18.02.2016.
Društvo

Pred nastupajuće lokalne izbore

Pred­iz­bor­ne pri­pre­me

Ma­da da­tum odr­ža­va­nja re­dov­nih lo­kal­nih i po­kra­jin­skih i van­red­nih re­pu­blič­kih iz­bo­ra još ni­je ozva­ni­čen, pri­pre­me za iz­bor­ni tur­nir već su uve­li­ko po­če­le i u lo­ka­lu. Sa nji­ma je pr­va i zva­nič­no, ozbilj­no kre­nu­la Srp­ska na­pred­na stran­ka, či­ji čel­ni­ci oče­ku­ju da će na iz­bo­ri­ma u lo­ka­lu do­bi­ti pre­ko 50 od­sto gla­so­va. Ta­ko su za M NO­VI­NE iz­ja­vi­li pr­vi lju­di SNS u srem­skim sre­di­na­ma. I dok is­tra­ži­va­nja go­vo­re da će so­ci­ja­li­sti na re­pu­blič­kim iz­bo­ri­ma sva­ka­ko bi­ti dru­gi po ostva­re­nom uspe­hu, rej­ting SPS u lo­ka­lu je raz­li­čit od jed­ne do dru­ge sre­di­ne.
Si­tu­a­ci­ja je slo­že­na u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, gde su so­ci­ja­li­sti iz­lo­že­ni že­sto­kim na­pa­di­ma od stra­ne od­re­đe­nih me­di­ja, a u či­joj po­za­di­ni upra­vo sto­je po­ku­ša­ji da se deo član­stva pri­vo­li, uz ma­sna obe­ća­nja, da iz SPS pre­le­ti u ne­ki dru­gi stra­nač­ki ta­bor. Za­to će mi­tro­vač­ki so­ci­ja­li­sti te­ško bi­ti dru­ga sna­ga po uspe­hu, kao na re­pu­blič­kom ni­vou. jer to ni­su ni sa­da,
Za cen­zus će se u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci po sve­mu su­de­ći bo­ri­ti i lo­kal­ni DSS, ma­da nji­hov pred­sed­nik Grad­skog od­bo­ra tvr­di da ne­ma­ju pro­blem sa cen­zu­som, čak i kad ne bi na­stu­pa­li sa Dve­ri­ma.
Ako je su­di­ti po ne­kim me­di­ji­ma, glav­ni ju­ri­šnik na „kon­trol­ni pa­ket“ man­da­ta u grad­skoj skup­šti­ni, bi­će Ne­nad Le­ma­jić, ko­ji je (po­što je na­pu­stio Vred­nu Mi­tro­vi­cu, či­ji je član bio po­što je na­pu­stio DSS, a či­ji je opet član bio po­što je na­pu­stio osta­le stran­ke pre DSS-a) tre­nut­no funk­ci­o­ner Paj­ti­će­vog pa­trlj­ka od De­mo­krat­ske stran­ke. Po pi­sa­nju tih me­di­ja, Le­ma­jić ra­di na raz­bi­ja­nju SPS-a i DSS-a, oku­plja­ju­ći oko se­be pa­tu­lja­ste stran­či­ce ko­je ne mo­gu sa­me da pre­đu cen­zus i kva­zi­po­li­tič­ki ološ bez ide­o­lo­gi­je, ko­ji je uvek zu­jao oko nje­ga, od­ra­đu­ju­ći ne­ča­sne po­slo­ve za­rad mr­vi­ca sa Le­ma­ji­će­vog sto­la. Na­me­ra je Le­ma­ji­će­va i lo­kal­nog DS da, is­ti­snuv­ši SPS, DSS, LSV, LDP, SDS itd, a uz po­moć olo­ša ko­ji se ba­vi po­li­tič­kom pro­sti­tu­ci­jom, osvo­ji do­volj­no man­da­ta.
Nje­mu, Le­ma­ji­ću, ko­ji je kao po­li­tič­ki me­še­tar naj­za­slu­žni­ji za mo­ral­no, ma­te­ri­jal­no i pro­fe­si­o­nal­no po­sr­nu­će u po­li­tič­kom ži­vo­tu Srem­ske Mi­tro­vi­ce, uspe­šno mo­že da se su­prot­sta­vi je­di­no Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, po­ve­re­nik SNS za Srem­sku Mi­tro­vi­cu. Ne­di­mo­vić je čo­vek od po­seb­nog Vu­či­će­vog po­ve­re­nja, ko­ji je shva­tiv­ši ku­da vo­de ko­a­li­ci­je sa me­še­ta­ri­ma i po­li­tič­kim šte­to­či­na­ma, okre­nuo dru­gi list na ko­me že­li da is­pi­su­je no­vu isto­ri­ju gra­da na Sa­vi, ko­me že­li da vra­ti sta­ri sjaj re­gi­o­nal­nog i pri­vred­nog cen­tra i u ko­me ne­će bi­ti me­sta za „po­li­ti­ča­re“ po­put Le­ma­ji­ća i le­ma­ji­ćev­ski po­lu­svet.
Da se Le­ma­jić ne­će pre­da­ti bez bor­be (jer ako iz­gu­bi la­god­nu po­zi­ci­ju ko­ju sa­da ima na bu­džet­skim ja­sla­ma, on­da gu­bi i sav me­še­tar­ski ka­pa­ci­tet), o to­me go­vo­ri te­ška ar­ti­lje­ri­ja iz me­di­ja ko­je on kon­tro­li­še. Me­dij­sko gru­va­nje već sa­da po­ka­zu­je da će se do­tič­ni bo­ri­ti do po­sled­njeg da­ha, ali i iz­ve­snu ner­vo­zu ko­ja je po­sle­di­ca sve ma­njeg bro­ja lju­di ko­je uspe­va da dr­ži pod kon­tro­lom.
