30.03.2016.
Društvo

Konvencija SPS i JS u Sremskoj Mitrovici

Sr­bi­ja na pr­vom me­stu

Pro­šlog pet­ka, 25. mar­ta u Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci odr­ža­na je kon­ven­ci­ja So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je i Je­din­stve­ne Sr­bi­je. Na kon­ven­ci­ji su go­vo­ri­li pot­pred­sed­nik Vla­de Sr­bi­je i pred­sed­nik SPS Ivi­ca Da­čić, na­rod­ni po­sla­nik i pred­sed­nik JS Dra­gan Mar­ko­vić Pal­ma, pred­sed­nik Po­kra­jin­skog od­bo­ra SPS–a Du­šan Ba­ja­to­vić, pred­sed­nik PO Je­din­stve­ne Sr­bi­je Sr­đan Kru­že­vić, kao pred­sed­nik Grad­skog od­bo­ra SPS Srem­ska Mi­tro­vi­ca dr Mi­lan Lat­ko­vić.
Lat­ko­vić je sa­op­štio da se SPS i JS ni­ka­da ni­su od­re­kli na­ro­da i da ga ni­ka­da ni­su na­pu­sti­li. Ka­ko je on na­veo, ova par­ti­ja se uvek bo­ri­la da na­rod bo­lje ži­vi, a na to ih oba­ve­zu­je i 25 go­di­na pri­sut­no­sti na po­li­tič­koj sce­ni Sr­bi­je, Voj­vo­di­ne i Sre­ma.
– Na to nas oba­ve­zu­ju sva do­bra de­la ko­ja smo po­sti­gli u na­šoj bo­ga­toj isto­ri­ji kao stran­ka prav­de, je­din­stva, jed­na­ko­sti i rav­no­prav­no­sti. Na to nas oba­ve­zu­ju i ge­ne­ra­ci­je ko­ji­ma smo du­žni da osta­vi­mo raz­vi­je­ni­ju, eko­nom­ski ja­ču Sr­bi­ju, Sr­bi­ju kao čla­ni­cu Evrop­ske uni­je. Da bi­smo to po­sti­gli neo­p­hod­no je da na­sta­vi­mo sa ja­snom po­li­ti­kom, po­li­ti­kom ko­ja je re­al­na i ko­ja ima re­zul­ta­te. Sve što smo mi u SPS i JS do sa­da ra­di­li, ra­di­li smo da svi vi­di­te ko smo, šta smo, a ta­ko će­mo da ra­di­mo u na­red­nom pe­ri­o­du – po­ru­čio je dr Lat­ko­vić, ko­ji je no­si­lac iz­bor­ne li­ste SPS za lo­kal­ne iz­bo­re u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i do­dao da će se SPS i nje­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri za­la­ga­ti za ja­ku, raz­vi­je­nu, po­no­snu i bo­ga­tu Sr­bi­ju i Voj­vo­di­nu. Na­gla­sio je da je po­li­ti­ka SPS i ko­a­li­ci­je po­li­ti­ka ko­ja ima bu­duć­nost i po­li­ti­ka ko­ja či­ni sve u ko­rist gra­đa­na.
Pred­sed­nik Po­kra­jin­skog od­bo­ra Je­din­stve­ne Sr­bi­je Sr­đan Kru­že­vić is­ta­kao je da da­to obe­ća­nje mo­ra da se is­pu­ni, da da­ta reč mo­ra da bu­de ve­ro­do­stoj­na. Re­kao je da su nji­ho­va de­la pro­dukt ono­ga što su ura­di­li i obe­ća­li, kao i da su ostva­re­na de­la osnov da za­tra­že no­vo po­ve­re­nje. On je do­dao da ima ve­li­ke raz­li­ke u to­me, ko obe­ća­va i šta obe­ća­va. Na­gla­sio je da će se ova po­li­ti­ka za­la­ga­ti za bor­bu pro­tiv be­le ku­ge, za so­ci­jal­nu prav­du, no­va rad­na me­sta.
– Za­bo­ra­vi­li smo da za­šti­ti­mo na­še do­ma­će pro­iz­vo­đa­če. Mo­ra da se na­pra­vi si­stem ga­ran­to­va­nog ot­ku­pa i ce­na, da bi ste vi mo­gli da ži­vi­te. Sub­ven­ci­je u po­ljo­pri­vre­di mo­ra­ju da iz­no­se jed­nu mi­li­jar­du evra go­di­šnje. Tre­ba da ima­mo ini­ci­ja­ti­vu da do 2017. go­di­ne pro­du­ži­mo za­bra­nu pro­da­je ze­mlje stran­ci­ma. Tre­ba da shva­ti­mo da tre­ba da bra­ni­mo svo­je na­ci­o­nal­ne in­te­re­se. Naj­ve­ća od­bra­na na­ci­o­nal­nog in­te­re­sa je­ste otva­ra­nje rad­nih me­sta. Na­ma je do­sta li­be­ral­nog ka­pi­ta­li­zma, mo­ra­mo da vi­di­mo ka­ko da za­šti­ti­mo na­šeg pro­iz­vo­đa­ča i na­šeg rad­ni­ka – re­kao je Du­šan Ba­ja­to­vić, pred­sed­nik Po­kra­jin­skog odbora SPS-a. On je is­ta­kao da je jed­na od pa­ro­la mla­dih so­ci­ja­li­sta osam sa­ti ra­da, osam sa­ti sna i po­šte­no pla­ćen po­sao.
