22.06.2016.
Sport

Pećinački bazeni

Otvo­re­na se­zo­na

Na pe­ći­nač­kim ba­ze­ni­ma 17. ju­na je sve­ča­no otvo­re­na ku­pa­li­šna se­zo­na, a oko 300 po­se­ti­la­ca ko­ji su to­ga da­na spas od trop­ske vru­ći­ne po­tra­ži­li u vo­di, ima­li su pri­li­ku da uži­va­ju u bo­ga­tom sport­skom i za­bav­nom pro­gra­mu.
Na tur­ni­ru u br­zo­po­te­znom ša­hu na­stu­pi­lo je osam tak­mi­ča­ra, a naj­bo­lji je bio De­jan Jo­va­no­vić. Dru­go me­sto je osvo­jio Bo­ži­dar Jo­va­no­vić, a tre­će La­zar Ba­bić. Na tur­ni­ru u od­boj­ci na pe­sku na­stu­pi­lo je 16 eki­pa u dve kon­ku­ren­ci­je, a u kon­ku­ren­ci­ji ju­ni­o­ra pr­vo me­sto je osvo­ji­la eki­pa Od­boj­ka­škog klu­ba „Mla­dost 07“ iz Pe­ći­na­ca. Dru­go me­sto je pri­pa­lo dru­goj eki­pi „Mla­dost 07“, a tre­će je osvo­ji­la eki­pa pe­ći­nač­ke Osnov­ne ško­le „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“. Me­đu od­boj­ka­ši­ma se­ni­o­ri­ma pr­vo me­sto je pri­pa­lo eki­pi „Ru­mlja­ni“ iz Ru­me, dru­go eki­pi „Stu­den­ti“ iz Pe­ći­na­ca, a tre­će eki­pi pe­ći­nač­kog ka­fe ba­ra „Pi­ka­so“. Naj­u­spe­šni­ji spor­ti­sti na­gra­đe­ni su pe­ha­ri­ma, me­da­lja­ma, ma­ji­ca­ma i bes­plat­nim ula­zni­ca­ma za ba­ze­ne, a na­gra­de je uru­čio ru­ko­vo­di­lac pe­ći­nač­kih ba­ze­na Dar­ko Pan­tić.
U za­bav­nom de­lu pro­gra­ma na­stu­pi­lo je Dru­štvo za ne­go­va­nje na­rod­ne tra­di­ci­je „Pe­ćin­ci“, a naj­mla­đe po­se­ti­o­ce su ani­mi­ra­li čla­no­vi pe­ći­nač­kog Po­zo­ri­šta mla­dih ama­te­ra ko­ji su or­ga­ni­zo­va­li Klov­nov­sku olim­pi­ja­du. De­se­to­ro de­ce ko­ja su bi­la naj­u­spe­šni­ja u raz­li­či­tim igra­ma u okvi­ru Klov­nov­ske olim­pi­ja­de na­gra­đe­no je bes­plat­nim ula­zni­ca­ma za pe­ći­nač­ke ba­ze­ne, a za mu­zi­ku uži­vo bio je za­du­žen Stars band.
In­struk­tor pli­va­nja Ivan Sto­ja­ko­vić na­ja­vio je da već 2. ju­la star­tu­je bes­plat­na ško­la pli­va­nja za osnov­ce i sred­njo­škol­ce iz pe­ći­nač­ke, ali i iz rum­ske op­šti­ne. Bes­plat­na ško­la pli­va­nja je na pe­ći­nač­kim ba­ze­ni­ma tra­di­ci­ja ko­ja tra­je već šest go­di­na i ko­ju za­jed­nič­ki or­ga­ni­zu­ju Sport­ski sa­vez „Raz­voj spor­to­va“, pe­ći­nač­ka lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i pred­u­ze­će Lu­ki ko­merc.
– I ove go­di­ne oče­ku­je­mo do­bar od­ziv. Pro­šle go­di­ne smo u ško­li pli­va­nja ima­li 100 po­la­zni­ka, a na­da­mo se da će ih ove go­di­ne bi­ti i vi­še. Tre­nin­zi će bi­ti odr­ža­va­ni utor­kom, če­tvrt­kom i su­bo­tom, od 19 ča­so­va, od 2. ju­la do po­čet­ka škol­ske go­di­ne, a sva de­ca za­in­te­re­so­va­na da na­u­če da pli­va­ju mo­gu se pri­ja­vi­ti na de­žur­ni te­le­fon ba­ze­na 063/575 023 ili do­la­skom na je­dan od tre­nin­ga – iz­ja­vio je Sto­ja­ko­vić.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.