16.02.2017.
Intervju

Dr Aleksandar Omerović

Pazovački Dom zdravlja među najuspešnijima u Srbiji

Iako se zdrav­stvo u na­šoj ze­mlji na­la­zi u ve­o­ma te­škom sta­nju, ipak po­sto­je sve­tli pri­me­ri usta­no­va ko­je uspe­va­ju da odr­že ni­vo kva­li­te­ta uslu­ga ko­je pru­ža­ju svo­jim gra­đa­ni­ma.
Dom zdra­vlja „Dr Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ u Sta­roj Pa­zo­vi u ja­nu­a­ru 2015. go­di­ne akre­di­to­van je na pe­ri­od od se­dam go­di­na, naj­du­ži mo­gu­ći pe­ri­od ko­ji jed­na zdrav­stve­na usta­no­va pri­mar­nog ni­voa zdrav­stve­ne za­šti­te mo­že ste­ći akre­di­ta­ci­jom. To ih je svr­sta­lo me­đu tri zdrav­stve­ne usta­no­ve u na­šoj ze­mlji ko­je su, zva­nič­no, na ovaj na­čin do­bi­le po­tvr­du o kva­li­te­tu uslu­ga ko­je pru­ža­ju pa­ci­jen­ti­ma. Po­me­nu­ti ser­ti­fi­kat Agen­ci­je za akre­di­ta­ci­ju zdrav­stve­nih usta­no­va Sr­bi­je, na pe­ri­od od se­dam go­di­na, mo­že do­bi­ti dom zdra­vlja uko­li­ko je ostva­rio vi­še od 71 od­sto oce­na 4 i 5, sta­ro­pa­zo­vač­ki dom zdra­vlja je do­bio čak 91,13 od­sto.
Ko mo­že bo­lje da go­vo­ri o uspe­šnom ra­du ove zdrav­stve­ne usta­no­ve, ne­go čo­vek ko­ji je na če­lu iste. Dr Alek­san­dar Ome­ro­vić vi­še od dve go­di­ne je di­rek­tor ove uspe­šne „ku­će zdra­vlja“ i ga­je­ći do­bre od­no­se sa sa­rad­ni­ci­ma i ko­le­ga­ma us­peo je da stvo­ri zdrav­stve­nu usta­no­vu ko­joj mo­gu po­za­vi­de­ti i ne­ke uni­ver­zi­tet­ske kli­ni­ke u na­šoj ze­mlji.
– Dom zdra­vlja u Sta­roj Pa­zo­vi, pre sve­ga, je zdrav­stve­na usta­no­va u slu­žbi svih gra­đa­na i ko­ja, u do­me­nu svog ra­da, vr­ši sve ana­li­ze i pre­gle­de pri­mar­ne zdrav­stve­ne za­šti­te. Po­tru­di­li smo se da te ba­zič­ne uslu­ge funk­ci­o­ni­šu bes­pre­kor­no, ka­ko pa­ci­jent ne bi mo­rao da ide u ne­ku dru­gu usta­no­vu. Iako ima­mo stru­čan ka­dar, ipak ni­je sve u to­me, tre­ba ob­no­vi­ti i apa­ra­tu­ru i sre­di­ti in­fra­struk­tu­ru – ka­že dr Ome­ro­vić.
Sta­ro­pa­zo­vač­ki Dom zdra­vlja „Dr Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ u svom sa­sta­vu ima de­vet am­bu­lan­ti i ukup­no 16 obje­ka­ta. Ta­ko­đe, u toj zdrav­stve­noj usta­no­vi ra­di 417 li­ca.
– Sve to tre­ba da bu­de do­bro ko­or­di­ni­ra­no, i ka­da Agen­ci­ja ko­ja oce­nju­je vaš rad ka­že da ste do­bri i da sve funk­ci­o­ni­še kao or­ke­star, on­da je to za­i­sta pra­vo za­do­volj­stvo – ka­že di­rek­tor i do­da­je da su jed­na od naj­u­spe­šni­jih zdrav­stve­nih usta­no­va za­hva­lju­ju­ći i raz­u­me­va­nju čel­nih lju­di Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va.
– Po­seb­no do­bru sa­rad­nju i ve­li­ku po­dr­šku ima­mo od pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Đor­đa Ra­di­no­vi­ća ko­ji je, od tre­nut­ka ka­da sam ja do­šao na če­lo ove usta­no­ve, pre­po­znao sve što sam pred­lo­žio, kao neo­p­hod­no i bit­no za za­šti­tu i or­ga­ni­za­ci­ju zdrav­stva u na­šoj op­šti­ni. Ni­je bi­lo ni­jed­nog pi­ta­nja ni mol­be ko­ju smo upu­ti­li lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, a da ni­smo na­i­šli na raz­u­me­va­nje i neo­p­hod­nu po­moć. Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je naš pod­sti­caj da ra­di­mo vi­še i kva­li­tet­ni­je, i upra­vo ta do­bra sa­rad­nja re­zul­ti­ra­la je na­bav­kom no­vih me­di­cin­skih apa­ra­ta.
