Kultura

Leto u gradu

Kar­ne­val bro­do­va uz za­la­zak sun­ca

Дру­ги пут по ре­ду Сав­ски кар­не­вал бро­до­ва одр­жан је 27. ав­гу­ста на Град­ској пла­жи у Срем­ској Ми­тро­ви­ци. За све по­се­ти­о­це, при­ре­ђен је ра­зно­вр­сни про­грам ко­ји је за­по­чео жур­ком за нај­мла­ђе, по­том је усле­дио де­фи­ле бро­до­ва а кар­не­вал је за­тво­рен кон­цер­том бен­да Ла бан­да ла­ти­на.
Би­ла је то по­ро­дич­на за­ба­ва, за све ге­не­ра­ци­је, а над­ле­жни из Гра­да ис­ти­чу да је ово по­че­так но­вог кон­цеп­та ту­ри­зма, те да ће на­сто­ја­ти да ис­ко­ри­сте по­тен­ци­јал ре­ке.
– Ово је је­дан по­ро­ди­чан дан, је­дан ди­ван и опу­штен дан за све Ми­тров­ча­не али и оне ко­ји до­ђу са стра­не. Ово је и по­че­так јед­ног но­вог кон­цеп­та ту­ри­зма ко­ји по­ку­ша­ва­мо да раз­ви­је­мо у Ми­тро­ви­ци, да мак­си­мал­но ис­ко­ри­сти­мо при­род­но бо­гат­ство ре­ке Са­ве, као и нај­леп­шу пла­жу на чи­та­вом сав­ском сли­ву. По­ред то­га, ра­ди­ће­мо на то­ме да убу­ду­ће ис­ко­ри­сти­мо ком­плет­но исто­риј­ско на­сле­ђе ко­је но­си наш Сир­ми­јум – ре­као је гра­до­на­чел­ник Срем­ске Ми­тро­ви­це Вла­ди­мир Пет­ко­вић.
На­чел­ник град­ске упра­ве за кул­ту­ру, спорт и омла­ди­ну Или­ја Не­дић из­ја­вио је да је кар­не­вал зна­ча­јан за ту­ри­стич­ку и кул­тур­ну по­ну­ду гра­да, а да ће се у пред­сто­је­ћем пе­ри­о­ду ра­ди­ти на уре­ђе­њу су­прот­не ма­чван­ске оба­ле ре­ке.
– Има­мо са­др­жа­је за све уз­ра­сте и ге­не­ра­ци­је, за све љу­де до­бре во­ље, љу­би­те­ље до­бре му­зи­ке и за­ба­ве. Све­до­ци смо да је прет­ход­них не­ко­ли­ко го­ди­на Са­ва све по­се­ће­ни­ја, а да је то­ме до­при­не­ло и уре­ђе­ње град­ске пла­же. Си­гур­но је да ће град и у на­ред­ном пе­ри­о­ду ула­га­ти у ову ин­фра­струк­ту­ру, јер се по­ка­за­ло да је то ле­ти нај­бо­ља по­ну­да и нај­бо­ља вр­ста за­ба­ве за на­ше су­гра­ђа­не, али и љу­де из окол­них ме­ста ко­ји до­ла­зе и тра­же ме­сто за за­ба­ву баш у Срем­ској Ми­тро­ви­ци. На­дам се да ће у на­ред­ним го­ди­на­ма и дру­га, ма­чван­ска оба­ла Са­ве би­ти ви­ше екс­по­ни­ра­на и по­се­ће­на од стра­не гра­ђан­ства. Да би се све то до­го­ди­ло нео­п­ход­но је да се ство­ре пред­у­сло­ви ка­ко би се и та­мо сре­ди­ла ин­фра­струк­ту­ра – из­ја­вио је на­чел­ник Не­дић.
Ор­га­ни­за­тор ове ма­ни­фе­ста­ци­је је Цен­тар за кул­ту­ру „Сир­ми­ју­март“, под по­кро­ви­тељ­ством Гра­да Срем­ска Ми­тро­ви­ца.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.