06.10.2016.
Poljoprivreda

Licitacija državnog zemljišta

U za­kup iz­da­to 665 hek­ta­ra

Pro­šlog pet­ka, 30. sep­tem­bra za­vr­šen je pr­vi krug li­ci­ta­ci­je za po­ljo­pri­vred­no ze­mlji­šte u dr­žav­noj svo­ji­ni u op­šti­ni Pe­ćin­ci. Po­sled­njeg da­na li­ci­ta­ci­je od po­nu­đe­nih 200 hek­ta­ra u Pe­ćin­ci­ma, Po­pin­ci­ma, Pr­ho­vu, Si­ba­ču i Su­bo­ti­štu, u za­kup je iz­da­to 50 hek­ta­ra, a to­kom pet da­na pr­vog kru­ga li­ci­ta­ci­je od po­nu­đe­nih 1.912 hek­ta­ra u za­kup je iz­da­to ukup­no 665 hek­ta­ra.
Po re­či­ma pred­sed­ni­ka ko­mi­si­je ko­ja je spro­ve­la li­ci­ta­ci­ju To­mi­sla­va Ćir­ko­vi­ća, naj­vi­še ce­ne za­ku­pa su po­stig­nu­te u Srem­skim Mi­ha­ljev­ci­ma, gde je par­ce­la iz­li­ci­ti­ra­na po ce­ni od 40.000 di­na­ra za hek­tar i u Aša­nji, gde je par­ce­la iz­da­ta u za­kup po ce­ni od 39.000 di­na­ra za hek­tar.
– Za ze­mlji­šte u Ši­ma­nov­ci­ma, Si­ba­ču i Ku­pi­no­vu ni­je bi­lo in­te­re­se­na­ta, a je­di­no je u Su­bo­ti­štu iz­da­to svo po­nu­đe­no ze­mlji­šte. U dru­gom kru­gu li­ci­ta­ci­je u za­kup će bi­ti po­nu­đe­no pre­o­sta­lih 1.247 hek­ta­ra po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta u dr­žav­noj svo­ji­ni, a s ob­zi­rom na to da u dru­gom kru­gu li­ci­ta­ci­je mo­gu da uče­stvu­ju svi ko­ji to že­le, oče­ku­je­mo još ve­će in­te­re­so­va­nje – iz­ja­vio je Ćir­ko­vić i na­ja­vio da se dru­gi krug li­ci­ta­ci­je za dr­žav­no ze­mlji­šte oče­ku­je za me­sec da­na.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.