Sport

Marija Vučenović do norme za Evropsko prvenstvo

No­vi lič­ni re­kord

Srp­ski atle­ti­ča­ri ovu se­zo­nu za­po­če­li su na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin, oba­ra­njem re­kor­da i is­pu­nje­nim nor­ma­ma za ve­li­ka tak­mi­če­nja. Me­đu nji­ma je i atle­ti­čar­ka Atlet­skog klu­ba „Srem“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce Ma­ri­ja Vu­če­no­vić, ko­ja se na­la­zi na stu­di­ja­ma u Ame­ri­ci, na Flo­ri­di.
Na tak­mi­če­nju SEC Kon­fe­ren­ci­je (ju­žno is­toč­na kon­fe­ren­ci­ja), osvo­ji­la je dru­go me­sto i ostva­ri­la no­vi lič­ni re­kord u ba­ca­nju ko­plja, ko­ji sa­da iz­no­si 57,81 me­tar i is­pu­ni­la nor­mu za Evrop­sko pr­ven­stvo za se­ni­o­re/ke ko­je se odr­ža­va u Am­ster­da­mu (Ho­lan­di­ja).
– Ja­ko sam sreć­na što sam us­pe­la da pre­ba­cim pre­ko nor­me za Evrop­sko pr­ven­stvo. Po­sle če­ti­ri go­di­ne ba­ci­la sam lič­ni re­kord i ko­nač­no pro­bi­la tu ba­ri­je­ru. Sad se na­dam da će sve sa­mo na bo­lje da ide i da ću uspe­šno pre­sta­vlja­ti Srem­sku Mi­tro­vi­cu i Sr­bi­ju na Evrop­skom pr­ven­stvu u atle­ti­ci za se­ni­o­re/ke ko­je će se odr­ža­ti od 6. do 10. ju­la u Am­ster­da­mu – re­kla je Vu­če­no­vić­ka.

D. M.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.