30.03.2016.
Aktuelno

Patologija Mitrovačke bolnice (2)

Ho­no­rar­ni pa­to­log du­plo sku­plji za dva da­na ra­da ne­delj­no?!

Sa­da je već sa­svim iz­ve­sno da srem­sko­mi­tro­vač­ka Bol­ni­ca osta­je bez pa­to­lo­ga na stal­nom ra­du. Op­šta bol­ni­ca u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci osta­je bez je­di­nog pa­to­lo­ga spe­ci­ja­li­ste, dr Dra­ga­na Šo­ji­ća. On je re­šio da na­pu­sti Bol­ni­cu, na­kon vi­še­go­di­šnjeg ne­ra­zu­me­va­nja ru­ko­vod­stva Bol­ni­ce u ve­zi sa po­slo­vi­ma ko­je tre­ba da oba­vlja le­kar spe­ci­ja­li­sta pa­to­log i ni­za bez­u­spe­šnih po­ku­ša­ja da usme­ri pa­žnju od­go­vor­nih na ovo pi­ta­nje.
Od­la­skom je­di­nog pa­to­lo­ga iz srem­sko­mi­tro­vač­ke Bol­ni­ce, broj­ni te­ški pa­ci­jen­ti, ko­ji če­ka­ju ope­ra­ci­ju, osta­ju bez me­di­cin­ske za­šti­te. Bez pa­to­lo­ga ne­ma ko da za­vr­ši di­jag­no­sti­ku za ope­ra­tiv­ne na­la­ze. Pre­ci­zni­je, pa­ci­jent se na­la­zi u si­tu­a­ci­ji da ne mo­že da se ope­ri­še, ni­ti mo­že da mu se od­re­di po­sto­pe­ra­tiv­na te­ra­pi­ja.
Tu je po­seb­no ose­tlji­vo sta­nje kod ope­ra­ci­je doj­ke i jaj­ni­ka, jer zbog ne­po­sto­ja­nja pa­to­lo­ga, ne­mo­gu­će je da pa­ci­jen­ti ko­ri­ste bol­nič­ke uslu­ge. Dok se na­la­zi ura­de na dru­gim me­sti­ma, gu­bi se vre­me u bes­kraj­nim če­ka­nji­ma na ope­ra­ci­ju, ali u mi­tro­vač­koj Op­štoj bol­ni­ci kao da za to ni­kog ni­je bri­ga.
Neo­bja­šnji­vo da mi­tro­vač­ka Bol­ni­ca ko­ja za­po­šlja­va hi­lja­du lju­di (u do­broj me­ri ne­me­di­cin­skog oso­blja pri­mlje­nog po stra­nač­koj li­ni­ji) od ove go­di­ne ne­će ima­ti ni jed­nog je­di­nog le­ka­ra spe­ci­ja­li­stu pa­to­lo­ga.
Op­šta bol­ni­ca u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po­kri­va te­ri­to­ri­ju ce­log Sre­ma, sa pre­ko 300.000 sta­nov­ni­ka. Po stan­dar­di­ma ko­je je pro­pi­sa­la dr­ža­va Sr­bi­ja, mi­tro­vač­ka Bol­ni­ca mo­ra­la bi da ima iz­me­đu tri i če­ti­ri spe­ci­ja­li­sta pa­to­lo­ga. O to­me me­đu­tim ni­ko ne vo­di ra­ču­na. Ka­da je pre če­ti­ri go­di­ne Bol­ni­cu na­pu­stio je­dan od ta­da dvo­ji­ce pa­to­lo­ga spe­ci­ja­li­sta, ova zdrav­stve­na usta­no­va ni­je ade­kvat­no re­a­go­va­la, osta­vlja­ju­ći da po­sao oba­vlja je­dan je­di­ni le­kar ove spe­ci­ja­li­stič­ke stru­ke. Sa­da Bol­ni­cu, po na­šim sa­zna­nji­ma, na­pu­šta i po­sled­nji pa­to­log spe­ci­ja­li­sta dr Dra­gan Šo­jić. Dok­tor Šo­jić, ka­ko sa­zna­je­mo, ovih da­na ko­ri­sti go­di­šnji od­mor ko­ji go­di­na­ma ni­je bio u si­tu­a­ci­ji da ko­ri­sti, ali nje­go­ve ko­le­ge su nam po­tvr­di­le na­ša sa­zna­nja.
Ka­ko M NO­VI­NE sa­zna­ju, ak­tu­el­ni di­rek­tor Ken­dri­šić re­a­go­vao je ta­ko što je sklo­pio ugo­vor o ho­no­rar­nom po­slu sa biv­šim pa­to­lo­gom dr Dra­go­mi­rom Ću­kom, či­me se sa­mo de­li­mič­no re­ša­va pro­blem od­la­ska dr Šo­ji­ća sa me­sta pa­to­lo­ga. Po ugo­vo­ru o de­lu, dr Ćuk ima oba­ve­zu da dva da­na ne­delj­no ra­di u mi­tro­vač­koj bol­ni­ci, što po obi­mu po­sla, ka­že naš sa­go­vor­nik, mo­že da pred­sta­vlja tek ne­kih 30 od­sto ukup­ne an­ga­žo­va­no­sti.
