27.05.2021.
Sport

ATLET­SKI STA­DI­ON

Odr­ža­no škol­sko Držav­no prven­stvo u atletici

Na atlet­skom sta­di­o­nu 19. maja odr­ža­no je škol­sko Držav­no prven­stvo u atle­ti­ci. Kiša i loše vre­me nije spre­či­lo naj­bo­lje uče­ni­ke osnov­nih i sred­njih ško­la u Srbi­ji da poka­žu svo­je ume­će u „kra­lji­ci spor­to­va“. Ovaj doga­đaj je zva­nič­no otvo­rio zame­nik načel­ni­ka Grad­ske upra­ve za sport i kul­tu­ru Zoran Mišče­vić.
– Veo­ma mi je dra­go što se, bez obzi­ra na loše vre­me, oku­pio veli­ki broj uče­ni­ka iz osnov­nih i sred­njih ško­la. To su naša naj­bo­lja deca, talen­ti i budu­ći vrhun­ski atle­ti­ča­ri. Ovo je jed­no od zna­čaj­ni­jih tak­mi­če­nja u bazič­nim spor­to­vi­ma. Ne samo da je cilj spo­r­ta posti­za­nje vrhun­skih rezul­ta­ta, već i zdrav način živo­ta i pro­me­na nekih dru­gih život­nih navi­ka, izja­vio je Mišče­vić.
Nema­nja Crnić, gene­ral­ni sekre­tar Sport­skog save­za Srem­ske Mitro­vi­ce, rekao je da se buduć­nost srp­ske atle­ti­ke oku­pi­la na mitro­vač­kom atlet­skom sta­di­o­nu.
– Ima­mo oko 800 naj­bo­ljih uče­ni­ka, atle­ti­ča­ra iz cele Srbi­je. Zado­volj­stvo i čast nam je da smo doma­ći­ni buduć­no­sti srp­ske atle­ti­ke. Želi­mo da uče­ni­ci­ma u seća­nju osta­ne ovaj izu­zet­no lep atlet­ski sta­di­on, ali i da osta­nu u ovom spor­tu i da posti­žu dobre rezul­ta­te u buduć­no­sti, rekao je Crnić.
Vuk Marin­ko­vić je jedan od atle­ti­ča­ra, koji se tak­mi­čio se u trci na 400 meta­ra. Atle­ti­kom se bavi od svo­je pete godi­ne.
– Uče­nik sam Mitro­vač­ke gim­na­zi­je, i nije mi toli­ko važno da pobe­dim, koli­ko da uče­stvu­jem i da se zaba­vim. Kiša i loše vre­me mi ne sme­ta­ju. Bio sam prvak Držav­nog prven­stva pre dve, tri godi­ne na trci na 200 meta­ra, rekao je Vuk Marin­ko­vić.

Z. Popo­vić
foto: B. Tuca­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.