27.04.2016.
Društvo

Na lokalnim izborima u Sremskoj Mitrovici, naprednjacima 49,28 odsto glasova

Naprednjaci kontrolišu Skupštinu grada

Na te­ri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca na 57 iz­bor­nih me­sta gla­sa­lo je 61,39 od­sto bi­ra­ča od ukup­no 70.573 upi­sa­nih gla­sa­ča, a ube­dlji­vu po­be­du na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ostva­ri­la je li­sta „Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je“, ko­ja je na lo­ka­lu pre­ma pr­vim po­da­ci­ma Grad­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je osvo­ji­la 49,28 od­sto gla­so­va ili 35 od­bor­nič­kih me­sta u Skup­šti­ni Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
Cen­zus su po­red ko­a­li­ci­je oku­plje­ne oko Srp­ske na­pred­ne stran­ke (So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja Sr­bi­je, Par­ti­ja uje­di­nje­nih pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je i Po­kret so­ci­ja­li­sta), pre­šle i li­ste „Za pra­ved­nu Sr­bi­ju De­mo­krat­ska stran­ka – Dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić (DS, DSHV, NO­VA)“, ko­ja je osvo­ji­la de­vet od­sto gla­so­va, „IVI­CA DA­ČIĆ – So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja Sr­bi­je (SPS) – Dr Mi­lan Lat­ko­vić“ sa osvo­je­nih 9,62 od­sto gla­so­va, „Dr Vo­ji­slav Še­šelj – Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka“ (ima 6,38 od­sto gla­so­va), „Li­ga so­ci­jal­de­mo­kra­ta Voj­vo­di­ne – Ne­nad Ča­nak, Li­be­ral­no de­mo­krat­ska par­ti­ja – Če­do­mir Jo­va­no­vić, Ze­le­na eko­lo­ška par­ti­ja – Ze­le­ni“ je osvo­ji­la 5,73 od­sto gla­so­va, „Ko­a­li­ci­ja De­mo­krat­ska stran­ka Sr­bi­je – Na­rod­ni po­kret Di­na­ra – Dri­na – Du­nav“ (5,24 od­sto gla­so­va) i „Uje­di­nje­na opo­zi­ci­ja Mi­tro­vi­ce – Alek­san­dar Pro­da­no­vić (SDS – Bo­ris Ta­dić, Za­jed­no za Sr­bi­ju, Voj­vo­đan­ska par­ti­ja)“ sa 5,23 od­sto osvo­je­nih gla­so­va.
Is­pod cen­zu­sa od de­vet iz­bor­nih li­sta za 61 od­bor­ni­ka lo­kal­nog par­la­men­ta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci su osta­li je­di­no li­ste „Gru­pa gra­đa­na Le­vi­ca Sr­bi­je – Bor­ko Ste­fa­no­vić“ i „Dve­ri za Srem­sku Mi­tro­vi­cu – Dr Mi­lan Ma­slać“.
Ka­da se pro­cen­ti gla­so­va pre­tvo­re u man­da­te, ko­a­li­ci­ji oko SNS-a u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je pri­pa­lo 35 od­bor­nič­kih me­sta u mi­tro­vač­koj skup­šti­ni, De­mo­krat­skoj stran­ci i nje­nim ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma šest od­bor­nič­kih man­da­ta, ko­li­ko su osvo­ji­li i so­ci­ja­li­sti. Ra­di­ka­li su Srem­skoj Mi­tro­vi­ci se po­no­vo vra­ća­ju u skup­štin­ske klu­pe, sa če­ti­ri od­bor­nič­ka me­sta, kao i ko­a­li­ci­ja LSV – LDP – Ze­le­ni, dok su ko­a­li­ci­ji oko DSS i Uje­di­nje­noj opo­zi­ci­ji Mi­tro­vi­ci pri­pa­la tri od­bor­nič­ka me­sta.
Po­red iz­bo­ra za lo­kal­ni par­la­ment, gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce su gla­sa­li i za no­vi sa­stav Na­rod­ne skup­šti­ne i Skup­šti­ne AP Voj­vo­di­ne. Na te­ri­to­ri­ji Gra­da li­sta Alek­san­dar Vu­čić – Sr­bi­ja po­be­đu­je je od­ne­la 51,7 od­sto gla­so­va na po­kra­jin­skim iz­bo­ri­ma i 53 od­sto na van­red­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, po­ka­zu­ju pr­vi ne­zva­nič­ni po­da­ci.
Ka­ko is­ti­če pred­sed­nik Grad­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je Zo­ran Le­va­jac, iz­bo­ri su pro­te­kli bez pro­ble­ma.
– Od 7. mar­ta, ka­da smo kon­sti­tu­i­sa­ni kao Iz­bor­na ko­mi­si­ja Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca do ovog mo­men­ta ni­je bi­lo ni­jed­nog je­di­nog pri­go­vo­ra, sve od­lu­ke je Iz­bor­na ko­mi­si­ja do­no­si­la jed­no­gla­sno. Od de­vet iz­bor­nih li­sta, dve sa­mo ni­su pre­šle cen­zus. Man­da­te ni­su us­pe­li da obez­be­de li­ste „Dve­ri za Srem­sku Mi­tro­vi­cu – Dr Mi­lan Ma­slać“, ko­ja je osvo­ji­la 4,64 od­sto i „Gru­pa gra­đa­na Le­vi­ca Sr­bi­je“ ko­ja je ima­la 1,65 od­sto gla­so­va. Ima­mo zah­tev li­ste Dve­ri za uvid u iz­bor­ni ma­te­ri­jal i oni to pra­vo mo­gu da ostva­re do 29. apri­la u po­noć – na­vo­di Le­va­jac.

Bi­lja­na Se­la­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.