08.12.2016.
Društvo

Ognjen Kostić

Da porastem još po­la me­tra i po­sta­ću gra­do­na­čel­nik

U okvi­ru obe­le­ža­va­nja Svet­skog da­na de­te­ta ko­ji je bio 20. no­vem­bra, Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je, kao i pro­šle go­di­ne, ras­pi­sao kon­kurs za uče­ni­ke dru­gih raz­re­da osnov­nih ško­la. Ove go­di­ne te­ma literarnog konkursa bi­la je „Kad po­ra­stem bi­ću gra­do­na­čel­nik“. Na osno­vu pri­sti­glih ra­do­va, oda­bran je naj­bo­lji, te je no­vo­i­za­bra­ni ma­li gra­do­na­čel­nik svoj pr­vi rad­ni dan u Grad­skoj ku­ći imao pro­šlog pet­ka, 2. de­cem­bra. Ti­tu­lu mu je zva­nič­no pre­dao pro­šlo­go­di­šnji ma­li gra­do­na­čel­nik Mar­ko Će­lap.
Pre­ma re­či­ma na­čel­ni­ce Grad­ske upra­ve za obra­zo­va­nje Mir­ja­ne Pje­vac deč­jih ra­do­va na ovu te­mu pri­sti­glo je u ve­li­kom bro­ju i ko­mi­si­ja iz Grad­ske upra­ve za obra­zo­va­nje je ima­la te­žak po­sao da iza­be­re naj­bo­lje. Ove go­di­ne po­bed­nič­ki rad na­pi­sao je Og­njen Ko­stić, ko­ji je po­neo je ti­tu­lu „ma­log gra­do­na­čel­ni­ka“ za 2016. go­di­nu.
Osmo­go­di­šnji Og­njen Ko­stić u svom ra­du na­veo je da bi za svo­je sa­rad­ni­ke do­veo svo­je škol­ske dru­go­ve. Na pi­ta­nje šta bi pro­me­nio u ra­du Grad­ske upra­ve on je re­kao:
– Ja bih da Gradska kuća bu­de mno­go lep­ša i da ima­ju bo­lje kan­ce­la­ri­je. A i da na­pra­vi­mo ba­lon sa­lu u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Do­ve­šću mo­je dru­ga­re iz ode­lje­nja i po­sta­viću ih za sa­rad­ni­ke, jer bih vo­leo da mo­ji dru­ga­ri bu­du tu. Ov­de je od­lič­no. Naj­vi­še mi se svi­đa gra­do­na­čel­ni­ko­va kan­ce­la­ri­ja, ali ne znam da li da osta­nem, pre bih že­leo da bu­dem sa mo­jim dru­ga­ri­ma u ško­li, a kad po­ra­stem že­leo bih da bu­dem gra­do­na­čel­nik – re­kao je uče­nik dru­gog raz­re­da Osnov­ne ško­le „Sve­ti Sa­va“ Og­njen Ko­stić.
Re­če­ni­ca ko­ja je nje­gov rad iz­dvo­ji­la od osta­lih je „još sa­mo po­la me­tra i po­sta­ću gra­do­na­čel­nik“!
Gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Sa­na­der raz­go­va­rao je sa dva ma­la gra­do­na­čel­ni­ka i uru­čio im pri­god­ne po­klo­ne.
– Za­i­sta sam odu­še­vljen svo­jim na­sled­ni­kom, ja se na­dam da će se nje­go­va že­lja ostva­ri­ti, a da bi do­šlo do to­ga tre­ba još mno­go ra­da i uče­nja. Na­dam se da će us­pe­ti da pre­va­zi­đe sve nas i ostva­ri mno­go bo­lje re­zul­ta­te ne­go što će­mo mi ostva­ri­ti. Ta­ko­đe bih se za­hva­lio i nje­go­vom pret­hod­ni­ku Mar­ku, ko­ji je bio od­li­čan gra­do­na­čel­nik pro­te­klih go­di­nu da­na. Na­dam da će­mo sle­de­će go­di­ne ići za­jed­no da otvo­ri­mo sve ono što smo po­če­li da ra­di­mo u gra­du. Ja ću njih dvo­ji­cu po­zva­ti da mi po­mog­nu u to­me – re­kao je gra­do­na­čel­nik Sa­na­der.
Na­kon po­se­te Grad­skoj ku­ći, Og­njen Ko­stić je bio gost i na­čel­ni­ka Po­li­cij­ske upra­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca Đu­re Man­di­ća, sa ko­jim je ob­i­šao pro­sto­ri­je Po­li­ci­je. Ma­lom gra­do­na­čel­ni­ku su uru­če­ni i prigodni po­klo­ni.
S. Sta­ne­tić
Fo­to: Ž. Pe­tras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.