10.11.2016.
Aktuelno

Mitrovačko porodilište

Brže do doku­me­na­ta za bebe

U poro­di­li­štu Opšte bol­ni­ce Srem­ska Mitr­o­vi­ca posled­njeg okto­bar­skog dana poče­la je pri­me­na pro­jek­ta „Bebo, dobro­do­šla na svet“. Bes­plat­no, brzo i bez popu­nja­va­nja bilo kakvih for­mu­la­ra, ukrat­ko je opis pro­jek­ta „Bebo, dobro došla na svet“, koji omo­gu­ća­va rodi­te­lji­ma u poro­di­li­šta širom Srbi­je da odmah u bol­ni­ci upi­šu novo­ro­đen­če u matič­ne knji­ge. Rodi­te­lji posle rođe­nja dete­ta neće više mora­ti da trče po šal­te­ri­ma, već će kada dobi­ju bebu, moći za 15 minu­ta na jed­nom mestu bes­plat­no da je pri­ja­ve.
Ovu pri­ču potvr­đu­je i Mla­den Bla­go­je­vić iz Bije­lji­ne, koji je svog prven­ca Luku zajed­no sa supru­gom Mili­com pri­ja­vio u mitro­vač­kom poro­di­li­štu.
– Rodio nam se Luka 31. okto­bar i sam je sebi dao ime, ne bi valja­lo to kva­ri­ti. Odu­še­vljen sam ovim pro­jek­tom, jer sam pote­gao čak iz Bije­lji­ne da obi­đem supru­gu i sina, i eto za sve­ga neko­li­ko minu­ta smo pri­ja­vi­li sina. Nisam izgu­bio dva tri dana da se šetam od šal­te­ra do šal­te­ra, tako da podr­ža­vam ovu akci­ju – navo­di Mla­den, koji ima 23 godi­ne. U bra­ku sa supru­gom Mili­com koja je iz Višnji­će­va je od mar­ta.
Pro­mo­ci­ji pro­jek­ta „Bebo, dobro­do­šla na svet“ 1. novem­bra pri­su­stvo­va­li su gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mitro­vi­ce Vla­di­mir Sana­der, načel­nik Grad­ske upra­ve za opšte i zajed­nič­ke poslo­ve Miro­slav Jokić i vrši­lac dužno­sti direk­to­ra Opšte bol­ni­ce dr Živ­ko Vrcelj.
Pre­ma reči­ma gra­do­na­čel­ni­ka Sana­de­ra, Grad Srem­ska Mitro­vi­ca pri­klju­čio se pro­jek­tu Mini­star­stva za držav­nu upra­vu i lokal­nu samo­u­pra­vu i Mini­star­stva zdra­vlja „Bebo, dobro­do­šla na svet“, kako bi se iza­šlo u susret rodi­te­lji­ma novo­ro­đen­ča­di.
– Želi­mo da im omo­gu­ći­mo da na brz, lak i jed­no­sta­van način sre­de sve potreb­ne papi­re za novo­ro­đe­no dete. Omo­gu­ći­li smo da se svi neo­p­hod­ni poda­ci uno­se u soft­ver u bol­ni­ci, koji je pove­zan sa soft­ve­rom u Grad­skoj upra­vi i Poli­ci­ji. Sva papi­ro­lo­gi­ja je sre­đe­na dok poro­di­lja ne iza­đe iz bol­ni­ce, a bebi­na doku­men­ta sti­žu na kuć­nu adre­su. Poku­ša­će­mo ovu uslu­gu da upot­pu­ni­mo tako što ćemo omo­gu­ći­ti poro­di­lja­ma da zah­tev za dobi­ja­nje nov­ča­ne nakna­de na osno­vu rođe­nja dete­ta pri­lo­že uz pri­ja­vu novo­ro­đen­ča­di, makar onaj deo koji je vezan za lokal­nu samo­u­pra­vu – kaže mitro­vač­ki gra­do­na­čel­nik.
Dr Živ­ko Vrcelj, vrši­lac dužno­sti direk­to­ra Opšte bol­ni­ce u Srem­skoj Mitro­vi­ci sma­tra da će ovaj pro­je­kat znat­no pojed­no­sta­vi­ti i ubr­za­ti sve admi­ni­stra­tiv­ne pro­ce­du­re oko upi­sa beba u matič­ne knji­ge rođe­nih.
– Ovo je od veli­kog zna­ča­ja za celu Srbi­ju, jer je rela­tiv­no nizak nata­li­tet, odno­sno mali broj je rođe­nih beba u odno­su na broj sta­nov­ni­ka, tako da će ovo biti jed­na pozi­tiv­na akci­ja koja tre­ba da poka­že dobru volju i želju drža­ve da se nešto na tom polju popra­vi – isti­če dr Vrcelj.
Uvo­đe­njem ovog elek­tron­skog ser­vi­sa u srem­sko­mi­tro­vač­ko poro­di­li­šte, rodi­te­lji­ma će se sva­ka­ko pojed­no­sta­vi­ti pro­ce­du­ra oko pri­ja­ve novo­ro­đen­ča­di. Vre­me koje bi pro­ve­li za šal­te­ri­ma, od sada će moći mno­go kva­li­tet­ni­je da pro­ve­du sa novim čla­nom svo­je poro­di­ce.
B. Sela­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.