Sport

Karate turnir u Temerinu

Zlat­ni tak­mi­ča­ri Sir­mi­ju­ma

U Te­me­ri­nu je 1. ok­to­bra odr­žan 14. in­ter­na­ci­o­nal­ni Ka­ra­te tur­nir gde se oku­pi­lo oko 400 tak­mi­ča­ra iz Ru­mu­ni­je, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Cr­ne Go­re i Sr­bi­je.
Ka­ra­te uni­ja Sr­bi­je, na či­jem če­lu je sen­sei prof. Du­šan Da­čić, no­si­lac cr­nog po­ja­sa de­ve­ti dan i pred­sed­nik Voj­vo­đan­ske ka­ra­te uni­je i pot­pred­sed­nik Ka­ra­te uni­je Sr­bi­je sen­sei Sta­ni­slav Ra­ko­vić, no­si­lac cr­nog po­ja­sa sed­mi dan već 14. go­di­nu uspe­šno or­ga­ni­zu­ju ovu me­đu­na­rod­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju, ko­ja oku­plja naj­bo­lje tak­mi­ča­re iz ze­mlje i ino­stran­stva.
Ka­ra­te klub Sir­mi­jum je sa svo­jih dva­de­set tak­mi­ča­ra ko­ji su na­stu­pi­li na­pra­vio pra­vu že­tvu me­da­lja, jer su osvo­ji­li 23 zlat­ne, če­ti­ri sre­br­ne i če­ti­ri bron­za­ne me­da­lje, što je re­zul­tat ko­ji se ret­ko osva­ja. Naj­u­spe­šni­ji tak­mi­čar ovog pr­ven­stva u mu­škoj kon­ku­ren­ci­ji je Du­šan Đor­đe­vić iz Sir­mi­ju­ma sa osvo­je­nih šest zlat­nih me­da­lja i na­gra­đen je ve­li­kim pe­ha­rom. Po če­ti­ri zlat­ne me­da­lje osvo­ji­li su Mla­den Ne­di­mo­vić, Mi­li­ca Ba­la­nac, Vla­di­mir Pa­šić i Mi­li­ca Kr­stić, sa tri zlat­ne me­da­lje oki­ti­li su se Igor Spa­hić, Va­nja i Đor­đe Gru­jić i Sr­đan Đo­nić. Po dve zlat­ne me­da­lje osvo­ji­li su Vla­di­mir Li­že­nes, Mi­la Milj­ko­vić, Mar­ko Ga­rić i Mar­ko Pe­pel­če­vić i po jed­nu zlat­nu osvo­ji­li su Alek­san­dar i Mi­loš Ma­rić, An­drej i Sr­đan Ilić i Bog­dan Ko­va­če­vić.
Ujed­no je ovo bi­lo kon­trol­no tak­mi­če­nje za čla­no­ve ka­ra­te re­pre­zen­ta­ci­je ko­ji 10. ok­to­bra kre­ću na Pr­ven­stvo Evro­pe u Ita­li­ju oda­kle ta­ko­đe oče­ku­je­mo do­bre re­zul­ta­te.
M. M.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.