29.09.2022.
Hronika

U VIŠEM SUDU U SREM­SKOJ MITRO­VI­CI, ODR­ŽA­NA DVA PRI­PREM­NA ROČI­ŠTA

 Pro­ce­si vra­će­ni na poče­tak

U Višem sudu u Srem­skoj Mitro­vi­ci u istom danu, kod istog sudi­je Niko­le Rada­no­vi­ća, 21. sep­tem­bra odr­ža­na su dva pri­prem­na roči­šta i to Deja­nu Eri­ću (39) iz Jar­ka i Pre­dra­gu Gnji­di­ću (53) iz Šida.

VJT podi­glo je optu­žni­cu pro­tiv Eri­ća zbog kri­vič­nog dela teško ubi­stvo i kri­vič­no delo nedo­zo­vo­lje­na pro­iz­vod­nja, drža­nje, noše­nje i pro­met oruž­ja i eks­plo­ziv­nih mate­ri­ja koju je Viši sud u Srem­skoj Mitro­vi­ci potvr­dio u avgu­stu pro­šle godi­ne. Polo­vi­nom mar­ta u Višem sudu, zapo­če­lo je suđe­nje Eri­ću, koji je okri­vljen za ubi­stvo rođe­nih bra­ća Pre­dra­ga (43) i Sta­ni­sla­va (37) Jeli­či­ća iz Futo­ga, koje se dogo­di­lo počet­kom decem­bra 2020. godi­ne, u šumi u pote­su sela Jarak.

Posle odr­ža­na dva roči­šta suđe­nje je vra­će­no na poče­tak a kako kaže sudi­ja Rada­no­vić, koji će sada vodi­ti ovaj sud­ski pro­ces, raz­log je odlu­ka Vrhov­nog kasa­ci­o­nog suda, koji zah­te­va da sudi­ja ako je odre­đi­vao pri­tvor okri­vlje­nom ne može da vodi i taj slu­čaj. Iz tih raz­lo­ga dola­zi­lo je i do oba­ra­nja pre­su­da i vra­ća­nja suđe­nja na poče­tak.

Za krva­vi zlo­čin ili kako ga zovu „ubi­stvo zbog tar­tu­fa“, koji je potre­sao ne samo ovaj regi­on već i šire, pored Deja­na bio je osum­nji­čen i njegov mla­đi brat Neboj­ša (37), ali je pro­tiv njega obu­sta­vljen postu­pak, jer nije bilo doka­za kri­vič­nog gonje­nja. On je u svoj­stvu jedi­nog živog sve­do­ka ovog doga­đa­ja, sve­do­čio na prvom roči­štu, gde je tvr­dio da su on i Dejan bili prvi napad­nu­ti od bra­će Jeli­čić.

– Sta­ni­slav je nasr­nuo na Deja­na, hteo sam da ih raz­dvo­jim ali mi je pri­šao Pre­drag koji me je uda­rio u pre­de­lu čela. Sve vre­me ruka­ma sam se bra­nio, kako bih zašti­tio gla­vu a on me je uda­rao kopa­li­com i bodrio Sta­ni­sla­va gove­re­ći mu; ubi ga. Dok me je uda­rao, začu­la su se dva puc­nja, pre­se­kao sam se i pomi­slio sam da je Sta­ni­slav ubio moga bra­ta. Tada je Pre­drag ustao sa mene i kre­nuo u njiho­vom prav­cu, uzeo je kopa­li­cu i nasr­nuo na Deja­na. Vik­nuo sam; pazi Deja­ne a onda sam čuo tre­ći pucanj.- rekao je pri­li­kom svog sve­do­če­nja Neboj­ša.

Ubi­stvo iz ljubo­mo­re

Zlo­čin koji se desio u maju 2020. godi­ne u osnov­noj ško­li u Erde­vi­ku, usle­dio je zbog ljubo­mo­re, jer je Pre­drag znao da je njego­va supru­ga u emo­tiv­noj vezi sa Boji­ćem koji je u toj ško­li radio kao vozač.

Samo par sati nakon ovog roči­šta u sud­ni­cu je uve­den Pre­drag Gnji­dić, koji je okri­vljen za dvo­stru­ko ubi­stvo i to supru­ge Bra­ni­sla­ve Gnji­dić (49) i Miro­sla­va Boji­ća (55) iz Šida. Pre­ma optu­žni­ci koju je kra­jem juna 2021. godi­ne podi­glo Više jav­no tuži­la­štvo u Srem­skoj Mitro­vi­ci, Gnji­dić se tere­ti za tri kri­vič­na dela i to teško ubi­stvo, nedo­zo­vo­lje­na pro­iz­vod­nja, drža­nje i noše­nje i pro­met oruž­ja i eks­plo­ziv­nih mate­ri­ja i ugro­ža­va­nje sigur­no­sti. Glav­ni pre­tres je počeo u decem­bru pro­šle godi­ne, a roči­šte koje je bilo zaka­za­no za 18. april nije odr­ža­no već odlo­že­no, ubr­zo nakon toga u Višem sudu za naše novi­ne je reče­no da se suđe­nje vra­ća na poče­tak.

Posle izve­znog vre­me­na Olga Gnji­dić maj­ka ubi­je­ne Bra­ni­sla­ve, u sud­ni­ci se pono­vo sre­la sa zetom koji je u njenu ćer­ku ispa­lio rafal­no 22 met­ka.

– Dok smo čeka­li da uđe­mo u sud­ni­cu, Pre­drag je stal­no izvi­ri­vao u našem prav­cu, jasno mi je da je tra­žio njego­va dva sina a moje unu­ke sa koji­ma sam došla. Kada su ga uvo­di­li u sud­ni­cu vide­la sam da ima lan­ce oko noge i ruke, rekla sam deci, bolje da su mu sta­vi­li i oko vra­ta. Ne želim ni da nam se pogle­di sret­nu.- kaza­la je nesreć­na maj­ka ubi­je­ne Bra­ni­sla­ve, doda­ju­ći da kada su Gnji­di­ća izvo­di­li iz sud­ni­ce okre­nuo se pre­ma sino­vi­ma i sklo­pio ruke, kao znak moli­tve.

Kada je na prvom roči­štu Gnji­dić izneo svo­ju odbra­nu, tada je kazao da ga je Bojić u tele­fon­skom raz­go­vo­ru poni­ža­vao, zvao na dvo­boj te da je kod njega iza­zvao bes, poni­že­nje, bol i da to kako je naveo, nije mogao da iskon­tro­li­še, što je dove­lo do tra­ge­di­je.

– Bra­ni­sla­va je bila oso­ba kojoj sam naj­vi­še vero­vao u živo­tu iz total­no sklad­nog bra­ka nastu­pi­lo je posr­nu­će, rekao je pred sud­skim većem tada okri­vlje­ni Gnji­dić.

S. Kostić

 

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.