Kultura

Leto u gradu

Završen Međunarodni festival folklora

U nedelju, 14. avgusta završen je Međunarodni festival folklora „Srem folk fest“, koji je ove godine u Sremskoj Mitrovici održan po 13. put. Svečanom zatvaranju prisustvovali su gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Petković i načelnik Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu Ilija Nedić, koji su učesnicima festivala uručili zahvalnice.
Tokom poslednje večeri na Žitnom trgu nastupili su folklorni ansambli iz Hrvatske, Slovenije, Meksika, Argentine, Severnog Kipra, Makedonije, Kanarskih ostrva i Belgije, kao i mitrovačkog Društva za negovanje ukrajinske kulture „Kolomejka“. Kao i svako veče, i ovo poslednje je počelo defileom učesnika, a najveće ovacije je dobio ansambl iz Meksika.
Da je organizacija uspela, svedoče brojni učesnici i posetioci, koji sa ovog festivala nose pozitivne utiske.
Mar­ko Jan­đić iz Fol­klor­ne sku­pi­ne KD „Pod­gor­ci“ iz Slo­ve­ni­je odu­še­vljen je fe­sti­va­lom.
– Ima do­sta pu­bli­ke, što nam je baš dra­go, uži­va­mo na fe­sti­va­lu i za­hva­lju­je­mo se or­ga­ni­za­to­ri­ma što su nas po­zva­li, ja­ko je le­po – re­kao je Mar­ko.
Pred­sed­ni­ca Fol­klor­no – gla­zbe­nog an­sam­bla CTK „Va­ra­ždin“ iz Hr­vat­ske Alek­san­dra Vi­do­vić ka­že da su us­po­sta­vi­li sa­rad­nju sa do­ma­ći­ni­ma pro­šle go­di­ne i da su se ra­do oda­zva­li nji­ho­vom po­zi­vu.
– U Va­ra­ždi­nu ima­mo sli­čan fe­sti­val, ove go­di­ne je odr­žan po tre­ći put, a pro­šle go­di­ne je mi­tro­vač­ki Fol­klor­ni an­sambl „Bran­ko Ra­di­če­vić“ go­sto­vao na nje­mu, ta­mo smo se upo­zna­li i oni su nas po­zva­li na Srem folk fest. Ta­ko da smo po pr­vi put ov­de, zna­li smo da će bi­ti le­po, ve­se­lo, ži­vo­pi­sno. Ovo je svet­ski fe­sti­val i sve po­hva­le – iz­ja­vi­la je Alek­san­dra.
Fol­klor­no ple­sna i mu­zič­ka gru­pa mek­sič­kog gra­da Ku­a­ti­tlan Is­ka­li iza­zva­la je naj­vi­še pa­žnje me­đu po­se­ti­o­ci­ma, po­seb­no onim naj­mla­đim, ko­ji su bi­li odu­še­vlje­ni pe­smom, igrom i no­šnja­ma pred­stav­ni­ka Mek­si­ka.
Hor­he Ri­kar­do Mar­ti­nes na­vo­di da su po pr­vi put u Sr­bi­ji.
– Ose­ća­mo lju­bav pre­ma fol­klo­ru ov­de u Sr­bi­ji, vi­di­mo da pu­no lju­di vo­li fol­klor i dra­go mi je zbog to­ga. Lju­di su div­ni, pu­ni lju­ba­vi, uži­va­mo u go­sto­prim­stvu – na­vo­di gost iz Mek­si­ka.
Or­ga­ni­za­tor Srem folk fe­sta bio je Cen­tar za kul­tu­ru „Sir­mi­ju­mart“, po­kro­vi­telj je Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca, a je­dan od me­dij­skih spon­zo­ra su i M no­vi­ne.
B. S.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.