16.02.2017.
Društvo

Nakon protesta zaposlenih

Mitrovačka Apo­te­ka na veštač­kom disa­nju?

Sa tran­spa­ren­ti­ma u ruci, na koji­ma je pisa­lo „Mi ni­smo kri­vi za pro­past apo­te­ke, ho­će­mo na­še pla­te“, „Pet me­se­ci bez pla­te! Je­smo u be­lom, ali ni­smo ov­ce“, za­po­sle­ni u mitro­vač­koj Apo­te­kar­skoj usta­no­vi 7. febru­a­ra pro­še­ta­li su do Grad­ske kuće u Srem­skoj Mitro­vi­ci, ispred koje su pro­te­stvo­va­li tra­že­ći ispla­tu za­ra­da, ove­re­ne zdrav­stve­ne knji­ži­ce i re­še­nja za teh­no­lo­ške vi­ško­ve. Istog dana odr­žan je sasta­nak sa gra­do­na­čel­nikom Srem­ske Mi­tro­vi­ce Vla­di­mirom Sa­na­derom, na­čel­nikom Grad­ske upra­ve za so­ci­jal­nu i zdrav­stve­nu za­šti­tu Vo­ji­slavom Mir­nićem i na­čel­nikom Grad­ske upra­ve za bu­džet i lokal­ni eko­nom­ski raz­voj Du­škom Ša­ro­ško­vićem. Na sa­stan­ku je do­go­vo­re­na is­pla­ta dru­gog dela sep­tem­bar­ske pla­te i cela ok­to­bar­ska za­rad­e, što je i uči­nje­no. Po­tom je 10. fe­bru­a­ra odr­žan još jedan sa­sta­nak na ko­jem je do­go­vo­ren vre­men­ski okvir za is­pla­tu za­ra­da za no­vem­bar, de­cem­bar i ja­nu­ar, kako je saop­šte­no iz Grad­ske kuće. Među­tim, nije reče­no kada će to biti.
– Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca već du­že vre­me ra­di na re­ša­va­nju pro­ble­ma du­go­va­nja Apo­te­kar­ske usta­no­ve. Ima­mo pro­blem sa za­o­sta­lim za­ra­da­ma ko­je će­mo po­ku­ša­ti da re­ši­mo di­rekt­nom is­pla­tom iz grad­skog bu­dže­ta. Ta­ko­đe, mi­slim da će­mo na­kon usvo­je­nih skup­štin­skih od­lu­ka do­ći u si­tu­a­ci­ju da sa po­ve­ri­o­ci­ma za­klju­či­mo spo­ra­zum o iz­mi­re­nju du­ga, da od­blo­ki­ra­mo ra­čun Apo­te­ke, što je ta­ko­đe ve­lik pro­blem. Ima­mo i uve­ra­va­nje po­ve­ri­la­ca da će na­kon re­or­ga­ni­za­ci­je ko­ju pla­ni­ra­mo da spro­ve­de­mo u Apo­te­kar­skoj usta­no­vi kre­nu­ti po­no­vo snab­de­va­nje le­ko­vi­ma – re­kao je gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Sa­na­der, na­kon pro­test­ne šet­nje za­po­sle­nih.
On do­da­je da će se je­dan broj ne­zdrav­stve­nih rad­ni­ka mo­ra­ti pro­gla­si­ti teh­no­lo­škim vi­škom.
– Sa­mo na taj na­čin mo­že­mo da oču­va­mo po­sto­ja­nje Apo­te­kar­ske usta­no­ve Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Do­go­vo­ri­li smo se na sa­stan­ku da iz­vr­ši­mo upla­tu do­pri­no­sa za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje – do­dao je San­der.
Vrši­lac dužno­sti pred­sed­ni­ka Sin­di­ka­ta Apo­te­ke Lji­lja­na Ne­delj­ko­vić nije bila zado­volj­na posle prvog sastan­ka sa pred­stav­ni­ci­ma Gra­da. Među­tim, nakon što su pret­hod­ne nede­lje ispla­će­ne zara­de za sep­tem­bar i okto­bar, zapo­sle­ni veru­ju da Grad nije digao ruke od njih.
Osta­je još da se reši pro­blem neo­ve­re­nih zdrav­stve­nih knji­ži­ca i teh­no­lo­ških viško­va.
Podsetimo, za­po­sle­nima u srem­sko­mi­tro­vač­koj dr­žav­noj apo­te­ci zdrav­stve­ne knji­ži­ce od ja­nu­a­ra su neove­re­ne. Du­go­va­nja Apo­te­kar­ske usta­no­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, či­ji je osni­vač lo­kal­na sa­mo­u­pra­va, iz­no­se pre­ko 162 mi­li­o­na di­na­ra, a ra­čun im je od 25. no­vem­bra pro­šle go­di­ne u blo­ka­di. Usta­no­vu je od pro­šlog av­gu­sta do kra­ja 2016. go­di­ne na­pu­sti­lo de­vet di­plo­mi­ra­nih far­ma­ce­u­ta i se­dam far­ma­ce­ut­skih teh­ni­ča­ra, te su zbog manj­ka rad­ni­ka za­tvo­re­ne apo­te­ke u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci, La­ćar­ku, Čal­mi i jed­na apo­te­ka u gra­du.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.