22.06.2016.
Kultura

Premijera na sceni Pozorišta "Dobrica Milutinović"

U lju­ba­vi i ra­tu ne­ma pra­vi­la

U če­tvr­tak, 16. ju­na, u srem­sko­mi­tro­vač­kom Po­zo­ri­štu Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić od­i­gra­na je pre­mi­je­ra pred­sta­ve Lju­ba­vi Džor­dža Va­šing­to­na, pre­ma tek­stu Mi­ra Ga­vra­na, u re­ži­ji Li­li­ja­ne Iva­no­vić. Iako je do sa­da u svo­joj ka­ri­je­ri Li­li­ja­na pot­pi­sa­la 260 re­ži­ja po pr­vi put ra­di u Po­zo­ri­štu Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić.
Ve­li­ko in­te­re­so­va­nje vla­da­lo je za ovu pred­sta­vu, ko­ju je pu­bli­ka po­sma­tra­la di­rekt­no sa sce­ne. U in­tim­noj, ušu­ška­noj at­mos­fe­ri, dve že­ne pu­nih še­zde­set mi­nu­ta dr­že pa­žnju pu­bli­ke, iz­no­se­ći svo­je di­le­me, pred­ra­su­de i pre sve­ga ose­ća­nja.
U de­lu su samo dva li­ca – Mar­ta Va­šing­ton, že­na Džor­dža Va­šing­to­na ko­ju je od­i­gra­la Du­šan­ka Anoj­čić, i Sil­vi­ja Kar­ver – lju­bav­ni­ca Džor­dža Va­šing­to­na u iz­ved­bi Je­le­ne Jan­ko­vić. Di­ja­log iz­me­đu pred­sed­ni­ko­ve su­pru­ge i na­vod­ne lju­bav­ni­ce po­ka­zu­je ta­šti­nu, su­rev­nji­vost i lju­bo­mo­ru že­ne, ma ko­li­ko bi­la vo­lje­na i po­što­va­na. Nji­hov uza­jam­ni od­nos od­re­đen je od­no­som sva­ke od njih pre­ma vo­lje­nom mu­škar­cu ko­ji je ne­dav­no pre­mi­nuo. Lju­bav, lju­bo­mo­ra, za­vist, očaj i obrt. Ga­vra­nov tekst, pun je emo­ci­ja i neo­če­ki­va­nih obr­ta. Sjaj­ne glu­mi­ce su, pre­ma re­či­ma Ga­vra­na, us­pe­le da iz­ne­su ovu dra­mu ona­ko ka­ko je za­mi­šlje­na, od­no­sno ka­ko je pi­sac na­pi­sao.
Su­de­ći po apla­u­zi­ma, ova pred­sta­va se do­pa­la Mi­trov­ča­ni­ma. Na­da­mo se da će Po­zo­ri­šte Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić ima­ti još do­sta uspe­šnih pre­mi­je­ra, kao što je bi­la ova.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.