Ekonomija

Investicije opštine Stara Pazova i Uprave za kapitalna ulaganja

Iz­grad­nja kru­žne ras­kr­sni­ce

Sta­ro­pa­zo­vač­ka lo­kal­na sa­mo­u­pra­va stra­te­ški se fo­ku­si­ra­la na ula­ga­nja u bo­lju i kva­li­tet­ni­ju put­nu in­fra­struk­tu­ru, ka­ko ka­da su u pi­ta­nju uli­ce kroz na­se­lja, ta­ko i za ne­ke od ključ­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca, ko­je po­ve­zu­ju na­se­lja i či­ne ih lak­še do­stup­nim za sva­ko­dnev­ne po­tre­be gra­đa­na, pri­vre­de, do­ma­ćeg i me­đu­na­rod­nog tran­spor­ta itd. Kao je­dan od mo­de­la obez­be­đi­va­nja sred­sta­va za in­ve­sti­ra­nje u iz­grad­nju, odr­ža­va­nje i po­bolj­ša­nje put­ne in­fra­struk­tu­re, Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va i nje­no ru­ko­vod­stvo, kva­li­tet­no sa­ra­đu­ju sa re­le­vant­nim re­pu­blič­kim, a od sko­ro i sa po­kra­jin­skim in­sti­tu­ci­ja­ma, na pr­vom me­stu sa Po­kra­jin­skom vla­dom, po­kra­jin­skim se­kre­ta­ri­ja­ti­ma, kao i Upra­vom za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne.
U če­tvr­tak, 3. no­vem­bra je u zgra­di Po­kra­jin­ske vla­de i prak­tič­no po­ka­za­na sa­rad­nja Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, Po­kra­jin­ske vla­de i Upra­ve za ka­pi­tal­na ula­ga­nja pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra o do­de­lje­nim nov­ča­nim sred­stvi­ma na­me­nje­nim una­pre­đe­nju sa­o­bra­ćaj­ne in­fra­struk­tu­re, tj. na­me­nje­nim iz­grad­nji no­ve kru­žne ras­kr­sni­ce na ras­kr­sni­ci dr­žav­nog pu­ta II A re­da, br. 100 i lo­kal­nog pu­ta Voj­ka – Sta­ri Ba­nov­ci, kod ba­ze­na na lo­ka­ci­ji iz­me­đu Sta­re i No­ve Pa­zo­ve. Po­me­nu­ti Ugo­vor, na osno­vu ko­ga će se sa 26,5 mi­li­o­na di­na­ra su­fi­nan­si­ra­ti re­a­li­za­ci­ja iz­grad­nje kru­žne ras­kr­sni­ce, či­ja će iz­grad­nja ko­šta­ti oko 55 mi­li­o­na di­na­ra, za­me­ni­ku pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Mi­la­nu Be­a­ri, uru­či­li su pred­sed­nik Po­kra­jin­ske vla­de Igor Mi­ro­vić i di­rek­tor Upra­ve za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Ne­delj­ko Ko­va­če­vić.
– Ve­li­ko nam je za­do­volj­stvo da se, sve ono što smo pla­ni­ra­li i do­go­va­ra­li od ka­da je for­mi­ra­na no­va Po­kra­jin­ska vla­da, sa­da ostva­ru­je. Ra­ni­jih go­di­na ni­smo ima­li po­dr­šku Upra­ve za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne i ovo je pr­vi put da smo us­pe­li pre­ko nji­ho­vog kon­kur­sa da obez­be­di­mo nov­ča­na sred­stva, ko­ja će bi­ti is­ko­ri­šće­na za re­kon­struk­ci­ju ras­kr­sni­ce kod ba­ze­na u Sta­roj Pa­zo­vi, tač­ni­je, iz­grad­nju no­ve, kru­žne ras­kr­sni­ce. Ukup­na in­ve­sti­ci­ja vred­na je oko 55 mi­li­o­na di­na­ra, a po­lo­vi­nu sred­sta­va smo obez­be­di­li pu­tem ovog kon­kur­sa. Opre­de­li­li smo se upra­vo za ovu ras­kr­sni­cu, jer se u bli­zi­ni na­la­ze dve in­du­strij­ske zo­ne, a ne­da­le­ko se gra­di i pe­tlja sa is­klju­če­nji­ma na auto-­put E-75. Sma­tra­mo da će kru­žna ras­kr­sni­ca na ovom me­stu, gde je sa­o­bra­ćaj ve­o­ma fre­kven­tan, do­pri­ne­ti ve­ćoj bez­bed­no­sti svih uče­sni­ka u sa­o­bra­ća­ju – is­ta­kao je za­me­nik pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, Mi­lan Be­a­ra.
Po­me­nu­ta sred­stva obez­be­đe­na su u okvi­ru jav­nog kon­kur­sa, ko­ji je ras­pi­san 13. ok­to­bra ove go­di­ne. Te­me­ljan nad­zor re­a­li­za­ci­je odo­bre­nih pro­je­ka­ta na­ja­vio je, na­kon sve­ča­nog či­na uru­če­nja ugo­vo­ra, pred­sed­nik Po­kra­jin­ske vla­de Igor Mi­ro­vić, re­kav­ši da je neo­p­hod­no skra­ti­ti vre­me iz­me­đu re­či i de­la, ak­cen­tu­ju­ći po­tre­bu da se za­cr­ta­ni pro­jek­ti re­a­li­zu­ju br­zo i efi­ka­sno, uz po­što­va­nje ro­ko­va i pla­no­va.
Di­rek­tor Upra­ve za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne Ne­delj­ko Ko­va­če­vić je re­kao da je ušte­dom i ra­ci­o­na­li­za­ci­jom ra­da opre­de­lje­no 371 mi­li­on di­na­ra za pro­jek­te, ko­je bi tre­ba­lo da do­pri­ne­su po­bolj­ša­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta i raz­vo­ju lo­kal­nih sre­di­na, i po­zvao pred­sed­ni­ke op­šti­na da sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma do­bro pri­pre­me pro­jek­te ko­je će Upra­va za kapitalna ula­ga­nja ob­ja­vi­ti po­čet­kom sle­de­će go­di­ne.
Po­red op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, bes­po­vrat­na fi­nan­sij­ska sred­stva za re­a­li­za­ci­ju pro­je­ka­ta, do­bi­lo je još 11 voj­vo­đan­skih op­šti­na.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.