09.12.2015.
Društvo

Aktivnosti Kazneno popravnog zavoda Sremska Mitrovica

No­vo­go­di­šnji po­klo­ni za de­cu sa auti­zmom

Za­jed­nič­kim sna­ga­ma Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Ka­zne­no po­prav­ni za­vod Srem­ska Mi­tro­vi­ca, uz po­dr­šku Ama­de­us ben­da, pro­šlog pet­ka, 4. de­cem­bra ob­ra­do­va­li su de­cu sa auti­zmom.
Na ini­ci­ja­ti­vu KP Za­vo­da i uprav­ni­ka Alek­san­dra Alim­pi­ća or­ga­ni­zo­va­no je hu­ma­ni­tar­no ve­če u Ho­te­lu Srem, ka­da su de­ci obo­le­loj od auti­zma čla­no­vi Ama­de­us ben­da uru­či­li no­vo­go­di­šnje pa­ke­ti­će. Isto ve­če u dis­ko­te­ci Noks odr­žan je kon­cert Ama­de­us ben­da i sav no­vac od pro­da­tih ula­zni­ca bi­će upla­ćen na ra­čun Op­štin­skog udru­že­nja za po­moć oso­ba­ma sa auti­zmom u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
– Sa­rad­nja KP Za­vo­da sa Ama­de­us ben­dom je za­po­če­ta na pro­jek­tu sni­ma­nja spo­ta ovog ben­da, a ima­ju­ći u vi­du da ima­mo za­po­sle­ne či­ja de­ca bo­lu­ju od auti­zma, do­šli smo na ide­ju da Ama­de­us bend odr­ži hu­ma­ni­tar­ni kon­cert i pa­ke­ti­ći­ma ob­ra­du­je de­cu sa auti­zmom. Tru­di­će­mo se da u na­red­nom pe­ri­o­du na sli­čan na­čin po­ma­že­mo i dru­ga udru­že­nja – iz­ja­vio je uprav­nik mi­tro­vač­kog za­tvo­ra Alek­san­dar Alim­pić.
Ta­tja­na Ga­ru­no­vić, pot­pred­sed­ni­ca Udru­že­nja za po­moć oso­ba­ma sa auti­zmom u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ka­že da je ovo pr­vi put da se na ova­kav na­čin po­mog­ne rad udru­že­nja. Ona se za­hva­li­la Gra­du Srem­ska Mi­tro­vi­ca, Ka­zne­no po­prav­nom za­vo­du i Ama­de­us ben­du na po­mo­ći i po­dr­šci.
– Ovo je pr­vi put da na ova­kav na­čin na­ša de­ca do­bi­ja­ju pa­ke­ti­će i ja­ko smo sreć­ni zbog to­ga, jer nam je bit­no da de­ca sa auti­zmom bu­du pri­hva­će­na u dru­štvu, jer je i nji­ma kao i svoj dru­goj de­ci po­treb­na pa­žnja i ne­žnost – is­ta­kla je Ta­tja­na Ga­ru­no­vić.
Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je i ovo­ga pu­ta stao iza ove hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je.
– Grad se sva­ka­ko uvek ra­do oda­zi­va ova­kvim ak­ci­ja­ma. Ku­pi­li smo od­re­đen kon­ti­gent ula­zni­ca, a sav pri­hod od pro­da­tih ula­zni­ca bi­će upu­ćen Udru­že­nju za po­moć oso­ba­ma sa auti­zmom. Za 2016. go­di­nu ima­mo plan da pru­ži­mo i kon­kret­nu po­moć oso­ba­ma sa auti­zmom – iz­ja­vio je Ili­ja Ne­dić, na­čel­nik Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu, ko­ji je pri­su­stvo­vao po­de­li pa­ke­ti­ća u Ho­te­lu Srem.
Ama­de­us bend je po­klo­nio tri­de­se­tak pa­ke­ti­ća de­ci obo­le­loj od auti­zma, a pe­vač ovog ben­da Bo­jan Ta­sić Dža­ja is­ti­če da mu je dra­go što su ob­ra­do­va­li naj­mla­đe.

B. Se­la­ko­vić
Fo­to: Ž. Pe­tras

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.