Sport

Festival odbojke u Pećincima

Na­sta­vak sport­ske tra­di­ci­je

U Pe­ćin­ci­ma je pro­šle su­bo­te, 4. ju­na odr­žan osmi po re­du Fe­sti­val od­boj­ke, sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­ja iz go­di­ne u go­di­nu oku­plja sve ve­ći broj eki­pa i od­boj­ka­ških klu­bo­va, a ko­ja po­sto­ji i tra­je za­hva­lju­ju­ći ini­ci­ja­ti­vi Bo­ja­na Alek­so­va, pro­fe­so­ra fi­zič­kog vas­pi­ta­nja i tre­ne­ra Od­boj­ka­škog klu­ba „Mla­dost 07“. Po­kro­vi­telj ma­ni­fe­sta­ci­je je i ove go­di­ne Sport­ski sa­vez „Raz­voj spor­to­va“ Pe­ćin­ci, a po­dr­šku ovom sport­skom do­ga­đa­ju pru­ža i lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Pe­ćin­ci­ma.
Ovo­go­di­šnji Fe­sti­val od­boj­ke oku­pio je 67 eki­pa iz 11 klu­bo­va, ko­je su igra­le na de­vet te­re­na pri­la­go­đe­nih za „mi­ni od­boj­ku“ u dvo­ri­štu pe­ći­nač­ke osnov­ne ško­le. Po­red do­ma­ći­na, klu­ba „Mla­dost 07“ i eki­pe Osnov­ne ško­le „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja iz Pe­ći­na­ca, uče­stvo­va­li su od­boj­ka­ški klu­bo­vi iz In­đi­je, Go­lu­bi­na­ca, Be­o­gra­da, No­vog Sa­da, Fu­to­ga, Ru­me, In­đi­je, Srem­ske Ka­me­ni­ce i Sta­rih Ba­no­va­ca.
Pred­sed­nik Sport­skog sa­ve­za „Raz­voj spor­to­va“ Si­ni­ša Đo­kić re­kao je da su Sport­ski sa­vez, ali i lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, u sva­kom po­gle­du sta­li iza ove za­ni­mlji­ve sport­ske ma­ni­fe­sta­ci­je.
– Dra­go nam je da je Fe­sti­val od­boj­ke do­ži­veo svo­je osmo iz­da­nje, što je sva­ka­ko po­ka­za­telj nje­go­vog kva­li­te­ta. Mi će­mo i da­lje naj­vi­še ula­ga­ti u afir­ma­ci­ju ama­ter­skog i škol­skog spor­ta, jer se baš u ova­kvim ma­ni­fe­sta­ci­ja­ma po­pu­la­ri­še sport. U kraj­njem slu­ča­ju, mla­di se skla­nja­ju sa uli­ce i usme­ra­va­ju se na pra­vi put, sport to sva­ka­ko je­ste. Ta­ko se gra­de pra­ve lič­no­sti, a za­što da ne, i vr­hun­ski spor­ti­sti, re­pre­zen­ta­tiv­ci i re­kor­de­ri – re­kao je Đo­kić.
Tre­ner OK „Mla­dost 07“ Bo­jan Alek­sov je naj­vi­še za­slu­žan što je od­boj­ka, po­seb­no žen­ska, iz­u­zet­no po­pu­lar­na me­đu omla­di­nom u pe­ći­nač­koj op­šti­ni.
– Us­pe­li smo da na­sta­vi­mo tra­di­ci­ju. Dra­go nam je da smo za­dr­ža­li kva­li­tet tur­ni­ra, ko­ji je iz go­di­ne u go­di­nu sve ma­sov­ni­ji i kva­li­tet­ni­ji. Za­i­sta je pre­le­po vi­de­ti pre­ko 300 mla­dih od­boj­ka­ša na jed­nom me­stu. Ovaj sport ima bu­duć­nost – po­no­san je Alek­sov.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.