Sport

Pećinački bazeni

Ško­la pli­va­nja do kraja raspusta

Bes­plat­nu ško­lu pli­va­nja za osnov­ce i sred­njo­škol­ce iz pe­ći­nač­ke op­šti­ne, a od ove go­di­ne i iz op­šti­ne Ru­ma, već še­stu go­di­nu za re­dom or­ga­ni­zu­ju pe­ći­nač­ka lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, Sport­ski sa­vez „Raz­voj spor­to­va“ i pred­u­ze­će „Lu­ki ko­merc“. Ove go­di­ne pr­vi tre­ning je odr­žan 2. ju­la i do po­čet­ka škol­ske go­di­ne tre­nin­zi će se odr­ža­va­ti utor­kom, če­tvrt­kom i su­bo­tom od 19 ča­so­va, a sva de­ca za­in­te­re­so­va­na da na­u­če da pli­va­ju mo­gu se pri­klju­či­ti ško­li pli­va­nja u bi­lo kom tre­nut­ku pri­ja­vom pu­tem de­žur­nog te­le­fo­na na ba­ze­ni­ma 063/575 023 ili do­la­skom na je­dan od tre­nin­ga.
Već na pr­vom ča­su se po­ja­vi­lo se­dam­de­se­tak ma­li­ša­na, a je­dan od in­struk­to­ra pli­va­nja Bo­ri­slav Kr­stić ka­že da se na­da da će ove go­di­ne bi­ti po­stig­nut no­vi re­kord u bro­ju po­la­zni­ka.
– Pro­šle go­di­ne smo ima­li re­kor­dan od­ziv, kroz ško­lu je pro­šlo 120 de­ča­ka i de­voj­či­ca, a njih 30 su ško­lu za­vr­ši­li kao pli­va­či. Na­da­mo se da će ove go­di­ne od­ziv bi­ti i ve­ći, a mi se tru­di­mo da sva­ke go­di­ne una­pre­di­mo pro­gram, za šta ov­de na pe­ći­nač­kim ba­ze­ni­ma ima­mo ade­kvat­ne uslo­ve. Na pr­vih ne­ko­li­ko ča­so­va od­re­di­će­mo na kom pli­vač­kom ni­vou je ko­ji po­la­znik i u skla­du s tim de­cu će­mo po­de­li­ti na ne­pli­va­če, sa ko­ji­ma će­mo ra­di­ti u ma­njem ba­ze­nu, i na pli­va­če i de­cu ko­ja još uvek ni­su pra­vi pli­va­či, ali su već pre­va­zi­šla strah od vo­de, sa ko­ji­ma će­mo ra­di­ti u ve­li­kom ba­ze­nu – ob­ja­snio je Kr­stić.
On je ta­ko­đe na­gla­sio da je pr­vi čas is­ko­ri­šćen i da se de­ca upo­zna­ju sa po­na­ša­njem na ba­ze­nu, što će im omo­gu­ći­ti da bez­bed­no uži­va­ju u ku­pa­nju.
– Po­red to­ga što de­cu uči­mo da pli­va­ju, uči­mo ih i ka­ko da bu­du bez­bed­ni u ba­ze­nu i oko nje­ga. Uči­mo ih da ne tr­če oko ba­ze­na, jer su plo­či­ce vla­žne i kli­za­ve, pa mo­že do­ći do pa­da­nja i po­vre­đi­va­nja. Ta­ko­đe ih uči­mo da u ba­zen ne ula­ze od­mah na­kon obro­ka i bez nad­zo­ra. Za­hva­lju­ju­ći pre­ven­ci­ji u pret­hod­nih pet go­di­na ško­le pli­va­nja ni­smo ima­li ozbilj­ni­jih po­vre­da – ka­že Kr­stić i na­gla­ša­va da je na­u­či­ti de­cu ka­ko da se po­na­ša­ju u vo­di isto to­li­ko zna­čaj­no kao i na­u­či­ti ih da pli­va­ju.
– Ne­slav­na je sta­ti­sti­ka da u Sr­bi­ji sva­kog le­ta ima­mo od 80 do 150 slu­ča­je­va da­vlje­nja, zbog to­ga je pre­ven­tiv­no de­lo­va­nje iz­u­zet­no va­žno. Ro­di­te­lji mo­ra­ju da bu­du sve­sni da de­cu mla­đu od 15 go­di­na ne sme­ju da pu­šta­ju u vo­du bez nad­zo­ra, po­seb­no ka­da se ra­di o je­ze­ri­ma i re­ka­ma, gde je dno ne­is­pi­ta­no, a tem­pe­ra­tu­ra vo­de va­ri­ra. Za­hva­lju­ju­ći na­šoj spa­si­lač­koj slu­žbi, ali i kon­ti­nu­i­ra­nom ra­du na po­di­za­nju sve­sti o bez­bed­nom po­na­ša­nju u vo­di i van nje, na pe­ći­nač­kim ba­ze­ni­ma ni­ka­da ni­smo ima­li ozbilj­ni­jih pro­ble­ma – re­kao nam je Kr­stić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.