05.10.2023.
Društvo

PO­LI­CIJ­SKA UPRA­VA PO­DI­ŽE NI­VO SVE­STI ĐA­CI­MA O PRE­VEN­CI­JI VR­ŠNJAČ­KOG NA­SI­LJA

Pro­mo­ci­ja ne­kon­flikt­nog re­ša­va­nja pro­ble­ma

Po­li­cij­ska upra­va je u sa­rad­nji sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom i osnov­nim ško­la­ma pro­mo­vi­sa­la pro­gram „Za­jed­no i bez­bed­no kroz de­tinj­stvo“. U Osnov­noj ško­li „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je 28. sep­tem­bra za uče­ni­ke sed­mog raz­re­da or­ga­ni­zo­va­no pre­da­va­nje „Pre­ven­ci­ja vr­šnjač­kog na­si­lja u stvar­nom i vir­tu­el­nom okru­že­nju“.
– De­ca tre­ba da pre­po­zna­ju oso­bu od po­ve­re­nja, to mo­gu bi­ti i tre­ba da bu­du pre sve­ga ro­di­te­lji, ne­ko od bli­skih ro­đa­ka, na­stav­ni­ci u ško­li i škol­ski po­li­caj­ci. Ve­o­ma je zna­čaj­no i to što po­li­caj­ci od po­čet­ka škol­ske go­di­ne bo­ra­ve u pro­sto­ri­ja­ma ško­le jer se svi ose­ća­mo bez­bed­ni­je, de­ca, ro­di­te­lji i na­stav­ni­ci. Vr­šnjač­ko na­si­lje uvek po­sto­ji u ško­la­ma u ne­kom ve­ćem ili ma­njem obi­mu ali mi­slim da je ne­ka­ko u sma­nje­nju na­kon svih ovih pre­ven­tiv­nih de­lo­va­nja i ak­tiv­no­sti, iz­ja­vi­la je So­nja Tu­ca­ko­vić di­rek­tor te mi­tro­vač­ke osnov­ne ško­le.
Pro­je­kat ob­u­hva­ta ne sa­mo pre­da­va­nja već i edu­ka­tiv­ne ra­di­o­ni­ce ko­je dr­že po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci sa ser­ti­fi­ka­tom za rad sa ma­lo­let­ni­ci­ma.
– Te­ma pro­jek­ta za uče­ni­ke od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da je bez­bed­nost de­ce u sa­o­bra­ća­ju i po­na­ša­nje u van­red­nim si­tu­a­ci­ja­ma, a od pe­tog do osmog raz­re­da je pre­ven­ci­ja vr­šnjač­kog na­si­lja u stvar­nom ili vir­tu­el­nom sve­tu. Cilj pro­jek­ta je po­di­za­nje sve­sti uče­ni­ka o bez­bed­no­sti nji­ho­vog uče­šća u sa­o­bra­ća­ju, o po­na­ša­nju u van­red­nim si­tu­a­ci­ja­ma pri­li­kom po­ža­ra i po­pla­va i ka­ko da se po­na­ša­ju i pre­po­zna­ju vr­šnjač­ko na­si­lje u stvar­nom ili vir­tu­el­nom sve­tu. Mi pre­no­si­mo me­to­de ne­na­sil­nog re­ša­va­nja kon­flikt­nih si­tu­a­ci­ja me­đu vr­šnja­ci­ma, ka­ko da po­mog­nu dru­gu i dru­ga­ri­ci, ta­ko­đe pre­no­si­mo i in­for­ma­ci­je ka­ko po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci mo­gu da im po­mog­nu da ih za­šti­te i sa­mim tim ja­ča­mo nji­ho­vo po­ve­re­nje u po­li­ci­ju. Po­se­ti­li smo osnov­ne ško­le u La­ćar­ku, Ku­zmi­nu i Mar­tin­ci­ma, uče­ni­ci su ja­ko za­in­te­re­so­va­ni za­to što se sad pro­je­kat spro­vo­di na ma­lo dru­ga­či­ji na­čin ta­ko da oni ak­tiv­no uče­stvu­ju, re­kla je Ja­smi­na Tri­vu­no­vić, ko­ja ra­di u Gru­pi za su­zbi­ja­nje ma­lo­let­nič­ke de­li­kven­ci­je i na­si­lja u po­ro­di­ci u Po­li­cij­skoj upra­vi Srem­ska Mi­tro­vi­ca.
A. D.
Fo­to: B. T.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.