09.02.2017.
Aktuelno

Sastanak sa rumskim taksistima

„Divlji“ tak­si­sti naj­ve­ći pro­blem

U pre­pu­noj Kon­fe­ren­cij­skoj sali Kul­tur­nog cen­tra 31. januara odr­žan je rad­ni sasta­nak sa tak­si pre­vo­zni­ci­ma i regi­stro­va­nim tak­si slu­žba­ma u rum­skoj opšti­ni čiji je cilj bio da se oni upo­zna­ju sa odred­ba­ma Zako­na o pre­vo­zu put­ni­ka u drum­skom sao­bra­ća­ju i opštin­skom odlu­kom o tak­si pre­vo­zu koja je done­ta pro­šle godi­ne, a i pome­nu­ti Zakon stu­pa na sna­gu 12. febru­a­ra ove godi­ne.
Sa tak­si­sti­ma su, u pri­lič­no uza­vre­loj atmos­fe­ri, raz­go­va­ra­li pred­stav­ni­ci lokal­ne samo­u­pra­ve Neboj­ša Sto­ji­čić, šef Ode­lje­nja za inspek­cij­ske poslo­ve i Stoj­ša Jova­no­vić, sao­bra­ćaj­ni inspek­tor, kao i Pavle Maro­je­vić, prav­nik.
Logič­no je da su tak­si­ste naj­vi­še inte­re­so­va­le odred­be opštin­ske odlu­ke po kojoj će mora­ti da postu­pa­ju, ali je bilo pri­med­bi da se pri­li­kom njene izra­de nije raz­go­va­ra­lo sa njima, kako bi se čulo i njiho­vo mišlje­nje.
Stoj­ša Jova­no­vić, inspek­tor za drum­ski sao­bra­ćaj je ista­kao da lokal­na samo­u­pra­va ima za cilj ure­đe­nje obla­sti tak­si pre­vo­za, što je u inte­re­su i gra­đa­na, ali i regi­stro­va­nih tak­si pre­vo­zni­ka.
On je uka­zao da su do 12. febru­a­ra svi tak­si pre­vo­zni­ci dužni da Opštin­skoj upra­vi, pre­ko pisar­ni­ce, upu­te zah­tev za pre­gled vozi­la i to je prvi pred­u­slov koji mora­ju ispu­ni­ti da bi se uop­šte bavi­li tom delat­no­šću, ali već samo ovo pod­no­še­nje zah­te­va je znak da su ušli u pro­ce­du­ru i da će se tre­ti­ra­ti da su ušli u postu­pak koji je pred­vi­đen zakon­skim odred­ba­ma.
– Tak­si pre­voz mogu oba­vlja­ti jedi­no vla­sni­ci put­nič­kih vozi­la koja su kao takva fabrič­ki pro­iz­ve­de­na sa pet sedi­šta, uklju­ču­ju­ći tu i sedi­šte za voza­ča, sa naj­ma­nje četvo­ro vra­ta i mini­mum Euro 3 moto­ri­ma. Kod regi­star­skih tabli­ca oba­ve­zno je da dva posled­nja slo­va budu lati­nič­na TH. Tak­si­sti će dobi­ti i nove legi­ti­ma­ci­je, a potreb­no je i pri­lo­ži­ti sud­sku potvr­du da nisu kri­vič­no kažnja­va­ni. Lokal­na samo­u­pra­va će na revers svim tak­si­sti­ma izda­ti pre­po­zna­tlji­ve tak­si table, koje će biti i sig­nal gra­đa­ni­ma da je reč o regi­str­o­va­nim tak­si pre­vo­zni­ci­ma. Zako­nom je pro­pi­sa­no i da jedi­ni­ca lokal­ne samo­u­pra­ve pro­pi­še cene za tari­fe u tak­si pre­vo­zu što je pome­nu­tom odlu­kom o auto – tak­si pre­vo­zu put­ni­ka i ura­đe­no, kao i utvr­đe­na sta­ja­li­šta. O tim sta­ja­li­šti­ma ćemo raz­go­vo­ra­ti i na Komi­si­ji za bez­bed­nost sao­bra­ća­ja – rekao je posle raz­go­vo­ra sa rum­skim tak­si­sti­ma Stoj­ša Jova­no­vić.
U rum­skoj opšti­ni ima regi­stro­va­nih 64 tak­si pre­vo­zni­ka, a pro­ce­na je da ih isto toli­ko radi na „divlje“. Neki tak­si­sti su na ovom sku­pu tra­ži­li i limi­ti­ra­nje bro­ja lica koja se mogu bavi­ti tak­si pre­vo­zom, kao što su uči­ni­le neke lokal­ne samo­u­pra­ve, ali je stav rum­ske da se taj broj ne limi­ti­ra i da se ljudi­ma dozvo­li da legal­no rade i izdra­ža­va­ju sebe i svo­je poro­di­ce.
Po okon­ča­nju sastan­ka veći­na tak­si­sta je pre­da­la svo­je foto­gra­fi­je inspek­to­ru Stoj­ši Jova­no­vi­ću za izra­du novih legi­ti­ma­ci­ja.
Na kra­ju, Stoj­ša Jova­no­vić kaže:
– Po pre­ba­ci­va­nju vozi­la na tzv. „TH tabli­ce“ tak­si­sti bi tre­ba­lo da se jave u Ode­lje­nje za inspek­cij­ske poslo­ve gde će dobi­ti tak­si tablu na revers kako bi bili pre­po­zna­ti­lji­vi i kako bi se zna­lo ko od njih regu­lar­no radi.
S. Džaku­la

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.