U to­ku 2016. go­di­ne u sta­ro­pa­zo­vač­kom Do­mu zdra­vlja osa­vre­me­ni­li su RTG ka­bi­net ku­po­vi­nom no­vog rend­gen apa­ra­ta vred­no­sti šest mi­li­o­na di­na­ra.
– No­vom rend­gen apa­ra­tu smo pri­po­ji­li sta­ri, ko­ji smo re­pa­ri­ra­li ta­ko da, pr­vi put u isto­ri­ji Do­ma zdra­vlja, ra­di­mo isto­vre­me­no na dva apa­ra­ta. To ni­je po­ve­ća­lo sa­mo broj uslu­ga, ne­go i pro­tok pa­ci­je­na­ta, jer ne za­ka­zu­je­mo sni­ma­nja. Ista pri­ča je u mi­kro­bi­o­lo­škoj i la­bo­ra­to­rij­skoj di­jag­no­sti­ci, gde ne­ma­mo če­ka­nja du­žih od se­dam da­na. Pro­šle go­di­ne smo ku­pi­li ul­tra­zvuč­ni apa­rat na­kon če­ga smo ofor­mi­li Ka­bi­net za ul­tra­zvuč­nu di­jag­no­sti­ku u no­vo­pa­zo­vač­koj am­bu­lan­ti – ka­že dr Alek­san­dar Ome­ro­vić i do­da­je da su jed­na od ret­kih zdrav­stve­nih usta­no­va, ko­ja ima i am­bu­lan­tu ko­ja mo­že da pa­ri­ra bi­lo kom do­mu zdra­vlja u Sr­bi­ji.
– Am­bu­lan­ta u No­voj Pa­zo­vi pru­ža sko­ro sve uslu­ge ko­je ima­mo u Do­mu zdra­vlja u Sta­roj Pa­zo­vi. Za­hva­lju­ju­ći ul­tra­zvuč­nom ka­bi­ne­tu mo­že da se ra­di sva di­jag­no­sti­ka, osim rend­ge­na, te No­vo­pa­zov­ča­ni ne mo­ra­ju da do­la­ze u ma­tič­ni dom zdra­vlja, što za nas pred­sta­vlja ve­li­ko ras­te­re­će­nje. Ove go­di­ne će­mo ku­pi­ti još apa­ra­ta i no­va sa­ni­tet­ska vo­zi­la – navodi dr Omerović.
U pret­hod­nih ne­ko­li­ko go­di­na re­no­vi­ra­ne su i sve se­o­ske am­bu­lan­te. Ka­ko ka­že dr Ome­ro­vić funk­ci­o­ni­šu per­fekt­no i sve ima­ju apo­te­ke, sto­ma­to­lo­šku slu­žbu, kao i op­štu me­di­ci­nu.
– Me­šta­ni ta­ko ne­ma­ju po­tre­bu da do­la­ze u Sta­ru Pa­zo­vu, jer u svo­jim se­li­ma do­bi­ja­ju pri­mar­ne zdrav­stve­ne uslu­ge. Čak smo se­la te­ri­to­ri­jal­no po­de­li­li, te je­dan broj gra­vi­ti­ra pre­ma No­voj Pa­zo­vi, dru­gi pre­ma Sta­roj Pa­zo­vi tj. ma­tič­noj usta­no­vi i to sa­mo uko­li­ko su neo­p­hod­ne zdrav­stve­ne uslu­ge, ko­je ne mo­gu do­bi­ti u me­snoj am­bu­lan­ti – is­ti­če di­rek­tor.
Ka­ko bi još vi­še una­pre­di­li kva­li­tet uslu­ga ko­je pru­ža­ju pa­ci­jen­ti­ma, za ovu go­di­nu, pla­ni­ra­na je na­bav­ka dva ul­tra­zvuč­na apa­ra­ta, dva sa­ni­tet­ska vo­zi­la i dva EKG apa­ra­ta. Po­red na­bav­ke me­di­cin­skih apa­ra­ta u pla­nu je re­kon­struk­ci­ja glav­ne zgra­de u Sta­roj Pa­zo­vi.
– Pla­ni­ra­mo re­or­ga­ni­za­ci­ju slu­žbe hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći, jer smo i tu spe­ci­fič­ni u od­no­su na osta­le do­mo­ve zdra­vlja u na­šem okru­že­nju. Ima­mo tri punk­ta: u Sta­roj, No­voj Pa­zo­vi i u Po­du­na­vlju. Pla­ni­ra­mo da ih ob­je­di­ni­mo u jed­nu zgra­du Ur­gent­ne me­di­ci­ne, u ko­joj će sve eki­pe bi­ti sta­ci­o­ni­ra­ne na jed­nom me­stu i op­slu­ži­va­ti op­šti­nu na kva­li­tet­ni­ji na­čin. De­ša­va se vr­lo če­sto da u ova­kvom funk­ci­o­ni­sa­nju obe eki­pe, iz Sta­re i No­ve Pa­zo­ve, odu na te­ren, a da pa­ci­jen­ti osta­nu bez hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći. To se ne bi de­si­lo u si­tu­a­ci­ji ka­da bi­smo ima­li jed­nu fik­snu eki­pu, ko­ja bi bi­la u zgra­di Ur­gent­ne me­di­cin­ske po­mo­ći, a dve bi bi­le na te­re­nu – ka­že dr Ome­ro­vić i za kraj do­da­je da se pla­ni­ra i iz­grad­nja no­ve zgra­de u ko­ju će bi­ti iz­me­šte­no Ode­lje­nje za he­mo­di­ja­li­zu.
M. Đ.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.