na­vo­de da je pot­pi­si­va­nje po­seb­nog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra od ve­li­kog zna­ča­ja za za­po­sle­ne u na­ve­de­nim jav­nim pred­u­ze­ći­ma.
– Pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra o oba­vlja­nju ko­mu­nal­ne de­lat­no­sti je po­seb­no zna­ča­jan, jer se po­seb­no ra­di o in­te­re­si­ma i pra­vi­ma, kao i du­žno­sti­ma i od­go­vor­no­sti iz­me­đu osni­va­ča Op­šti­ne Šid i Sin­di­ka­ta jav­nih pred­u­ze­ća. Na taj na­čin utvr­đe­ni su okvi­ri svih pra­va od­go­vor­no­sti i du­žno­sti, ka­ko za­po­sle­nih ta­ko i po­slo­da­va­ca – is­ta­kao je Dra­gan Gu­tić, član Op­štin­skog ve­ća.
U okvi­ri­ma ko­je utvr­đu­je ovaj ko­lek­tiv­ni ugo­vor za­po­sle­ni će da­lje utvr­đi­va­ti svo­ja po­je­di­nač­na pra­va, kroz po­je­di­nač­ni ko­lek­tiv­ni ugo­vor i ugo­vor o ra­du sa po­slo­dav­cem. Ko­lek­tiv­ni ugo­vor ko­ji je pro­šle ne­de­lje pot­pi­san u Ši­du, stu­pa na sna­gu da­nom ob­ja­vlji­va­nja u slu­žbe­nom gla­sni­ku.
– To je krun­ski do­ku­ment na osno­vu ko­jeg tre­ba da se ra­de i ko­lek­tiv­ni ugo­vo­ri kod po­slo­da­va­ca u pred­u­ze­ći­ma. Sin­di­kat je pre sve­ga za­do­vo­ljan ja­snim sta­vom Op­šti­ne pre­ma svo­jim pred­u­ze­ći­ma. Ova­kav od­nos go­vo­ri sa­mo o to­me da ov­de po­sto­ji so­ci­jal­ni di­ja­log. Imam oba­ve­šte­nje od svo­jih ko­le­ga, pred­sed­ni­ka sin­di­ka­ta, da je at­mos­fe­ra iz­me­đu osni­va­ča i sin­di­ka­ta do­bra i to ohra­bru­je. De­ta­lji ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra su stvar na­ših za­po­sle­nih, jer oni će ose­ti­ti i ko­rist i even­tu­al­no lo­še ugo­vor­ne stva­ri, uko­li­ko ih bu­de bi­lo – is­ta­kao je Mi­lo­rad Ko­tur, pred­sed­nik Sin­di­ka­ta za­po­sle­nih u ko­mu­nal­no – stam­be­noj de­lat­no­sti Voj­vo­di­ne.
U iz­ra­di po­seb­nog tek­sta te­ri­to­ri­jal­nog ugo­vo­ra, uče­stvo­va­li su čla­no­vi Ko­mi­si­je u sa­sta­vu sin­di­kal­nih pred­stav­ni­ka i po­slo­da­va­ca ko­ju je ime­no­vao pred­sed­nik Op­šti­ne Šid. Ko­mi­si­ja za pre­go­vo­re u sa­sta­vu Mi­ta Avra­mov, Đor­đe To­mić i Dra­gan Gu­tić, pra­ti­će u na­red­nom pe­ri­o­du da li se od­red­be pot­pi­sa­nog ugo­vo­ra po­štu­ju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.