15.06.2016.
Kultura

Premijera predstave "One i On" u Mitrovačkom pozorištu

Mlak tekst i od­lič­ni glum­ci

Po­zo­ri­šte „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce pri­vo­di kra­ju po­zo­ri­šnu se­zo­nu 2015/2016, a za kraj su re­ši­li da ob­ra­du­ju Mi­trov­ča­ne, po­što­va­o­ce po­zo­ri­šne umet­no­sti, sa dve no­ve pre­mi­je­re. Ta­ko je pro­šlog če­tvrt­ka, 9. ju­na pre­mi­jer­no iz­ve­de­na pred­sta­va One i on, u re­ži­ji Li­li­ja­ne Iva­no­vić, a po tek­stu ita­li­jan­skog dram­skog pi­sca i glum­ca Lu­ke Đa­ko­mo­ci­ja.
Dva mi­tro­vač­ka glum­ca, Alek­san­dar Kr­sta­jić (u ulo­zi Đor­đoa) i Vla­di­mir Ba­la­šćak (kao Pi­no), i go­stu­ju­ća glu­mi­ca iz Zre­nja­ni­na Sa­nja Ra­di­šić (u ulo­zi Pal­mi­re), do­pri­ne­li su da ovaj la­ki ko­mad do­bi­je na umet­nič­koj vred­no­sti.
Pred­sta­va One i on oka­rak­te­ri­sa­na je kao ko­me­di­ja o spo­zna­ji pra­vih stva­ri u ži­vo­tu. Glav­ni ju­nak Đor­đo po­sta­vlja se u okol­no­sti me­lan­ho­li­je, od­u­sta­ja­nja od ži­vo­ta i od­u­sta­ja­nja od se­be sa­mog. Đor­đo je čo­vek ko­ji me­se­ci­ma ni­je iz­la­zio iz ku­će, a pre­ko agen­ci­je na­ru­ču­je de­voj­ku za za­ba­vu. Ka­ko to bi­va u ži­vo­tu, u agen­ci­ji pra­ve gre­šku i ume­sti de­voj­ke na kuć­nu adre­su, u pa­ke­tu sti­že Pi­no. U sve­mu to­me, kao glav­ni za­čin, je i ku­će­pa­zi­telj­ka Pal­mi­ra, osta­vlje­na pred ol­ta­rom, pod­jed­na­ko ne­sreć­na i uto­plje­na u ne­po­ve­re­nje pre­ma ljud­skom ro­du, kao i Đor­đo.
Od­lič­na glu­ma Vla­di­mi­ra Ba­la­šća­ka, ko­ji se od­lič­no sna­šao u ulo­zi že­ne, Alek­san­dra Kr­sta­ji­ća i Sa­nje Ra­di­šić, su ga­rant uspe­ha pred­sta­ve, iako je sam tekst ne­ka­ko mlak i pre­vi­še lak. Sve po­hva­le i za sce­no­gra­fi­ju, kao i za scen­ski po­kret. Pri­met­no je da su pret­hod­ne sa­rad­nje sa ko­re­o­gra­fom Pje­rom Raj­ko­vić bi­le vi­še ne­go uspe­šne.
Mi­tro­vač­ko po­zo­ri­šte u če­tvr­tak, 16. ju­na oče­ku­je još jed­na pre­mi­je­ra, reč je o me­lo­dra­mi Lju­ba­vi Džor­dža Va­šing­to­na, ko­ju je ta­ko­đe re­ži­ra­la Li­li­ja­na Iva­no­vić, a igra­ju Je­le­na Jan­ko­vić i Du­šan­ka Anoj­čić.
B. Se­la­ko­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.