Društvo

Dom oslobođena Šida

Po­čast žr­tva­ma Dru­gog svet­skog ra­ta

Gra­đa­ni šid­ske op­šti­ne, 6. de­cem­bra broj­nim sve­ča­no­sti­ma obe­le­ži­li su 72. go­di­šnji­cu oslo­bo­đe­nja Ši­da. Pro­sla­va je po­če­la sve­ča­nom sed­ni­com Opš­tinskog od­bo­ra SUB­NOR-a Šid u sa­li Skup­šti­ne op­šti­ne, na ko­joj je na­kon oda­va­nja po­ča­sti pa­lim žr­tva­ma u Dru­gom svet­skom ra­tu, is­tak­nut zna­čaj obe­le­ža­va­nja ovog isto­rij­skog da­tu­ma. Po­red pred­stav­ni­ka SUB­NOR-a, sve­ča­no­sti su pri­su­stvo­va­li i pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve.
– Ovo je je­dan od naj­zna­čaj­ni­jih do­ga­đa­ja u isto­ri­ji op­šti­ne Šid i ova­kvi do­ga­đa­ji ne sme­ju da se za­bo­ra­ve. Obe­le­ža­va­nje ova­kvih da­tu­ma je od ve­li­kog zna­ča­ja i za na­še bu­du­će ge­ne­ra­ci­je. Ovom pri­li­kom u svo­je lič­no ime i u ime Op­šti­ne Šid, če­sti­tam svim gra­đa­ni­ma 6. de­cem­bar, Dan oslo­bo­đe­nja Ši­da. Na na­ma je da na­sta­vi­mo da ra­di­mo, da eko­nom­ski raz­vi­ja­mo Šid, ka­ko bismo stvo­ri­li uslo­ve za bo­lji ži­vot gra­đa­na – is­ta­kao je pred­sed­nik Op­šti­ne Šid Pre­drag Vu­ko­vić.
Za­tim su po­lo­že­ni ven­ci na spo­men obe­lež­ji­ma pa­lim žr­tva­ma u Dru­gom svet­skom ra­tu i uru­če­ne Še­sto­de­cem­bar­ske na­gra­de na sve­ča­noj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Šid u sa­li Kul­tur­no obra­zov­nog cen­tra.
Ovo­go­di­šnji do­bit­ni­k je Cve­tin Ani­čić, di­plo­mi­ra­ni glu­mac – lut­kar, re­di­telj Ama­ter­skog po­zo­ri­šta „Bra­ni­slav Nu­šić“, ko­ji je svo­me gra­du do­neo broj­ne na­gra­de iz do­me­na po­zo­ri­šta i glu­me. Po­red to­ga on uspe­šno vo­di po­zo­ri­šnu sek­ci­ju glu­me u Kul­tur­no obra­zov­nom cen­tru i ak­ti­van je u broj­nim do­ga­đa­ji­ma iz obla­sti kul­tu­re, obra­zo­va­nja i za­bav­nog ži­vo­ta gra­da, a ve­li­ki deo svog ra­da po­sve­tio je sa­rad­nji sa Cr­ve­nom kr­stom Šid. Na­gra­da je uru­če­na i Do­mu zdra­vlju Šid za pru­ža­nje zdrav­stve­nih uslu­ga svim gra­đa­ni­ma šid­ske op­šti­ne, ali i uspe­šnoj sa­rad­nji sa osta­lim or­ga­ni­za­ci­ja­ma.
Pla­ke­te su uru­če­ne Udru­že­nju že­na „Je­sen ži­vo­ta“ Šid, pro­to­je­re­ju sta­vro­fo­ru Đor­đu Ha­dži Vo­la­re­vi­ću, Vo­do­pri­vred­nom dru­štvu „Ši­di­na“, Po­li­cij­skoj sta­ni­ci u Ši­du, JKP „Stan­dard“ i gim­na­zi­jal­cu Zdrav­ku Bje­li­ću. Pla­ke­ta­ma su na­gra­đe­ne i or­ga­ni­za­ci­je ko­je su do­pri­ne­le raz­vo­ju šid­ske op­šti­ne: te­le­vi­zij­ska emi­si­ja „Ku­ća od sr­ca“, ko­ja je ove go­di­ne obez­be­di­la krov nad gla­vom po­ro­di­ci iz Ada­še­va­ca, Ko­me­sa­ri­jat za iz­be­gli­ce, za mno­go­broj­ne do­na­ci­je i po­mo­ći to­kom mi­grant­ske kri­ze i pred­stav­ni­ci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), ko­ji su op­šti­ni Šid do­ni­ra­li naj­sa­vre­me­ni­je sport­sko igra­li­šte po­sta­vlje­no is­pred Osnov­ne ško­le „Vuk Ka­ra­džić“ u Ada­šev­ci­ma, kao i broj­na vo­zi­la za jav­na pred­u­ze­ća i Dom zdra­vlja u Ši­du.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.