Društvo

Patrijarh Srpski gospodin Irinej

Gra­ma­ta za Đorđa Radinovića

Pred­sed­ni­ku Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Đor­đu Ra­di­no­vi­ću pro­šle sre­de, 5. ok­to­bra, uka­za­na je po­seb­na čast da bu­de gost Nje­go­ve sve­to­sti pa­tri­jar­ha srp­skog go­spo­di­na Iri­ne­ja. Ovim ge­stom srp­ski pa­tri­jarh je još jed­nom uka­zao za­hval­nost pred­sed­ni­ku Ra­di­no­vi­ću, kao jed­nom od naj­i­stak­nu­ti­jih lič­no­sti, ko­ja je da­la i da­je po­dr­šku u ra­du Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve, nje­nog sve­šten­stva i ver­nog na­ro­da na te­ri­to­ri­ji sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne, a i ši­re.
Pri­jem i su­sret, ko­ji je upri­li­čen u Pa­tri­jar­ši­ji u Be­o­gra­du, bio je na­da­sve sr­da­čan, a po­red raz­go­vo­ra o do sa­da ura­đe­nim obim­nim pro­jek­ti­ma po­dr­ške, ko­je je ini­ci­rao i spro­veo pred­sed­nik Ra­di­no­vić pred­vo­de­ći ovu srem­sku op­šti­nu, bi­lo je raz­go­vo­ra i o bu­du­ćim pla­no­vi­ma, po­seb­no i o iz­grad­nji no­vog hra­ma u Na­se­lju Ba­nov­ci – Du­nav, što će bi­ti ve­li­ka ra­dost za ce­lu Srp­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu i ži­te­lje ovog na­se­lja.
Za­jed­no sa pred­sed­ni­kom Ra­di­no­vi­ćem, na pri­je­mu je bio i pred­sed­nik GO Pa­li­lu­la Alek­san­dar Jo­vi­čić, ko­ji je ta­ko­đe ostva­rio le­pu sa­rad­nju sa Srp­skom pra­vo­slav­nom cr­kvom, na­ro­či­to u smi­slu po­dr­ške je­din­stve­nom pro­jek­tu, zva­nič­nog gla­si­la Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve za de­cu – li­sta Sve­to­sav­sko zvon­ce, tvor­ca pro­jek­ta pod na­zi­vom „Sto­pa­ma na­ših pre­da­ka“.
Dva pred­sed­ni­ka su za­jed­no sa još tri go­sta Nje­go­ve sve­to­sti u na­stav­ku pri­je­ma raz­go­va­ra­li o ve­o­ma po­zi­tiv­nim re­zul­ta­ti­ma po­me­nu­tog pro­jek­ta, ko­me su sva­ko po­na­o­sob zna­čaj­no do­pri­ne­li.
Za­hva­lju­ju­ći ovom uspe­šnom pro­jek­tu i nje­go­vom edu­ka­tiv­nom, kul­tur­nom i prak­tič­nom ka­rak­te­ru, pre­ko 250 naj­ta­len­to­va­ni­jih đa­ka osnov­nih i sred­njih ško­la iz či­ta­vog re­gi­o­na: Sr­bi­je, Re­pu­bli­ke Srp­ske, Fe­deraci­je BiH i Cr­ne Go­re, pu­to­va­lo je na ostr­vo Krf u Grč­ku. Kao uče­sni­ci ak­ci­je po­seb­no su se is­ta­kli i na­gra­đe­ni uče­ni­ci osnov­nih ško­la iz sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne, ko­ji se na osno­vu svo­jih uspe­ha bi­ra­ju sva­ke go­di­ne.
Na kra­ju su­sre­ta, Nje­go­va sve­tost pa­tri­jarh srp­ski go­spo­din Iri­nej uru­čio je Đor­đu Ra­di­no­vi­ću, u ime za­hval­no­sti i kao sve­do­čan­stvo nje­go­vog do­pri­no­sa, Gra­ma­tu za ne­se­bič­no za­la­ga­nje i po­moć SPC i nje­noj mi­si­ji i po­že­leo sva­kog do­bra i na­pret­ka od Bo­ga na od­go­vor­nim po­slo­vi­ma ko­je oba­vlja.

N. S.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.