Sta­nje u Ru­mi, gde je Le­ma­jić bez­u­spe­šno po­ku­šao da me­še­ta­ri pre­ko svog po­slu­šni­ka i „ve­či­tog“ di­rek­to­ra Apo­te­ke Dra­ga­na Bo­ži­ća, ni­je ta­ko kom­pli­ko­va­no. Si­tu­a­ci­ja je, pre­ma re­či­ma Sla­đa­na Man­či­ća, na­pred­njač­kog pred­sed­ni­ka op­šti­ne Ru­ma, pri­lič­no pod kon­tro­lom i on sma­tra da će SNS na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma sa­mo po­tvr­di­ti svo­ju sna­gu. Ma­da je opo­zi­ci­ja (na­ro­či­to DS) ov­de pri­lič­no gla­sna, Man­čić svo­ju si­gur­nost po­ka­zu­je upra­vo ti­me što bez ika­kvog re­spek­ta ne iz­be­ga­va su­sre­te sa po­kra­jin­skom Paj­ti­će­vom ad­mi­ni­stra­ci­jom ka­da po od­re­đe­nim pi­ta­nji­ma do­la­zi u Ru­mu. Na­pred­nja­ci u Pe­ćin­ci­ma i Sta­roj Pa­zo­vi do­če­ku­ju iz­bo­re pri­lič­no si­gur­ni u svoj uspeh, dok će Go­ran Je­šić ima­ti pri­li­ku da pro­ve­ri u In­đi­ji da li je nje­go­vo vre­me ta­mo za­u­vek pro­šlo, ili ni­je.
Irig je­ste ma­li, ali ta­mo bi mo­žda mo­glo do­ći do iz­ne­na­đe­nja ne u smi­slu ko će od­ne­ti po­be­du na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, već ko će se na­ći na iz­bor­noj li­sti. Pre­ma ne­kim na­ja­va­ma mo­glo bi do­ći i do for­mi­ra­nja al­ter­na­tiv­ne gru­pe gra­đa­na, ali zva­nič­ni­ci iri­ške op­šti­ne iz ak­tu­el­ne vla­sti ka­žu da ima­ju raz­lo­ga da bu­du si­gur­ni u se­be.
Šid­ska op­šti­na bi bez sum­nje mo­gla bi­ti za­ni­mlji­va. Ka­ko je za M NO­VI­NE iz­ja­vio po­ve­re­nik SNS Pe­đa Vu­ko­vić, on ve­ru­je u ube­dlji­vu po­be­du Vu­či­će­ve stran­ke. Nje­go­voj tvrd­nji da­ju ar­gu­men­te ma­sov­ni pre­le­ti u SNS to­kom pro­šle go­di­ne, a je­dan od naj­va­žni­jih je sva­ka­ko pre­la­zak go­to­vo ce­lo­kup­nog Op­štin­skog od­bo­ra DSS, jed­nog od naj­ja­čih u Sr­bi­ji, u ta­bor na­pred­nja­ka. Bi­će, me­đu­tim, za­ni­mlji­vi­ja si­tu­a­ci­ja na opo­zi­ci­o­nim kri­li­ma. Po­seb­no na de­snom kri­lu, gde se na­la­ze ra­di­ka­li. Oni po ne­kim pro­ce­na­ma mo­gu uze­ti vi­sok pro­ce­nat gla­so­va (naj­ja­ča su or­ga­ni­za­ci­ja SRS u Sre­mu), ali te­ško je pred­vi­de­ti šta će se de­si­ti ako srp­ska vla­da bu­de od­lu­či­la da Vo­ju Še­še­lja pre iz­bo­ra (ka­ko to zah­te­va Tri­bu­nal) „spa­ku­je“ u avi­on za Hag, na iz­ri­ca­nje pre­su­de? Ne­po­zna­ni­ca je i osta­tak DSS-a, za ko­ji se mi­sli­lo da je „uga­sio“, ali ih je do­la­zak San­de Ra­ško­vić u Šid, pro­šlog pet­ka, ka­ko ka­žu, mo­ral­no oja­čao. Ka­ko će se to za­vr­ši­ti, ra­no je re­ći.
Još je za­ni­mlji­vi­je opo­zi­ci­o­no kri­lo, oku­plje­no oko DS i SDS. I dok Želj­ko Bre­sto­vač­ki (pred­sed­nik šid­skog ogran­ka SDS-a) ka­že da su raz­go­vo­ri oko za­jed­nič­kog na­stu­pa „na du­gač­kom šta­pu“, do­tle Ži­van Mi­rić, šef šid­skog DS-a tvr­di da je do­go­vor o ko­a­li­ci­ji (sa LSV, LDP i Ze­le­ni­ma) po­stig­nut, bez ob­zi­ra da li i sa SDS-om, ili bez nje­ga. Ka­da se uzmu u ob­zir i lič­ne su­je­te po­je­di­na­ca, ni­šta tu ni­je neo­bič­no. Ali, ne­ki­ma je lič­ni stav va­žni­ji od cen­zu­sa?
Je­di­no kan­da SPS ide sam, mo­žda i bez PUPS-a? U tom slu­ča­ju, te­ško za cen­zus…
Elem, do iz­bo­ra ima bar još vi­še od dva me­se­ca. A s ob­zi­rom da je ovo Sr­bi­ja, ko­a­li­ci­je se for­mi­ra­ju i ras­ki­da­ju na dnev­nom ni­vou. Ma­kar dok se ti bra­ko­vi iz in­te­re­sa, za jed­no­krat­nu upo­tre­bu, ne pot­pi­šu i ne ove­re u su­du.

Vla­di­mir Ćo­sić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.