22.06.2016.
Poljoprivreda

Dani polja u Rumi

Bo­le­sti će sma­nji­ti pri­nos pše­ni­ce

Tra­di­ci­o­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ja Dan po­lja str­nih ži­ta i her­bi­cid­nih ogle­da, odr­ža­na je 14. ju­na na ogled­nim po­lji­ma Po­ljo­pri­vred­na struč­ne slu­žbe u Ru­mi.
Ova ma­ni­fe­sta­ci­ja, kao i ra­ni­jih go­di­na, oku­pi­la je ve­li­ki broj po­ljo­pri­vred­ni­ka, ali i pred­stav­ni­ka in­sti­tu­ta i pro­iz­vo­đa­ča he­mij­skih sred­sta­va ko­ja se ko­ri­ste u po­ljo­pri­vre­di, a sve u ci­lju da se kroz kon­kret­ne re­zul­ta­te na ogled­nim po­lji­ma pru­že no­va zna­nja i po­ve­ća pro­iz­vod­nja, u ovom slu­ča­ju, str­nih ži­ta.
Her­bi­cid­ni ogle­di su po­sta­vlje­ni na pet osnov­nih ra­tar­skih kul­tu­ra: pše­ni­ci, ku­ku­ru­zu, so­ji, sun­co­kre­tu i še­ćer­noj re­pi.
– Na ovim ogle­di­ma su is­pi­ta­ne raz­li­či­te kom­bi­na­ci­je ak­tiv­nih ma­te­ri­ja, od­no­sno pre­pa­ra­ta i nji­ho­vo dej­stvo na ko­ro­ve. Ka­da je reč o ogle­di­ma str­nih ži­ta, ove go­di­ne ima­mo 28 sor­ti, naj­vi­še je reč o pše­ni­ci, ali ima i tri­ti­ka­la, ječ­ma, ov­sa i ra­ži. Pro­iz­vo­đa­či mo­gu na ogled­nim par­ce­la­ma da vi­de ka­ko iz­gle­da­ju te sor­te, da se upo­zna­ju sa ne­kim no­vim, te da im se ta­ko po­mog­ne u iz­bo­ru sor­te za pred­sto­je­ću se­tvu – is­ti­če Go­ran Drob­njak, sa­ve­to­da­vac Po­ljo­pri­vred­ne struč­ne slu­žbe u Ru­mi.
On do­da­je da je ovo pri­li­ka i da po­ljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či me­đu­sob­no raz­me­ne is­ku­stva, kao i da do­bi­ju sa­ve­te od pred­stav­ni­ka se­men­skih i he­mij­skih ku­ća.
– Sve ve­ći broj po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča shva­ta zna­čaj ana­li­ze ze­mlji­šta, a ja bih pod­se­tio da se na pod­ruč­ju rum­ske op­šti­ne vo­di ak­ci­ja bes­plat­ne ana­li­ze ze­mlji­šta – re­kao je Go­ran Drob­njak.
Jo­van Ma­tić, po­ljo­pri­vred­nik iz Vog­nja, re­dov­no do­la­zi na ove ma­ni­fe­sta­ci­je Po­ljo­pri­vred­ne struč­ne slu­žbe. Ba­vi se ra­tar­stvom, po­vr­tar­stvom i sto­čar­stvom. Ima 24 ju­tra svo­je i če­tr­de­se­tak ju­ta­ra ze­mlje u za­ku­pu, a pro­iz­vo­di pše­ni­cu, ku­ku­ruz i so­ju za sop­stve­nu sto­čar­sku pro­iz­vod­nju.
– Zna­če nam ovi Da­ni po­lja da vi­di­mo ka­ko su her­bi­ci­di uti­ca­li u ova­kvim ki­šnim i do­sta hlad­nim uslo­vi­ma. Ki­še ni­su do­zvo­lja­va­le da od­ra­di­mo ka­ko tre­ba za­šti­tu od ko­ro­va. Her­bi­ci­di su opa­sni što se ti­če upo­tre­be i za­to smo ov­de da vi­di­mo ka­ko se upo­tre­blja­va­ju. Ove go­di­ne će ma­lo bo­le­sti sma­nji­ti pri­no­se pše­ni­ce, a ja oče­ku­jem so­li­dan pri­nos od 30 do 40 me­ta­ra po ju­tru – ka­že Ma­tić.
Ra­do­van Li­lić iz Bu­đa­no­va­ca is­ti­če da su Da­ni po­lja uvek do­bri da se stek­nu no­va zna­nja.
– Ra­dio sam do­sta pri­hra­ne, bio sam ne­što skep­ti­čan ka­da je ana­li­za ze­mlji­šta u pi­ta­nju, ta­ko da mi je ži­to do­sta po­le­glo. Sa­da vi­dim da se ipak mo­ra po­što­va­ti reč struč­nja­ka. Ja se is­klju­či­vo ba­vim ra­tar­stvom i to so­jom. Imam 40 hek­ta­ra i još to­li­ko u za­ku­pu. Pro­blem je ce­na so­je, is­pa­da da je ame­rič­ka mo­di­fi­ko­va­na so­ja sku­plja od na­še, a za­što je ta­ko ne znam – ka­že Ra­do­van Li­lić.
S. Dža­ku­la

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.