18.08.2022.
Poljoprivreda

VEO­MA TEŠKA POLJO­PRI­VRED­NA GODI­NA

Suša uzi­ma danak

Ovo je veo­ma teška poljo­pri­vred­na godi­na, slo­žni su poljo­pri­vred­ni pro­iz­vo­đa­či i struč­nja­ci. U poje­di­nim delo­vi­ma Sre­ma ove godi­ne palo je oko 200 lita­ra kiše po kva­drat­nom metru manje u odno­su na više­go­di­šnji pro­sek, što će uzro­ko­va­ti zna­čaj­no sma­nje­nje pri­no­sa soje, kuku­ru­za i sun­co­kre­ta. Zbog pre­ra­nog sazre­va­nja u nedo­stat­ku vla­ge ovih dana se oče­ku­je žetva sun­co­kre­ta i soje, kao i ranih hibri­da kuku­ru­za.

Nedo­sta­tak pada­vi­na će ovu godi­nu svr­sta­ti u red veo­ma teških poljo­pri­vred­nih godi­na koja pod­se­ća, kažu poljo­pri­vred­ni struč­nja­ci na 2000. i 2012. godi­nu kada je suša tako­đe uze­la svoj danak pri­no­su soje, sun­co­kre­ta i kuku­ru­za.

– I ovo je jed­na veo­ma teška poljo­pri­vred­na godi­na, izra­zi­to sušna i veo­ma topla. Kada bi upo­re­di­li podat­ke na jed­noj od mete­o­ro­lo­ških sta­ni­ca u bli­zi­ni Rume mogli bi vide­ti da je što se više­go­di­šnjeg pro­se­ka pada­vi­na tiče u odno­su na prvih sedam mese­ci ove godi­ne pri­met­no da je sve­ga dva mese­ca pada­vi­na bilo na nivou više­go­di­šnjeg pro­se­ka. Osta­lih pet mese­ci zabe­le­žen je ozbi­ljan nedo­sta­tak pada­vi­na, što se sada na tere­nu i vidi. U tom peri­o­du, dakle u prvih sedam mese­ci ove godi­ne ima­li smo oko 200 lita­ra kiše manje u odno­su na više­go­di­šnji pro­sek, a kada sagle­da­mo pada­vi­ne u maju i junu koji su i naj­ki­šo­vi­ti­ji mese­ci, bele­ži­mo 100 lita­ra kiše manje po metru kva­drat­nom, što je veo­ma nepo­volj­no uti­ca­lo na sta­nje soje i kuku­ru­za koji su izu­zet­no ose­tlji­vi na ova­kve vre­men­ske pri­li­ke, kaže Goran Drob­njak struč­ni sarad­nik u Poljo­pri­vred­no struč­noj slu­žbi u Rumi.

– Ova­ko loš bilans pada­vi­na kakav je ove godi­ne naj­bo­lje će pod­ne­ti sun­co­kret koji je naj­ot­por­ni­ji na ova­kve vre­men­ske uslo­ve, jer dobro je pozna­to da zbog kore­no­vog siste­ma crpi vla­gu i iz dubljih slo­je­va zemlje. Sun­co­kret je bilj­na vrsta koja je od tih jarih use­va naj­ot­por­ni­ja na ova­ko loše vre­men­ske uslo­ve i tu će biti naj­ma­nje sma­nje­nje pri­no­sa. Soja je naj­o­se­tlji­vi­ja i tu će oče­ku­je­mo pod­ba­čaj pri­no­sa biti i naj­ve­ći, jer ima njiva na koji­ma roda sko­ro da i nema, tek po koje zrno u mahu­na­ma. Slič­na situ­a­ci­ja je i sa kuku­ru­zom kod koga se tako­đe oče­ku­je dale­ko manji pri­nos u odno­su na više­go­di­šnji pro­sek, kaže Drob­njak.

Viso­ke dnev­ne tem­pe­ra­tu­re u pret­hod­nom peri­o­du dopri­ne­le su rani­jem i pri­sil­nom sazre­va­nju poseb­no sun­co­kre­ta pa se oče­ku­je da će žetva te bilj­ne vrste poče­ti ovih dana. Veo­ma brzo usle­di­će i žetva soje, a ber­bu će poče­ti i oni pao­ri koji ima­ju zase­ja­ne rane hibri­de kuku­ru­za, uz kon­sta­ta­ci­ju da će pri­no­si biti zna­čaj­no manji u odno­su na više­go­di­šnji pro­sek.

Z. M.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.