16.02.2017.
Poljoprivreda

Predstavnici Mitrosa sa stočarima iz Martinaca

Selja­ci nepo­ver­lji­vi

Pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je Mitros su pro­šle nede­lje, 12. febru­a­ra u Domu kul­tu­re u Mar­tin­ci­ma odr­ža­li sasta­nak sa uzga­ji­va­či­ma svi­nja iz ovog sela na kojem se raz­go­va­ra­lo o mogu­ćoj sarad­nji.
Na sastan­ku se moglo čuti da će na osnovu predloga ponuđenog ugovora Mitros pla­ća­ti 180 dina­ra po kilo­gra­mu polutke koja ima 56 procenata mesna­to­sti, a sva­ki tovlje­nik će se obra­ču­na­va­ti pona­o­sob. Dodat­no će se pla­ćati tran­sport.
Sto­ča­ri su uka­za­li na pro­blem loše gene­ti­ke svi­nja i doda­li da ne mogu i nema­ju sred­sta­va u krat­kom roku to da pro­me­ne. Tako­đe, osvr­nu­li su se i na loše cene otku­pa i nepo­ve­re­nje, jer su neko­li­ko puta do sada bili pre­va­re­ni za novac.
Želj­ko Kom­ne­no­vić iz Mar­ti­na­ca, neka­da­šnji rad­nik Mitro­sa ista­kao je da je ponu­da Mitro­sa dobra, ali da je to još sve novo za ovda­šnje selja­ke, misle­ći pri tome na način pla­ća­nja, pre­ma pro­cen­tu mesna­to­sti tovlje­ni­ka.
– Stoč­na pro­iz­vod­nja je sma­nje­na, naro­či­to što se tiče juna­di. Zahva­lju­ju­ći Mitro­su, koji stva­ra kon­ku­rent­nost, cena tovlje­ni­ka je ista od Nove godi­ne, kapa­ci­te­ti posto­je, samo kad bi se mla­di odlu­či­li da rade ovaj posao, ali neće mla­di da hra­ne svi­nje. Uz njiho­vu hra­nu i gene­ti­ku može se pro­fi­ti­ra­ti, ali se mora radi­ti. Mitros će nama ponu­di­ti ugo­vor kojim će nas oba­ve­za­ti da mi sto­ku njima damo, ali ćemo i mi njih oba­ve­za­ti da je oni mora­ju to otku­pi­ti – rekao je Kom­ne­no­vić.
Još jedan uzga­ji­vač tovlje­ni­ka koji podr­ža­va sarad­nju sa Mitro­som je Božo Savić iz Mar­ti­na­ca.
– Sin i ja ima­mo 130 krma­ča u zatvo­re­nom ciklu­su. Zbog veli­ke koli­či­ne svi­nja, uzi­ma­mo držav­no zemlji­šte u zakup. Po meni bi tre­ba­lo da se daje na malo duži peri­od ta zemlja. Apso­lut­no sam za sarad­nju sa Mitro­som, to je jed­na pozi­tiv­na stvar, ne samo za mene nego i za ceo Grad. Ima­će­mo zdra­vi­ju kon­ku­ren­ci­ju, mada, od samih uslo­va će zavi­si­ti kome ću pro­da­va­ti tovlje­ni­ke. Ipak bih naj­vi­še voleo da to bude Mitros – rekao je Savić.
Gene­ral­ni direk­tor Mitro­sa Ramo Adro­vić rekao je da je zado­vo­ljan bro­jem pri­sut­nih sto­ča­ra i nagla­sio da su slič­ni sastan­ci već odr­ža­ni u neko­li­ko srem­skih sela. Kapa­ci­te­ti kla­nja svi­nja u Mitro­su su 5.000 dnev­no, a sada se kolje od 600 do 700. Zato je pozvao sve pro­iz­vo­đa­če tovlje­ni­ka da svo­je svi­nje pro­da­ju Mitro­su.
– Mitros je sada u dru­goj fazi rado­va. To zna­či da ćemo osno­va­ti prvi repro­cen­tar, koji će naj­ve­ro­vat­ni­je biti u Grgu­rev­ci­ma, dru­gi u Šidu, tre­ći u Inđi­ji, četvr­ti u Boga­ti­ću, a petu loka­ci­ju još uvek tra­ži­mo. Do osni­va­nja te posled­nje loka­ci­je, mi ćemo pode­li­ti oko 2.000 pra­sa­di nedelj­no našim koo­pe­ran­ti­ma na uslu­žni tov i tako ući sa njima u koo­pe­ra­ci­ju – rekao je Adro­vić.
Sastan­ku su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci lokal­ne samo­u­pra­ve, gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Sana­der, načel­nik Grad­ske upra­ve za poljo­pri­vre­du Vla­di­mir Nasto­vić i v.d. direk­tor Agen­ci­je za rural­ni raz­voj Petar Samar­džić.
– Želi­mo da pomog­ne­mo i bude­mo spo­na izme­đu Mitro­sa i far­me­ra, da se svi­nje više ne pro­da­ju ispod trži­šne cene i da svi budu zado­volj­ni. Dogo­vor zavi­si od njih, a mi kao lokal­na samo­u­pra­va želi­mo da bude­mo neka vrsta garan­ta, da ono što fabri­ka Mitros ponu­di našim far­me­ri­ma, da će to biti i rea­li­zo­va­no – rekao je gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Sana­der.
U nared­nih deset dana, pred­stav­ni­ci Mitro­sa pose­ti­će opet ovo selo, kako bi vide­li šta su selja­ci odlu­či­li. Da li će prihvatiti predložen ugovor koji će važiti godinu dana ili će se cena njihovih tovljenika formirati po tržišnim uslovima, ostaje da se vidi.
Sanja Sta­ne­tić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.