Aktuelno

Premijer Aleksandar Vučić u Sremskoj Mitrovici

„La­mes“ na no­voj adre­si

Pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić ob­i­šao je pro­šlog pet­ka, 11. de­cem­bra no­vi po­gon ita­li­jan­ske fa­bri­ke „La­mes“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Sve­ča­no­sti su pri­su­stvo­va­li i gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, Ste­fa­no Mo­ne­ti­ni, iz­vr­šni di­rek­tor „La­mes gru­pe“ i am­ba­sa­dor Ita­li­je u Sr­bi­ji Đu­ze­pe Man­co.
Ka­ko je is­ta­kao pre­mi­jer Vu­čić, Vla­da Sr­bi­je je kom­pa­ni­ji „La­mes“ da­la oko 900.000 evra pod­sti­caj­nih sred­sta­va za re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta.
– Uko­li­ko „La­mes“ bu­de za­po­šlja­vao ve­ći broj lju­di mi smo sprem­ni da po­mog­ne­mo, jer je to od naj­ve­ćeg na­ci­o­nal­nog in­te­re­sa. Že­li­mo da sma­nji­mo ne­za­po­sle­nost na ma­nje od 15 od­sto u na­red­ne dve go­di­ne. Svi oni ko­ji že­le da za­po­šlja­va­ju na­še lju­de i otva­ra­ju fa­bri­ke u Sr­bi­ji ima­će na­šu po­dr­šku, jer je to na­ma od naj­ve­ćeg zna­ča­ja – na­veo je Vu­čić i do­dao da že­li u na­red­noj go­di­ni još če­šće da do­la­zi u Srem­sku Mi­tro­vi­ci i u Srem.
– Oče­ku­je nas otva­ra­nje Mi­tro­sa, a ve­ru­jem da će­mo još pu­no stva­ri na­pra­vi­ti. Ni­kad ni­smo ža­li­li pa­re ka­da su u pi­ta­nju in­ve­sti­ci­je i no­va za­po­šlja­va­nja – is­ta­kao je Vu­čić.
Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što je otvo­ren no­vi po­gon „La­me­sa“, ko­ji po­slu­je na te­ri­to­ri­ji Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca od 2012. go­di­ne.
– Ja­ko je va­žna i či­nje­ni­ca da 47 od­sto za­po­sle­nih u „La­me­su“ či­ne že­ne i to je trend ko­ji po­sto­ji u na­šem gra­du. Tru­di­će­mo se da u na­red­nom pe­ri­o­du otvo­ri­mo još no­vih fa­bri­ka u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci – iz­ja­vio je Ne­di­mo­vić.
„La­mes“ se ba­vi pro­iz­vod­njom po­di­za­ča za pro­zo­re na auto­mo­bi­li­ma, u Sr­bi­ju su do­šli 2011. go­di­ne, a već na­red­ne go­di­ne je po­če­la pro­iz­vod­nja u iz­najm­lje­noj ha­li. U ju­lu 2014. po­če­la je iz­grad­nja no­vog pro­iz­vod­nog po­go­na u rad­noj zo­ni Se­ver u šta je do sa­da ulo­že­no 6,5 mi­li­o­na evra. Kom­pa­ni­ja je za re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta u Sr­bi­ji do­bi­la pod­sti­caj­na sred­stva od Vla­de Sr­bi­je u iz­no­su od 871.000 evra, od Vla­de AP Voj­vo­di­ne 100.000 evra, dok je Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca ustu­pi gra­đe­vin­sku par­ce­lu na ko­joj je iz­gra­đen no­vi obje­kat.
U fa­bri­ci „La­mes“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je za­po­sle­no 160 rad­ni­ka, ko­ji pro­iz­vo­de po­di­za­če za pro­zo­re za „Fi­jat auto­mo­bi­le Sr­bi­ja“, „Pe­žo si­tro­en gru­pu“, „Fol­ksva­gen“ i „Audi“. Po­red Sr­bi­je, ova kom­pa­ni­ja ima pro­iz­vod­ne po­go­ne u Ita­li­ji, Bra­zi­lu i Ki­ni.

B. Se­la­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.