08.06.2016.
Društvo

Pucnji na kuću Aleksandra Prodanovića

Po­ku­šaj ubi­stva iz po­li­tič­kih raz­lo­ga?

Sa vi­še hi­ta­ca iz va­tre­nog oruž­ja (po sve­mu su­de­ći iz pi­što­lja, ve­ro­vat­no ka­li­bra 7,62 mi­li­me­ta­ra, zva­ni­čan ba­li­stič­ki iz­ve­štaj se još če­ka), ne­po­zna­ti po­či­ni­lac ili vi­še njih, pu­cao je pro­šle sre­de, 1. ju­na oko tri ča­sa iz­ju­tra, na ku­ću Alek­san­dra Pro­da­no­vi­ća, srem­sko­mi­tro­vač­ko Na­se­lje Ja­li­ja, Uli­ca Ma­li so­kak 3. Po re­či­ma Pro­da­no­vi­ća, na uvi­đa­ju ko­ji je iz­vr­ši­la po­li­ci­ja, na­đe­na su če­ti­ri met­ka, od ko­jih je­dan u dnev­noj so­bi, osta­li na zi­do­vi­ma do ula­znih vra­ta, naj­ve­ro­vat­ni­je ka­li­bra 7,62 mi­li­me­ta­ra. Alek­san­dar Pro­da­no­vić, ina­če šef opo­zi­ci­je u grad­skom par­la­men­tu, ka­že da ne mo­že da pret­po­sta­vi ko bi pu­cao na nje­go­vu ku­ću, ali sma­tra da to ima ve­ze sa nje­go­vim po­li­tič­kim de­lo­va­njem.
–Kao ne­ko ko je na če­lu od­bor­nič­ke gru­pe ko­ja je­di­no de­lu­je opo­zi­ci­o­no u Skup­šti­ni gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, si­gur­no sam se za­me­rio mno­gim po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma, ali ni­sam oče­ki­vao da ne­ko mo­že pu­ca­ti na mo­ju ku­ću. Ne vi­dim dru­gi raz­log ova­kvog na­pa­da na mo­ju ku­ću, jer ni sa kim ne­mam ne­ra­šči­šće­ne od­no­se – ka­že Alek­san­dar Pro­da­no­vić, ko­ji je na ne­dav­no odr­ža­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma bio no­si­lac li­ste Uje­di­nje­na opo­zi­ci­ja Mi­tro­vi­ce – Alek­san­dar Pro­da­no­vić.
Pro­da­no­vić ka­že da puc­nji na nje­go­vu ku­ću pred­sta­vlja­ju pre sve­ga po­ku­šaj ubi­stva, a ne sa­mo upo­zo­re­nje, jer se me­tak ko­ji je pro­bio ula­zna vra­ta u ku­ću, za­bio u zid dnev­ne so­be, gde se ne­ko mo­gao na­la­zi­ti i stra­da­ti. On sma­tra da po­li­ci­ja mo­že da br­zo do­đe do po­či­ni­o­ca, s ob­zi­rom da je kom­ši­luk nje­go­ve ku­će i do­bar deo uli­ce po­kri­ven vi­deo nad­zo­rom.
Na sre­ću, u mo­men­tu puc­nja­ve, Pro­da­no­vić se na­la­zio sam u ku­ći. Za sa­da ne­ma zva­nič­nog sa­op­šte­nja Po­li­cij­ske upra­ve.
– Po­sto­ji pu­no ka­me­ra u kom­ši­lu­ku i okol­nim uli­ca­ma, po­sto­ji vi­deo za­pis vo­zi­la ko­jim su do­šli po­či­ni­o­ci, zna se vre­me. Po­li­ci­ja ima snim­ke. Ja ne­mam ne­pri­ja­te­lja osim po­li­tič­kih pro­tiv­ni­ka. U jav­nom po­li­tič­kom ži­vo­tu sam od 2000. go­di­ne, a po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne sam na če­lu je­di­ne opo­zi­ci­o­ne od­bor­nič­ke gru­pe u lo­kal­nom par­la­men­tu. Uka­zi­vao sam na broj­ne ne­za­ko­ni­te po­stup­ke lo­kal­ne vla­sti, po­čev od uzur­pa­ci­je po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta, pa do na­glog bo­ga­će­nja po­je­di­na­ca iz re­do­va SNS. Na broj­na od­bor­nič­ka pi­ta­nja ni­sam ni­kad do­bio od­go­vor, ali iz­gle­da da je taj od­go­vor sti­gao u ob­li­ku met­ka.
Pro­da­no­vić ka­že da su ga na­kon ono­ga što se de­si­lo zva­li broj­ni po­je­din­ci iz po­li­tič­kog ži­vo­ta Srem­ske Mi­tro­vi­ce i Sr­bi­je.
– Sma­tram da su me iskre­no zva­li lju­di po­put Zo­ra­na Bo­ško­vi­ća iz LSV-a i Mi­la­na Lat­ko­vi­ća iz SPS-a. Zvao me je i gra­do­na­čel­nik Ne­di­mo­vić, nu­de­ći mi po­moć, ali s ob­zi­rom na nje­go­vu iz­ja­vu da­tu dnev­nom li­stu Da­nas, gde on ka­že da se na­pad na me­ne ne mo­že po­ve­za­ti sa po­li­ti­kom, ja se pi­tam oda­kle nje­mu ta­kva sa­zna­nja. Ni­ka­da ni­sam ni na ko­ga upe­rio prst, po­sao je po­li­ci­je da re­ši ovaj slu­čaj i gra­do­na­čel­ni­ku bih bio za­hva­lan da ne da­je ni­ka­kve ko­men­ta­re i da pu­sti da po­li­ci­ja ra­di svoj po­sao. Ovo što se de­si­lo sa mnom po­ka­zu­je da se duh Sa­va­ma­le pre­neo i na Srem­sku Mi­tro­vi­cu. Ako se ti po­či­ni­o­ci na­pa­da ne ot­kri­ju, ni­ko vi­še ne­će bi­ti si­gu­ran ni u svo­joj sop­stve­noj ku­ći – ka­že Alek­san­dar Pro­da­no­vić, ko­ji se na­da da će po­li­ci­ja ot­kri­ti po­či­ni­o­ce i po­za­di­nu na­pa­da na nje­ga.
U po­ne­de­ljak, ka­da za­klju­ču­je­mo ovaj tekst, Po­li­cij­skoj upra­vi u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, obra­tio se slu­žbe­nim do­pi­som i advo­kat Alek­san­dra Pro­da­no­vi­ća.
Vla­di­mir Ćo­sić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.