15.12.2016.
Ekonomija

Privredni savet

Po­volj­ni­ji kre­di­ti Raz­voj­nog fon­da

Raz­voj­ni fond Voj­vo­di­ne na­red­ne go­di­ne pla­si­ra­će u pri­vre­du, po­ljo­pri­vre­du i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, oko dve i po mi­li­jar­de di­na­ra kre­dit­nih sred­sta­va po po­volj­nim uslo­vi­ma, a Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za pri­vre­du oko sto mi­li­o­na di­na­ra bes­po­vrat­nih sred­sta­va, re­kao je na pred­sta­vlja­nju kre­dit­nih li­ni­ja Fon­da u Sta­roj Pa­zo­vi 6. de­cem­bra, di­rek­tor Go­ran Sa­vić.
Sa­vić je pri­su­stvo­vao sed­ni­ci Pri­vred­nog sa­ve­ta Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va u Ku­ći fud­ba­la, i po­hva­lio rad sta­ro­pa­zo­vač­ke lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Đor­đe Ra­di­no­vi­ća.
Pred­sed­nik Op­šti­ne Đor­đe Ra­di­no­vi­ći je na­gla­sio da je u op­šti­ni Sta­ra Pa­zo­va u iz­grad­nji vi­še in­fra­struk­tur­nih obje­ka­ta od in­te­re­sa za gra­đa­ne i pri­vre­du. Po­red tra­fo­sta­ni­ce u Kr­nje­šev­ci­ma, gra­di se pe­tlja kod No­ve Pa­zo­ve, a u pla­nu je i obi­la­zni­ca ko­ja će po­ve­za­ti dva auto pu­ta, re­kao je Ra­di­no­vić.
Po­nu­da Raz­voj­nog fon­da Voj­vo­di­ne na­i­šla je na ve­li­ko in­te­re­so­va­nje pri­vred­ni­ka.
Na sed­ni­ci Pri­vred­nog sa­ve­ta sta­ro­pa­zo­vač­ka Teh­nič­ka ško­la pred­sta­vi­la je no­vi smer – teh­ni­čar me­ha­tro­ni­ke. Pred­stav­ni­ci ško­le že­le­li su da ču­ju ima li pri­vre­da po­tre­be za ovim mul­ti­di­sci­pli­nar­nim za­ni­ma­njem, ko­je ima od­lič­nu pro­đu u ino­stran­stvu. Pro­fe­sor Sa­ša Đe­kić ka­že da se ovo za­ni­ma­nje 2007. i 2008. go­di­ne kao ogled­ni pro­fil, po­ka­za­lo oprav­da­nim, a Ri­zah Ča­u­še­vić, du­go­go­di­šnji pri­vred­nik i pred­sed­nik Op­šteg udru­že­nja pred­u­zet­ni­ka Sta­ra Pa­zo­va, je po­dr­žao ovu ide­ju uz na­po­me­nu da me­ha­tro­ni­ka ni­je no­va di­sci­pli­na, ne­go da je na­sta­la 1969. go­di­ne.
Na sa­stan­ku je bi­lo re­či i o sa­rad­nji ško­le sa fir­ma­ma u ve­zi oba­vlja­nja pro­fe­si­o­nal­ne prak­se i o dru­gim pi­ta­nji­ma od za­jed­nič­kog in­te­re­sa.
M. M.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.