13.01.2016.
Hronika

Jezero Borkovac

Izbegnuta tragedija

Šet­nja po za­le­đe­nom je­ze­ru, za jed­nog mla­dog Ru­mlja­ni­na (23 go­di­ne) uma­lo se ni­je tra­gič­no za­vr­ši­la. Na­i­me, 8. ja­nu­a­ra, mla­dić je, iako je upo­zo­ren na opa­snost, še­tao po za­le­đe­nom Bor­ko­vač­kom je­ze­ru na 15-tak me­ta­ra od oba­le, ka­da je led pu­kao i on se na­šao u hlad­noj vo­di, ko­ja je tu bi­la du­bi­ne do tri me­tra.
Na sre­ću, us­peo je da se sam iz­vu­če i do­pu­zi do oba­le, a po­tom su ga od­ve­zli do rum­skog Do­ma zdra­vlja, bu­du­ći da je bio u hlad­noj vo­di i sva­ka­ko, pod stre­som.
No, ka­ko re­ko­smo, sve je pro­šlo bez pro­ble­ma, ali je to sva­ka­ko upo­zo­re­nje dru­gi­ma da ne še­ta­ju po za­le­đe­nom je­ze­ru.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.