Aktuelno

Uređenje centra Vojke

U Novu godi­nu sa moder­nim izgle­dom

Nakon pot­pi­si­va­nja troj­nog ugo­vo­ra o rea­li­za­ci­ji pro­jek­ta ure­đe­nja cen­tra Voj­ke sa Mini­star­stvom pri­vre­de i iza­bra­nim izvo­đa­čem rado­va, fir­mom „Voj­vo­di­na­put“, kra­jem okto­bra mese­ca poče­li su rado­vi na rekon­struk­ci­ji cen­tra i izgrad­nji kru­žne ras­kr­sni­ce.
Ova inve­sti­ci­ja, vred­na oko 40 mili­o­na dina­ra, pred­sta­vlja prvi zajed­nič­ki pro­je­kat Mini­star­stva pri­vre­de Repu­bli­ke Srbi­je i Opšti­ne Sta­ra Pazo­va. Polo­vi­nu sred­sta­va za rea­li­za­ci­ju pro­jek­ta obez­be­di­lo je pome­nu­to mini­star­stvo, dok je pre­o­sta­lih 50 odsto inve­sti­ci­je Opšti­na izdvo­ji­la iz svog budže­ta.
Rado­ve na ure­đe­nju i rekon­struk­ci­ji cen­tra Voj­ke, koja je ove godi­ne obe­le­ži­la zna­ča­jan jubi­lej, šest veko­va od prvih pisa­nih doku­me­na­ta o njoj, redov­no obi­la­zi pred­sed­nik Opšti­ne Sta­ra Pazo­va Đor­đe Radi­no­vić u prat­nji svo­jih bli­skih sarad­ni­ka i pred­sed­ni­ka Mesne zajed­ni­ce Voj­ka Ljuba­na Sko­plja­ka.
Važno je nagla­si­ti, da su u ovom slo­že­nom pro­jek­tu, tre­nut­no u zavr­šnoj fazi rado­vi na izme­šta­nju elek­trič­nih, vodo­vod­nih, kana­li­za­ci­o­nih i gasnih insta­la­ci­ja, posta­vlja­nje insta­la­ci­ja za jav­nu rasve­tu, izgrad­nja kana­la za odvo­đe­nje atmos­fer­skih voda i izgrad­nja novih pešač­kih sta­za, izja­vio je pred­sed­nik Radi­no­vić pri­li­kom obi­la­ska rado­va 24. novem­bra i nakon raz­go­vo­ra sa izvo­đa­či­ma.
– Veo­ma mi je dra­go da rado­vi napre­du­ju. Tre­nut­no se na tere­nu odvi­ja više ope­ra­ci­ja para­lel­no, i sve teku po pred­vi­đe­noj dina­mi­ci. Vre­men­ski uslo­vi posled­njih neko­li­ko dana išli su na ruku rad­ni­ci­ma i radi­lo se punim kapa­ci­te­tom. Nada­mo se da će nas vre­me i dalje poslu­ži­ti, te da će do kra­ja decem­bra biti izgra­đe­na kru­žna ras­kr­sni­ca. Ovo je veo­ma bit­na inve­sti­ci­ja za Voj­ku i njene mešta­ne i mi nismo ima­li str­plje­nja da sače­ka­mo pro­le­će kako bi kre­nu­li sa rado­vi­ma. Radu­je­mo se što će njeni mešta­ni već za Novu godi­nu pro­še­ta­ti u pot­pu­no novom ambi­jen­tu, te da će, kao i Sta­ri i Novi Banov­ci i Nova Pazo­va, dobi­ti mode­ran izgled cen­tra i kru­žnu ras­kr­sni­cu, koja će omo­gu­ći­ti bez­bed­ni­ji i efi­ka­sni­ji pro­tok sao­bra­ća­ja – nagla­sio je pred­sed­nik Radi­no­vić tokom obi­la­ska radova.
Kom­plet­na rekon­struk­ci­ja svih pod­zem­nih insta­la­ci­ja i izgrad­nja same kru­žne ras­kr­sni­ce pred­sta­vlja­ju glav­nu fazu rado­va čiji se zavr­še­tak oče­ku­je do kra­ja godi­ne.
Izvo­đa­či rado­va pro­ce­nju­ju da je zavr­še­na tre­ći­na rekon­struk­ci­je cen­tra ovog sela. Nakon izgrad­nje kru­žne ras­kr­sni­ce u cen­tru Voj­ke i posta­vlja­nja pot­pu­no novog pra­te­ćeg mobi­li­ja­ra u vidu auto­bu­skih sta­ja­li­šta, par­kin­ga, klu­pi, kan­ti za otpat­ke i jav­ne rasve­te, Voj­ča­ni će dobi­ti novi izgled cen­tra po ugle­du na ure­đe­ne manje gra­do­ve, kakvih ima u raz­vi­je­nim evrop­skim zemlja­ma.
N. S.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.