DU­BRAV­KA KO­VA­ČE­VIĆ SU­BO­TIČ­KI – PR­VA ŽE­NA OP­ŠTI­NE PE­ĆIN­CI – Ni­jed­na go­di­na ni­je la­ka ka­da od­go­va­ra­te za 20.000 lju­di

Го­ди­на на из­ма­ку је дру­га го­ди­на ка­ко је Ду­брав­ка Ко­ва­че­вић Су­бо­тич­ки на че­лу Оп­шти­не Пе­ћин­ци. На по­чет­ку ман­да...
Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.