08.06.2016.
Aktuelno

Američki ambasador u Sremskoj Mitrovici

Uspe­šna sa­rad­nja Gra­da i Am­ba­sa­de

Am­ba­sa­dor Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va Kajl Ren­dolf Skot 31. ma­ja po­se­tio je Srem­sku Mi­tro­vi­cu. Pri­li­kom svo­je pr­ve po­se­te gra­du na Sa­vi am­ba­sa­dor Skot se u Grad­skoj ku­ći sa­stao sa gra­do­na­čel­ni­kom Bra­ni­sla­vom Ne­di­mo­vi­ćem, da bi za­tim za­jed­no ob­i­šli la­bo­ra­to­ri­ju za re­sta­u­ra­ci­ju u Za­vo­du za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re i Car­sku pa­la­tu.
– Me­ni je ve­li­ko za­do­volj­stvo što smo ima­li pri­li­ku da raz­go­va­ra­mo sa ame­rič­kim am­ba­sa­do­rom o kom­pa­ni­ja­ma ko­je eg­zi­sti­ra­ju u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, a je­dan od naj­ve­ćih po­slo­da­va­ca, od­no­sno ze­mlja oda­kle do­la­ze in­ve­sti­to­ri su upra­vo Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve. Am­ba­sa­dor Skot je is­ko­ri­stio ovu pri­li­ku i ob­i­šao fir­me Iton i Ku­per stan­dard. Pod­se­ti­ću vas da sva­ka od ovih kom­pa­ni­ja ula­že u Srem­sku Mi­tro­vi­cu, u so­ci­jal­ni, sport­ski i kul­tur­ni ži­vot gra­da. Te kom­pa­ni­je su u stva­ri deo sa­me Srem­ske Mi­tro­vi­ce i na­dam se da će ih bi­ti još u bu­duć­no­sti. Kad po­sto­ji do­bra si­ner­gi­ja, on­da mo­gu na­sta­ti i re­zul­ta­ti – po­ru­čio je gra­do­na­čel­nik Ne­di­mo­vić.
Am­ba­sa­dor Skot is­ta­kao je da mu je ovo pr­va zva­nič­na po­se­ta Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i da je za­do­vo­ljan sa­rad­njom sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom.
– Raz­go­va­rao sam sa gra­do­na­čel­ni­kom o pro­ble­mi­ma sa ko­ji­ma se su­o­ča­va Grad i o po­ten­ci­jal­nim re­še­nji­ma. Po­no­san sam što ame­rič­ke fir­me po­slu­ju na te­ri­to­ri­ji Srem­ske Mi­tro­vi­ce, i u te dve fir­me za­po­sle­no je pre­ko 1.000 lju­di. To je ve­li­ki do­pri­nos, i ve­o­ma sam po­no­san na ulo­ge ko­je one igra­ju u dru­štve­nom sek­to­ru – iz­ja­vio je ame­rič­ki am­ba­sa­dor Skot i do­dao da je Srem­ska Mi­tro­vi­ca pri­mer uspe­šnog gra­da, po­seb­no za pri­vla­če­nje stra­nih in­ve­sti­to­ra.
Di­rek­tor Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re Srem­ska Mi­tro­vi­ca Lju­bi­ša Šu­la­ja re­kao je da su od stra­ne ame­rič­ke am­ba­sa­de iz­dvo­je­na zna­čaj­na sred­stva za kon­zer­va­ci­ju mo­za­i­ka u Car­skoj pa­la­ti.
– Svi zna­ju da su sred­stva ko­ja smo do­bi­li od ame­rič­ke am­ba­sa­de za kon­zer­va­ci­ju mo­za­i­ka u Car­skoj pa­la­ti, bi­la po­kre­tač za da­lje ra­do­ve na kon­zer­va­ci­ji mo­za­i­ka, i uop­šte za ceo pro­je­kat. Po­se­ta am­ba­sa­do­ra je po­tvr­da da je ono što mi ra­di­mo, na pre­zen­ta­ci­ji an­tič­kog kul­tur­nog na­sle­đa, pre­po­zna­to od stra­ne ame­rič­ke am­ba­sa­de, a za nas je to po­seb­na čast i pod­strek. Ono što je na­ma po­seb­no dra­go je da stu­den­ti iz Ame­ri­ke pri­su­stvu­ju i lič­no uče­stvu­ju u kon­zer­va­ci­ji mo­za­i­ka – re­kao je Šu­la­ja.
Am­ba­sa­dor SAD-a Kajl Rendolf Skot je pri­li­kom obi­la­ska Car­ske pa­la­te is­ta­kao da je ve­o­ma bit­na za­jed­nič­ka sa­rad­nja za re­a­li­za­ci­ju ova­kvih pro­je­ka­ta i da se na­da da će se ona na­sta­vi­ti i u bu­duć­no­sti.
S. Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.