14.12.2020.
Izdvojena vest

MUZEJ „SREM”

Alek­si Teo­do­ro­vi­ću nagra­da za kra­tak film o muze­ju

U Muze­ju „Srem” 9. decem­bra, v. d. direk­tor te usta­no­ve Andri­ja Popo­vić sve­ča­no je dode­lio nagra­du Alek­si Teo­do­ri­vi­ću za kra­tak film „Odra­sta­nje u muze­ju”. Alek­sa je svoj tro­mi­nut­ni film pre­zen­to­vao na kon­kur­su „Pred­sta­vi svoj muzej” u okvi­ru mani­fe­sta­ci­je „Muze­ji za 10” i jedan je od dese­to­ro nagra­đe­nih auto­ra. Nagra­de su obez­be­di­li ora­ga­ni­za­to­ri mani­fe­sta­ci­je „Muze­ji za 10”, ali i Muzej „Srem”. Ina­če, mani­fe­sta­ci­ja „Muze­ji za 10“ je pro­ni­kla iz ini­ci­ja­ti­va muze­ja širom Srbi­je da kako bi zajed­no pro­mo­vi­sa­li kul­tur­no bla­go Srbi­je. Direk­tor Muze­ja „Srem” Andri­ja Popo­vić je tom pri­li­kom rekao da su vra­ta te usta­no­ve uvek otvo­re­na za Alek­su, ali i za sve mla­de ljubi­te­lje muze­ja. Tako­đe, on je dodao da ova mani­fe­sta­ci­ja dopri­no­si čvr­šćoj pove­za­no­sti s lokal­nom zajed­ni­com, što dono­si inten­ziv­ni­ju inter­ak­ci­ju sa publi­kom, veću pose­tu, a isto­vre­me­no obo­ga­ću­je kul­tur­no-turi­stič­ku ponu­du Srem­ske Mitro­vi­ce.
‒ Dodao bih da smo u ponu­du Muze­ja doda­li i oti­sak šake u gispu. Dakle, kao što je to danas uči­nio Alek­sa, i osta­li pose­ti­o­ci će moći da osta­ve svoj oti­sak, kako meta­fo­rič­ki svo­jom pose­tom, tako i fizič­ki, i to tako što će osta­vi­ti oti­sak svo­je šake u gip­su, što će moći da pone­su sa sobom, rekao je Popo­vić.
Pet­na­e­sto­go­di­šnji Alek­sa Teo­do­ro­vić je uče­nik mitro­vač­ke Gim­na­zi­je i od malih nogu pose­ću­je Muzej „Srem”, što je hro­no­lo­ški i pred­sta­vio u svom krat­kom fil­mu. Među zapo­sle­nim Muze­ja je poznat kao mali kustos.

‒ Pose­ću­jem Muzej od malih nogu, pra­tio sam sve mani­fe­sta­ci­je, prvo kao posma­trač, a onda sam počeo i da uče­stvu­jem u radu pa sam tako počeo da vodim pose­ti­o­ce kroz stal­nu postav­ku i to je pre­ra­slo u moj hobi i bilo je lepo. Kada sam saznao da sam jedan od dobit­ni­ka nagra­de, bio sam pri­jat­no izne­na­đen. Film je tra­je tri minu­ta, sadr­ži foto­gra­fi­je svih pro­gra­ma na koji­ma sam uče­stvo­vao odma­le­na. Nsta­vi­ću da dola­zim u Muzej kad se ova pan­de­mi­ja okon­ča, izja­vio je Alek­sa.
Sanja Tre­ska­ni­ca, viši kustos, rekla je da Muzej ove godi­ne zbog van­red­nih okol­no­sti nije mogao da uče­stvu­je aktiv­no u mani­fe­sta­ci­ji „Muze­ji za 10”, ali je bio pri­su­tan za Mitrov­ča­ne, jer je stal­na postav­ka bila otvo­re­na.
– U okvi­ru te mani­fe­sta­ci­je i nagrad­nog kon­kur­sa, naš ver­ni pra­ti­lac i vred­ni dečak u Muze­ju bio je Alek­sa Teo­do­ro­vić koji je ovom pri­li­kom nagra­đen. Poklo­ne su deli­li orga­ni­za­to­ri mani­fe­sta­ci­je „Muze­ji za 10” i mi smo po zavr­šet­ku oba­ve­šte­ni da je Alek­sa dobio poklon kao pred­stav­nik našeg muze­ja, kaza­la je Tre­ska­ni­ca.

Z. Popo­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.