08.09.2022.
Društvo

BANO­ŠTOR­SKI DANI GRO­ŽĐA

Gro­žđe je dar bogo­va

Mani­fe­sta­ci­ja „Bano­štor­ski dani gro­žđa“, kojom se tra­di­ci­o­nal­no naja­vlju­je poče­tak ber­be na sever­nim padi­na­ma Fru­ške gore, odr­ža­na je po 26. put pro­te­klog viken­da, tre­ćeg i četvr­tog sep­tem­bra. Orga­ni­za­to­ri su i ove godi­ne pri­pre­mi­li bogat i razno­vr­stan izlo­žbe­ni, kul­tur­ni i zabav­ni pro­gram, koji ima za cilj da pred­sta­vi ponu­du lokal­nih vina­ri­ja, udru­že­nja i tra­di­ci­o­nal­ne sre­mač­ke spe­ci­ja­li­te­te. Mani­fe­sta­ci­ju su orga­ni­zo­va­li Mesna zajed­ni­ca Bano­štor uz podr­šku Cen­tra za kul­tu­ru, sport i turi­zam opšti­ne Beo­čin.

– Mani­fe­sta­ci­ja je tra­di­ci­o­nal­na, a na njoj pro­mo­vi­še­mo pro­iz­vo­de naših vina­ra. Ta vina i gosto­prim­stvo tre­ba da oku­se pose­ti­o­ci. U Bano­što­ru je uvek lepa atmos­fe­ra, u duhu naše srem­ske tra­di­ci­je, rekla je pred­sed­ni­ca Opšti­ne Beo­čin, Bilja­na Jan­ko­vić.

Mani­fe­sta­ci­ju je otvo­rio Sla­vo­ljub Arse­ni­je­vić, pod­se­kre­tar Pokra­jin­skog sekre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du i turi­zam.

– Sma­tram da srem­ska, odno­sno fru­ško­gor­ska vina, pred­nja­če u voj­vo­đan­skoj ponu­di. Drža­va je jed­nu od naj­ve­ćih inve­sti­ci­ja usme­ri­la upra­vo u vino­gra­dar­stvo. Iz Pokra­jin­skog sekre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du i turi­zam su opre­de­lje­na sred­stva za opre­ma­nje vina­ri­ja, izja­vio je Sla­vo­ljub Arse­ni­je­vić.

Pose­ti­o­ci su ima­ti pri­li­ku da uži­va­ju u defi­leu uče­sni­ka i veli­koj izlo­žbi vina, nastu­pi­ma lokal­nih tam­bu­ra­ških sasta­va i muzič­kom pro­gra­mu.

– Zna­čaj ove mani­fe­sta­ci­je je sva­ka­ko veli­ki, budu­ći da se na jed­nom mestu mogu sre­sti svi bano­štor­ski vina­ri. Oni su već dovolj­no pozna­ti, te ne mora­ju na neki spe­ci­ja­lan način da se pred­sta­vlja­ju. Posto­ji sigur­no trži­šte za nas, a veli­ki broj resto­ra­na je bira­lo baš naša vina, kao vino kuće. Kroz takav vid pre­po­ru­ke, ljudi govo­re svo­jim pozna­ni­ci­ma da dođu u Bano­štor i da kupu­ju vino baš ovde, ispri­ča­la je Iva­na Šijač­ki Majo­ro­ši iz vina­ri­je „Šijač­ki“.


Ita­li­jan­ski rizling, silu, roze i ham­burg pred­sta­vi­la je vina­ri­ja poro­di­ce Žabić iz Čere­vi­ća.

– Gro­žđe je dar od bogo­va! Mani­fe­sta­ci­je su nam veo­ma važne, jer ljudi ovde mogu da pro­ba­ju naša vina, a posle po svom izbo­ru i uku­su da dođu kod onih čije im vino naj­vi­še pri­ja, sma­tra Vesna Žabić.

Nakon defi­lea mešta­na sa gro­žđem, koji sim­bo­li­še ber­bu, pose­ti­o­ci­ma je pri­ka­zan deta­ljan način pre­ra­de istog, ali na tra­di­ci­o­na­lan način. Za naj­mla­đe pose­ti­o­ce u Bano­što­ru je bio posta­vljen luna park, kao i naj­bo­lji lici­de­ri sa šaro­li­kim štan­do­vi­ma i posla­sti­ca­ma.

A. Dra­žić
Foto: B. Tuca­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.