16.02.2017.
Kultura

Izložba u Kulturnom centru Pećinci

Slavni dani Kupi­ni­ka

U holu Kul­tur­nog cen­tra u Pećin­ci­ma 10. febru­a­ra sve­ča­no je otvo­re­na izlo­žba Kupi­nik – posled­nja pre­sto­ni­ca srp­skih despo­ta. Kao rezul­tat tim­skog rada Zavi­čaj­nog muze­ja Ruma, Agen­ci­je za raz­voj opšti­ne Pećin­ci i Voj­nog muze­ja u Beo­gra­du, a zahva­lju­ju­ći finan­sij­skoj podr­šci Mini­star­stva kul­tu­re i infor­mi­sa­nja Repu­bli­ke Srbi­je, ova izlo­žba svo­ju pre­mi­je­ru doži­ve­la je kra­jem pro­šle godi­ne u Zavi­čaj­nom muze­ju u Rumi, da bi se sinoć pred­sta­vi­la i peći­nač­koj publi­ci.
Autor izlo­žbe Đor­đe Boško­vić, isti­če zna­čaj ove postav­ke, koja je saže­ta za peći­nač­ku publi­ku zbog nešto manjeg izlo­žbe­nog pro­sto­ra.
– Izlo­žba je kon­ci­pi­ra­na tako da pri­ka­že Kupi­nik sa raznih sta­no­vi­šta, posred­stvom mapa, sred­njo­ve­kov­nih pove­lja, foto­gra­fi­ja dana­šnjeg izgle­da ovog utvr­đe­nja, kao i pre­ko odre­đe­nih pred­me­ta iz tog peri­o­da. Tako­đe, izlo­žba je osa­vre­me­nje­na inter­ak­tiv­nim sadr­ža­ji­ma, gde pose­ti­o­ci mogu pogle­da­ti kako je Kupi­nik neka­da naj­ve­ro­vat­ni­je izgle­dao – dodao je Boško­vić.
Agen­ci­ja za raz­voj opšti­ne Pećin­ci dala je zna­ča­jan dopri­nos izlo­žbi, a koa­u­tor kata­lo­ga za ovu izlo­žbu arhe­o­log Peri­ca Odo­ba­šić rekao je da je ovaj sja­jan loka­li­tet od nepro­ce­nji­vog zna­ča­ja za isto­ri­ju srp­skog naro­da u jed­nom peri­o­du svog posto­ja­nja bio veo­ma bitan i za evrop­sku isto­ri­ju.
– S obzi­rom na to da se Kupi­nik nala­zio na gra­ni­ci car­sta­va Uga­r­ske i Tur­ske, ljudi koji su žive­li u njemu, kao i rato­va­li za njega, podi­gli su ga do ran­ga pre­sto­ni­ce. U tom peri­o­du u Kupi­ni­ku su sto­lo­va­li izdan­ci posled­nje srp­ske vla­dar­ske loze iz poro­di­ce Bran­ko­vić, te se otu­da ta poro­di­ca nedvo­smi­sle­no vezu­je baš za Srem i ovaj njegov deo – kazao je Odo­ba­šić i dodao da će pose­ti­o­ci izlo­žbe biti u pri­li­ci da doži­ve upra­vo taj, naj­slav­ni­ji peri­od Kupi­ni­ka i srp­skih despo­ta Bran­ko­vi­ća.
Kupi­nik, kao sred­njo­ve­kov­no utvr­đe­nje, veo­ma zna­čaj­no, ne samo za Srem nego za čita­vu Srbi­ju, svo­ju pri­ču je tek počeo da pri­ča, i to upra­vo pred­me­ti­ma pro­na­đe­nim na i oko ovog loka­li­te­ta. Pre­ma reči­ma dr Mir­ka Peko­vi­ća recen­zen­ta izlo­žbe i muzej­skog savet­ni­ka u Voj­nom muze­ju u Beo­gra­du, jako malo pred­me­ta ima iz peri­o­da sred­njo­ve­kov­ne Srbi­je, a neki od njih su upra­vo pred peći­nač­kom publi­kom. Eks­po­na­ti poti­ču iz peri­o­da 14. i 15. veka, a naro­či­to je, pored dobro oču­va­nih kopa­lja, inte­re­sant­na pan­cir košu­lja koja je jedin­stve­na u Srbi­ji, kao i ori­gi­nal­ni buzdo­van sa ori­gi­nal­nom drškom koji pred­sta­vlja jedin­stven komad.
Pre­ma reči­ma Mila­na Alek­si­ća direk­to­ra Agen­ci­je za raz­voj opšti­ne Pećin­ci, Kupi­nik nije samo isto­rij­ski loka­li­tet – on kri­je u sebi i veli­ki poten­ci­jal za istra­ži­va­nje, ali je i jedan od ključ­nih čini­la­ca za raz­voj turi­zma u peći­nač­koj opšti­ni.
– Lokal­na samo­u­pra­va je ušla u pro­ces eks­pro­pri­ja­ci­je zemlji­šta na kojem se tvr­đa­va nala­zi. Ula­skom u posed tog zemlji­šta pred­sto­ji nam veli­ki posao, a otva­ra­ju se i moguć­no­sti za novim pro­jek­ti­ma, koji će dove­sti do konač­nog cilja – rekon­struk­ci­je same tvr­đa­ve Kupi­nik – ista­kao je Alek­sić.
Sve­ča­no otva­ra­nje izlo­žbe Kupi­nik – posled­nja pre­sto­ni­ca srp­skih despo­ta u Pećin­ci­ma upot­pu­ni­la su i dva žen­ska voka­la – Boja­na Radi­vo­je­vić i Teo­do­ra Rado­sa­vlje­vić. Izlo­žba u Pećin­ci­ma biće otvo­re­na za pose­ti­o­ce do 5. mar­ta.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.