01.12.2016.
Društvo

Unija žena SNS Šid

Borba protiv nasilnika

Ak­ti­vi­stki­nje Uni­je že­na Op­štin­skog od­bo­ra Srp­ske na­pred­ne stran­ke Šid za­po­če­le su ak­ci­ju „16 da­na ak­ti­vi­zma pro­tiv na­si­lja nad že­na­ma“.
Ka­ko bi skre­nu­le pa­žnju na ovaj pro­blem, pro­šlog petka, 25. no­vem­bra na ula­zu u pi­ja­cu u Ši­du sa­ku­pio se ve­li­ki broj že­na, ko­je su za­jed­no sa ak­ti­vist­ki­nja­ma SNS i po­dr­ža­le ovu za­jed­nič­ku bor­bu.
Na­si­lje pre­ma že­na­ma je is­po­lja­va­nje isto­rij­ski ne­jed­na­kih od­no­sa dru­štve­ne mo­ći iz­me­đu mu­ška­ra­ca i že­na, ko­ji su do­ve­li do dis­kri­mi­na­ci­je i do­mi­na­ci­je nad že­na­ma od stra­ne mu­ška­ra­ca i do spre­ča­va­nja pot­pu­nog na­pret­ka že­na. Na­si­lje pre­ma že­na­ma je pre­pre­ka u po­sti­za­nju jed­na­ko­sti, raz­vit­ka i mi­ra.
– Još jed­nom smo po­ka­za­le da su že­ne stub na­pret­ka po­ro­di­ce, stran­ke i na­šeg gra­da. Hva­la svim da­ma­ma na po­dr­šci – iz­ja­vi­la je Mi­li­ca Zec, od­bor­ni­ca Srp­ske na­pred­ne stran­ke Šid.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.