28.08.2016.
Kultura

Leto u gradu

Kar­ne­val bro­do­va uz za­la­zak sun­ca

Dru­gi put po re­du Sav­ski kar­ne­val bro­do­va odr­žan je 27. av­gu­sta na Grad­skoj pla­ži u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Za sve po­se­ti­o­ce, pri­re­đen je ra­zno­vr­sni pro­gram ko­ji je za­po­čeo žur­kom za naj­mla­đe, po­tom je usle­dio de­fi­le bro­do­va a kar­ne­val je za­tvo­ren kon­cer­tom ben­da La ban­da la­ti­na.
Bi­la je to po­ro­dič­na za­ba­va, za sve ge­ne­ra­ci­je, a nad­le­žni iz Gra­da is­ti­ču da je ovo po­če­tak no­vog kon­cep­ta tu­ri­zma, te da će na­sto­ja­ti da is­ko­ri­ste po­ten­ci­jal re­ke.
– Ovo je je­dan po­ro­di­čan dan, je­dan di­van i opu­šten dan za sve Mi­trov­ča­ne ali i one ko­ji do­đu sa stra­ne. Ovo je i po­če­tak jed­nog no­vog kon­cep­ta tu­ri­zma ko­ji po­ku­ša­va­mo da raz­vi­je­mo u Mi­tro­vi­ci, da mak­si­mal­no is­ko­ri­sti­mo pri­rod­no bo­gat­stvo re­ke Sa­ve, kao i naj­lep­šu pla­žu na či­ta­vom sav­skom sli­vu. Po­red to­ga, ra­di­će­mo na to­me da ubu­du­će is­ko­ri­sti­mo kom­plet­no isto­rij­sko na­sle­đe ko­je no­si naš Sir­mi­jum – re­kao je gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Vla­di­mir Pet­ko­vić.
Na­čel­nik grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu Ili­ja Ne­dić iz­ja­vio je da je kar­ne­val zna­ča­jan za tu­ri­stič­ku i kul­tur­nu po­nu­du gra­da, a da će se u pred­sto­je­ćem pe­ri­o­du ra­di­ti na ure­đe­nju su­prot­ne ma­čvan­ske oba­le re­ke.
– Ima­mo sa­dr­ža­je za sve uz­ra­ste i ge­ne­ra­ci­je, za sve lju­de do­bre vo­lje, lju­bi­te­lje do­bre mu­zi­ke i za­ba­ve. Sve­do­ci smo da je pret­hod­nih ne­ko­li­ko go­di­na Sa­va sve po­se­će­ni­ja, a da je to­me do­pri­ne­lo i ure­đe­nje grad­ske pla­že. Si­gur­no je da će grad i u na­red­nom pe­ri­o­du ula­ga­ti u ovu in­fra­struk­tu­ru, jer se po­ka­za­lo da je to le­ti naj­bo­lja po­nu­da i naj­bo­lja vr­sta za­ba­ve za na­še su­gra­đa­ne, ali i lju­de iz okol­nih me­sta ko­ji do­la­ze i tra­že me­sto za za­ba­vu baš u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Na­dam se da će u na­red­nim go­di­na­ma i dru­ga, ma­čvan­ska oba­la Sa­ve bi­ti vi­še eks­po­ni­ra­na i po­se­će­na od stra­ne gra­đan­stva. Da bi se sve to do­go­di­lo neo­p­hod­no je da se stvo­re pred­u­slo­vi ka­ko bi se i ta­mo sre­di­la in­fra­struk­tu­ra – iz­ja­vio je na­čel­nik Ne­dić.
Or­ga­ni­za­tor ove ma­ni­fe­sta­ci­je je Cen­tar za kul­tu­ru „Sir­mi­ju­mart“, pod po­kro­vi­telj­stvom Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.