06.05.2022.
Aktuelno

RADENKOVIĆ

Podignuta bandera da sačuva selo od leda

Za Đur­đev­dan su mešta­ni Raden­ko­vi­ća podi­gli ban­de­ru da ih šti­ti od gra­da. Ofar­ba­na je u boje srp­ske tro­boj­ke, na njoj su posta­vlje­ni zasta­va i krsto­vi. Neki etno­lo­zi tvr­de da su još u „tur­sko doba“, uoči Đur­đev­da­na, u mačvan­skim seli­ma  na ras­kr­sni­ca­ma podi­za­ni „krsto­vi od leda“ ili jed­no­stav­no – ban­de­re. Bile su obo­je­ne u boje držav­ne zasta­ve, osli­ka­ne držav­nim grbom, krsto­vi­ma koji su oki­će­ni mara­mi­ca­ma i moli­tvom „Bože pomo­zi“, a po vero­va­nju šti­te­le su selo i use­ve od gra­da.
Uoči ovo­go­di­šnjeg Đur­đev­da­na mešta­ni Raden­ko­vi­ća su podi­gli pret­hod­no osve­šta­nu ban­de­ru viso­ku 10 meta­ra. Potom su se na ban­de­ru pope­li Mile Runić i Mar­ko Vla­di­sa­vlje­vić i ski­nu­li jede­ke, kako obi­čaj nala­že.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.