Po ugo­vo­ru o de­lu, Bol­ni­ca će bi­ti du­žna da za dva da­na ra­da ne­delj­no, le­ka­ru ko­ga je an­ga­žo­va­la, is­pla­ti 120.000 di­na­ra me­seč­no, plus po­re­ze i do­pri­no­se ko­ji do­la­ze na taj iz­nos. To je sko­ro du­plo vi­še ne­go što je, sa pu­nim rad­nim vre­me­nom i ur­gen­ci­jom, pla­ća­no za an­ga­žo­va­nje pa­to­lo­ga ko­ji je na­pu­stio Bol­ni­cu. Da ne go­vo­ri­mo o van­red­nim le­kar­skim uslu­ga­ma, kao što je re­ci­mo ob­duk­ci­ja, i ko­li­ko će to do­dat­no da ko­šta po­re­ske ob­ve­zni­ke.
Ali, bez ob­zi­ra na ce­nu, ho­no­ra­rac sa dva da­na ra­da ne­delj­no, ne­će mo­ći da oba­vi ova­ko obi­man po­sao.
Još kad je, pre če­ti­ri go­di­ne, dr Ćuk na­pu­stio Bol­ni­cu, bio je to alarm i mo­ra­lo se od­mah re­a­go­va­ti. Če­ti­ri go­di­ne tra­je spe­ci­ja­li­za­ci­ja za pa­to­lo­ga i to je ne­što što se mo­ra pla­ni­ra­ti. Da ne go­vo­rim da je da­nas pet pu­ta vi­še po­sla za pa­to­lo­ga ne­go pre dve de­ce­ni­je. Pa to je po­sao di­rek­to­ra Bol­ni­ce, a ne sa­mo stran­ča­re­nje i par­tij­sko ka­dro­va­nje. Ali, iz­gle­da da je di­rek­to­ru Ken­dri­ši­ću va­žni­je da se ba­vi De­mo­krat­skom stran­kom i iz­bo­ri­ma ne­go da vo­di bri­gu o le­če­nju pa­ci­je­na­ta, jer od­la­skom je­di­nog pa­to­lo­ga iz Op­šte bol­ni­ce od­lo­ži­će se mno­ge ope­ra­ci­je, a on ni­šta ni­je pred­u­zeo da to spre­či, ka­že le­kar ko­ji ne že­li da mu se po­me­ne ime, pla­še­ći se ne­u­god­no­sti ko­je mo­že do­ži­ve­ti od stra­ne DS par­ti­ja­ša.
Naš sa­go­vor­nik ka­že da je dr Šo­jić vi­še pu­ta upo­zo­ra­vao na svoj ne­za­vi­dan po­lo­žaj. On go­di­na­ma ni­je mo­gao ni na go­di­šnji od­mor da ode, tru­de­ći se da svoj po­sao oba­vi na vre­me. Za da­no­noć­ni rad, sa svim pri­ma­nji­ma, imao je ma­nji pla­tu od spe­ci­ja­li­zan­ta po­čet­ni­ka. Kao struč­njak od is­ku­stva imao je pre­vi­še po­nu­da za vi­še­stru­ko ve­ća pri­ma­nja i jed­no­stav­no mo­rao je da se od­lu­či. Od­lu­čio je, na­rav­no, da ode iz Bol­ni­ce u ko­joj su va­žni­ji stra­nač­ki in­te­re­si od pa­ci­je­na­ta. Što je naj­jad­ni­je – ni­ko ga ni­je ni za­dr­ža­vao da osta­ne. A ne po­sta­je se pa­to­log pre­ko no­ći.
Pre­ma sa­zna­nji­ma pi­sca ovih re­do­va, dr Dra­gan Šo­jić je u pret­hod­noj go­di­ni imao 6.800 slu­ča­je­va, od­no­sno isto to­li­ko pa­ci­je­na­ta ko­jim se ba­vio u svo­joj stru­ci. Ni­je te­ško pro­su­di­ti ko naj­vi­še stra­da zbog stva­ri ko­je se do­ga­đa­ju u mi­tro­vač­koj Bol­ni­ci. Pa­ci­jen­ti na­rav­no. Do njih kao da ni­ko­me od od­go­vor­nih ni­je sta­lo.

Vla­di­mir Ćo­sić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.