28.07.2022.
Ekonomija

SED­NI­CA OPŠTIN­SKOG VEĆA RUMA

Za šest mese­ci rea­li­za­ci­ja budže­ta pre­šla polo­vi­nu pla­na

Izve­štaj o izvr­še­nju opštin­skog budže­ta za prvih šest mese­ci ove godi­ne raz­ma­tran je na sed­ni­ci Opštin­skog veća Ruma koja je odr­ža­na 22. jula.
Pod­se­ti­mo, ukup­ni pri­ho­di i pri­ma­nja i ras­ho­di i izda­ci ovo­go­di­šnjeg budže­ta su pla­ni­ra­na na 2,96 mili­jar­di dina­ra, dok je rea­li­za­ci­ja pla­na do 30. juna izno­si­la 1,5 mili­jar­di dina­ra. To zna­či da je plan rea­li­zo­van sa 51,2 pro­ce­na­ta. Kako je infor­mi­sa­la šefi­ca Ode­lje­nja za finan­si­je, pri­vre­du i poljo­pri­vre­du Bilja­na Damlja­no­vić, u opštin­sku kasu se od pore­za na doho­dak, dobit i kapi­tal­ne dobit­ke sli­lo 620,7 mili­o­na dina­ra, od pore­za na imo­vi­nu 213,7 mili­o­na, a od tran­sfe­ra sa dru­gih nivoa vla­sti 202,9 mili­o­na dina­ra. Isto­vre­me­no, ras­ho­di i izda­ci budže­ta su izno­si­li sko­ro mili­jar­du i 63 mili­o­na dina­ra, što je rea­li­za­ci­ja pla­na od 36,13 odsto.

Kon­kurs za pri­vred­ne subjek­te za ugrad­nju solar­nih pane­la

Opštin­sko veće je done­lo odlu­ku o ras­pi­si­va­nju jav­nog pozi­va za izbor direkt­nih kori­sni­ka za spro­vo­đe­nje mera ener­get­ske sana­ci­je u doma­ćin­stvi­ma za ugrad­nju solar­nih pane­la za pro­iz­vod­nju elek­trič­ne ener­gi­je za sop­stve­ne potre­be. Rok za pri­ja­ve teče od 25. jula do 15. avgu­sta, a pri­ja­ve se pod­no­se na pisar­ni­cu Opštin­ske upra­ve u Orlo­vi­će­voj uli­ci broj 5. Za ovu meru ugrad­nje solar­nih pane­la opre­de­lje­no je tri mili­o­na dina­ra. Sve dodat­ne infor­ma­ci­je o kon­kur­su se mogu dobi­ti od nad­le­žne Komi­si­je na tele­fon­ski broj 022/478-314, putem mej­la na ener­get­ska­e­fi­ka­snost­@ru­ma.rs ili lič­no na adre­su Glav­na 155, Grad­ska kuća.

U izvr­še­nju pro­gram­ske struk­tu­re budže­ta naj­ve­će je uče­šće kod pro­gra­ma opšte uslu­ge lokal­ne samo­u­pra­ve, pred­škol­skog vas­pi­ta­nja, orga­ni­za­ci­je sao­bra­ća­ja i sao­bra­ćaj­ne infra­struk­tu­re, komu­nal­ne delat­no­sti i soci­jal­ne i deči­je zašti­te.

Pred­sed­ni­ca Opšti­ne Alek­san­dra Ćirić je ista­kla da je raz­ma­tra­nje ovog izve­šta­ja bila i pri­li­ka da se sada­šnje sta­nje u budže­tu upo­re­di sa pro­šlo­go­di­šnjim za isti peri­od.
– Na osno­vu ovog pore­đe­nja i ana­li­ze vidi­mo da je pri­hod­na i ras­hod­na stra­na budže­ta veo­ma dobra ove godi­ne, vidi se pobolj­ša­nje i pomak kako na pri­hod­noj tako i ras­hod­noj stra­ni. Do sada je rea­li­zo­va­no i ras­pi­sa­no 112 jav­nih nabav­ki, a pret­hod­ne godi­ne je bilo rea­li­zo­va­no za celu kalen­dar­sku godi­nu 110 nabav­ki. Dakle, mi smo za ovu polo­vi­nu godi­ne ras­pi­sa­li kon­kur­se za već 112 jav­nih nabav­ki, a ima­mo još šest mese­ci do kra­ja kalen­dar­ske godi­ne. Samo taj poda­tak govo­ri koli­ko je dobro pla­ni­ran i kre­i­ran budžet i njegov pri­liv, ali i ras­ho­di, tako da smo real­no zado­volj­ni u kom prav­cu ide­mo, kori­sti­mo i tro­ši­mo budžet – ista­kla je pred­sed­ni­ca Alek­san­dra Ćirić.

S. Džaku­la

 

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.