26.11.2020.
Društvo

REZUL­TA­TI PAR­TI­CI­PA­TIV­NOG BUDŽE­TI­RA­NJA

Mitrovčani izglasali izgradnju javnog toaleta

Od 2. do 16. novem­bra Mitrov­ča­ni su mogli da uče­stvu­ju u kre­i­ra­nju grad­skog budže­ta za nared­nu godi­nu, i to gla­sa­ju­ći za jedan od pet pro­je­ka­ta koji su pred­sta­vlje­ni kroz par­ti­ci­pa­tiv­no budže­ti­ra­nje. Pred­lo­že­no je pet pro­je­ka­ta: posta­vlja­nje bežič­nog inter­ne­ta na Žit­nom trgu, izgrad­nja jav­nog toa­le­ta u cen­tru gra­da, deč­ja igra­li­šta u gra­du i u seli­ma, posta­vlja­nje digi­tal­nih mera­ča zaga­đe­no­sti vazdu­ha i izgrad­nja bici­kli­stič­ke sta­ze u indu­strij­skoj zoni pre­ma gro­blju. Ukup­no je gla­sa­lo 808 Mitrov­ča­na, a naj­vi­še gla­so­va je pri­pa­lo pro­jek­tu izgrad­nja jav­nog toa­le­ta.

–Gla­sa­nje je rea­li­zo­va­no na dva nači­na: zao­kru­ži­va­njem red­nog bro­ja pro­jek­ta na gla­sač­kim listi­ći­ma za par­ti­ci­pa­tiv­no budže­ti­ra­nje u Uslu­žnom cen­tru i elek­tron­skim putem na saj­tu gra­da. Ovom pri­li­kom se zahva­lju­jem svim gra­đa­ni­ma koji su uče­stvo­va­li u gla­sa­nju. Jav­ni toa­let je nešto što nedo­sta­je gra­du, koji se sve brže širi i napre­du­je i sva­ka­ko će biti od veli­kog zna­ča­ja svim Mitrov­ča­ni­ma, ali i svim gosti­ma, pose­ti­o­ci­ma, doma­ćim i stra­nim turi­sti­ma. Pred­lo­že­ni pro­jek­ti su od jav­nog inte­re­sa i zna­ča­ja i potreb­ni su gra­du, tako da će u nared­nom peri­o­du lokal­na samo­u­pra­va naći reše­nje da se svi oni isfi­nan­si­ra­ju i rea­li­zu­ju, ali u 2021. godi­ni pred­nost će se dati izgrad­nji jav­nog toa­le­ta. Što se tiče par­ti­ci­pa­tiv­nog budže­ti­ra­nja, ove godi­ne smo uklju­či­li i sred­njo­škol­ce u jav­nu ras­pra­vu o grad­skom budže­tu. Đač­kim par­la­men­ti­ma pet sred­njih ško­la na teri­to­ri­ji Srem­ske Mitro­vi­ce omo­gu­će­no je da samo­stal­no pred­la­žu pro­jek­te koje sma­tra­ju važnim za una­pre­đe­nje rada i borav­ka u ško­la­ma i da samo­stal­no gla­sa­ju za pro­jek­te koji su naj­ne­op­hod­ni­ji. Ti pro­jek­ti će biti finan­si­ra­ni iz grad­ske kase, i njiho­va vred­nost može biti mak­si­mal­no do 500.000 dina­ra po ško­li odno­sno, po datom pro­jek­tu, rekao je zame­nik gra­do­na­čel­ni­ka Petar Samar­džić.

Z. Popo­vić
foto: B. Tuca­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.