Dra­gan Mar­ko­vić Pal­ma, pred­sed­nik Je­din­stve­ne Sr­bi­je na­veo je da mo­ra­mo da za­šti­ti­mo do­ma­će pro­iz­vo­de, do­ma­će pro­iz­vo­đa­če, kao i da ze­mlja u Voj­vo­di­ni mo­ra pri­pa­da­ti gra­đa­ni­ma Voj­vo­di­ne.
– Za­to se mo­ja par­ti­ja zo­ve Je­din­stve­na Sr­bi­ja. Za­to što su Srem­ska i Ko­sov­ska Mi­tro­vi­ca je­din­stve­na Sr­bi­ja. Mo­ra­mo da vra­ti­mo po­ljo­pri­vred­nu pro­iz­vod­nju, ze­mlju mo­ra­mo da za­dr­ži­mo, ta ze­mlja mo­ra da pri­pa­da gra­đa­ni­ma Voj­vo­di­ne. Tr­ži­šte smo iz­gu­bi­li za­to što smo uvo­zi­li pro­iz­vo­de ko­ji se pro­iz­vo­de u Sr­bi­ji. Mo­ra­mo da za­u­sta­vi­mo uvoz, da šti­ti­mo srp­sko tr­ži­šte. Iz­vo­đa­či ra­do­va mo­ra­ju da bu­du iz Sr­bi­je, a ne iz ne­kih dru­gih dr­ža­va. Ja sam re­šio ka­ko da za­dr­žim mla­de i obra­zo­va­ne lju­de u Sr­bi­ji, ta­ko što ih vo­dim na eks­kur­zi­je po Evro­pi, ali se oni vra­ća­ju u Sr­bi­ju, jer im otva­ra­mo rad­na me­sta. Mi smo spa­si­li Sr­bi­ju 2008. go­di­ne i do­bi­li od­lu­ku da na­pra­vi­mo pro­e­vrop­sku vla­du. Ako ho­će­te da Srem li­či na Ja­go­di­nu gla­saj­te za broj tri – po­ru­čio je Dra­gan Mar­ko­vić.
Pred­sed­nik So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je Ivi­ca Da­čić na­gla­sio je da SPS ima no­vu po­li­ti­ku i mla­de lju­de oku­plje­ne oko nje. Do­dao je da Sr­bi­ja ne sme da bu­de sa­ma, jer ako je sa­ma on­da ni­je ja­ka, a za njih će uvek bi­ti na pr­vom me­stu.
– Mi da­nas ima­mo no­vu po­li­ti­ku, no­ve lju­de i mla­de čla­no­ve. Tre­ba da bu­de­mo po­no­sni na sve do­bre stva­ri ko­je smo ostva­ri­li. Sr­bi­ji su po­treb­ne po­be­de. Sr­bi­ja ne sme da bu­de sa­ma, jer ako je sa­ma ona ni­je ja­ka. Za nas je čo­vek osnov­na vred­nost. Mi smo par­ti­ja ko­ja je sim­bol kon­ti­nu­i­te­ta i sta­bil­no­sti – re­kao je Da­čić.
On je po­ru­čio da ni­ko ne mo­že da ospo­ri re­zul­ta­te ko­ji su ostva­ri­li kao i da na iz­bo­ri­ma oče­ku­ju bo­lji re­zul­tat i pro­me­nu vla­de u Voj­vo­di­ni.
– Kad sam bio pred­sed­nik Vla­de ot­po­če­li su pre­go­vo­ri oko Evrop­ske uni­je. Na­ša oba­ve­za je da bri­ne­mo i o Re­pu­bli­ci Srp­skoj, a Sr­bi­ja će za nas uvek bi­ti na pr­vom me­stu. Ni­ko ne mo­že da nam ospo­ri ve­li­ke re­zul­ta­te ko­je smo ostva­ri­li. Ča­sni su prin­ci­pi za ko­je se za­la­že­mo. Mi ide­mo na iz­bo­re da po­be­di­mo, ima­mo ja­snu po­li­ti­ku, na­ša de­la su na­še re­kla­me. Na iz­bo­ri­ma oče­ku­jem bo­lji re­zul­tat i da pad­ne vla­da u Voj­vo­di­ni – iz­ja­vio je od­luč­no Da­čić.

Sa­nja Sta­ne­tić
Fo­to: Želj­ko Pe­tras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.